Hållbarhet är viktigt för dig som sparare och för oss som har ansvar för att förvalta ditt kapital. Därför kravställer vi investeringsbeslut och bolag utifrån hållbarhetsaspekter såsom miljö, mänskliga rättigheter, affärsetik samt hälsa och säkerhet. Dessutom utesluter vi vissa branscher som vi anser vara ohållbara samt bolag som bevisligen brutit mot internationella konventioner och normer. 

Espiria följer FNs PRI ramverk (Principles for Responsible Investment). Vi tar ansvar som aktiv ägare och arbetar tillsammans med andra investerare och organisationer för att bidra till en mer hållbar värld.

 

Hållbarhet i investeringsprocessen

Vi väljer bort bolag med avvikelser mot internationellt accepterade normer och konventioner. Det innebär att vi avstår från att investera i bolag som materiellt och/eller systematiskt avviker från sådana normer och konventioner inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljö, korruption och särskilt inhumana vapen. Investeringar i bolag som utvecklar, producerar, sprider eller marknadsför klustervapen och land-/personminor är otillåtna. Utöver detta exkluderar vi bolag med verksamhet relaterad till vapenindustrin, tobaksindustrin, pornografi, kol samt spelindustrin.

För att hjälpa till med hållbarbetsarbetet har vi en extern tjänsteleverantör för omvärlds- och nyhetsbevakning samt analys och screening. Varje kvartal genomförs en kontroll av Espirias investeringsuniversum samt befintliga portföljinnehav för att bekräfta att det inte finns bolag med bekräftade avvikelser inom något av ovanstående områden.

Inom ramen för förvaltningen av räntebärande instrument förekommer investeringar i värdepapper utgivna av mindre onoterade bolag, som inte täcks av extern analys. I dessa fall genomför vi en egen bedömning för att avgöra om sådana bolag kan anses arbeta på ett sätt som inte avviker från internationella normer och konventioner.

Vi utvecklar ständigt vårt arbete med hållbarhetsfrågor och strävar efter att arbeta mer aktivt med påverkan på de bolag som vi investerar i.

 

SWESIF:s hållbarhetsprofiler

Läs mer om hållbarhetsaspekterna som vi beaktar i fonderna:

Espiria Defensiv AC
Espiria Balanserad AC
Espiria Sverige/Världen AC
Espiria Världen AC
Espiria Offensiv DC