Att göra skillnad för världen med investeringar

Impact-investeringar växer i snabb takt och antas av allt fler ledande investerare. 

Läs mer

Hållbarhet i investeringsprocessen


Hållbarhet är viktigt för dig som sparare och för oss som har ansvar för att förvalta ditt kapital. Därför kravställer vi investeringsbeslut och bolag utifrån hållbarhetsaspekter såsom miljö, mänskliga rättigheter, affärsetik samt hälsa och säkerhet. Dessutom utesluter vi vissa branscher som vi anser vara ohållbara. 

Espiria följer FNs PRI ramverk (Principles for Responsible Investment). Vi tar ansvar som aktiv ägare och arbetar tillsammans med andra investerare och organisationer för att bidra till en mer hållbar värld.

Inom ramen för förvaltningen av räntebärande instrument förekommer investeringar i värdepapper utgivna av mindre onoterade bolag, som inte täcks av extern analys. I dessa fall genomför vi en egen bedömning för att avgöra om sådana bolag kan anses arbeta på ett sätt som inte avviker från internationella normer och konventioner.

Vi utvecklar ständigt vårt arbete med hållbarhetsfrågor och strävar efter att arbeta mer aktivt med påverkan på de bolag som vi investerar i.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (SFDR) fastställer krav på finansmarknadsaktörer om transparens gällande integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbeslut, beaktande av negativa konsekvenser för hållbar utveckling samt tillhandahållande av hållbarhetsrelaterade upplysningar för finansiella produkter.

Espiria analyserar och integrerar hållbarhetsrisker i investeringsbeslutsprocessen med anledning av att vi bedömer att sådan integrering kan bidra till ökad långsiktig riskjusterad avkastning för investerare. Vi är även av uppfattningen att icke hanterade materiella hållbarhetsrisker och möjligheter kan påverka den nuvarande och framtida positionen hos ett bolag. Espiria beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i investeringsprocessen, från definitionen av investeringsuniversumet till portföljkonstruktionen, samt genom aktivt ägandeskap. Identifieringen av huvudsakliga negativa konsekvenser genomförs innan och under investeringsprocessen genom exkludering, vilket innebär att vi inte kommer att investera i bolag som genererar en betydande del av sin försäljning från källor som inte överensstämmer med Espirias hållbarhetskriterier. Därutöver utför vi normbaserad screening för alla portföljer, vilket identifierar portföljinnehav som påstås bedriva affärsverksamhet på ett sådant sätt som inte överensstämmer med väletablerade internationella hållbarhetsnormer. När den slutgiltiga versionen av de tekniska standarderna (Regulatory technical standards, RTS) är färdig, kommer detta att reflekteras i prospekt samt på hemsidan.

Alla Espirias fonder främjar, bland andra, miljörelaterade egenskaper, sociala egenskaper och/eller egenskaper för god styrning, inom ramen för art. 8 SFDR, vilket görs genom den exkluderingsmetod som beskrivits ovan. Därutöver kan även vårt interna ESG-analysverktyg påverka valet av/eller övertygelsenivån i en investeringsmöjlighet. Där vi bedömer det nödvändigt, är aktivt ägandeskap ytterligare en metod inom Espirias investeringsstrategi, där vi som ägare använder vår rösträtt samt bolagspåverkan för att förbättra bolagets positionering ur ett hållbarhetsperspektiv.

Exkludering
Vi investerar inte i några företag som genererar en majoritet av intäkterna från produktion eller försäljning av vapen, tobaksprodukter, pornografi, spel (gambling), alkohol och utvinning av fossila bränslen Dessutom investerar vi inte i företag med någon exponering mot kontroversiella vapen. Undantag bekräftas vid investeringstillfället och vårt investeringsteam genomför också en årlig granskning av alla portföljer för att säkerställa att kriterierna följs.

Utvärdering
Vi utför utvärderingar av samtliga portföljer, samt ad-hoc analyser där vi anser det vara nödvändigt. Utvärderingarna uppmärksammar oss på om innehav anklagats för att ha brutit mot några internationella avtal, kränkt mänskliga rättigheter eller tillämpat tvivelaktiga metoder när det gäller arbetsförhållanden, miljö, hälsa, säkerhet och korruption.

ESG-analysverktyg
För att strukturera vår granskning av relevanta och materiella ESG-risker och möjligheter utför vi ESG-analyser som ser till att hela investeringsteamet integrerar relevanta och materiella risker och möjligheter i sin grundläggande analys, vilket säkerställer en mer holistisk analys av företagens värde och kvalitet.

Aktivt ägande och engagemang
Som aktiva investerare tror vi att våra fonders investeringsaktiviteter spelar en nyckelroll när det kommer till att implementera och medverka till förbättrade ESG-standarder och stärka ansvarsskyldighetskedjan i våra portföljbolag genom bevakning samt konstruktiv bolagsdialog. När vi anser att vårt engagemang inte har resulterat i önskad effekt kan det som sista utväg bli aktuellt med rättsprocess eller avyttring av portföljbolaget.

Eftersom vi betraktar engagemang som en av nyckelfaktorerna i vårt tillvägagångssätt för att främja hållbarhetsrelaterade egenskaper, kan även fonderna investera i portföljbolag där analysen ser potential till positiv förändring eller där engagemanget kan leda till en signifikant positiv inverkan på de miljörelaterade, sociala eller bolagsstyrningsrelaterade egenskaper, såsom till exempel minskade koldioxidutsläpp, förbättrade produktionsprocesser, avfallshantering och arbetstagarrättigheter, samt en mer transparent och ansvarstagande bolagsstyrning.

Vår Active Ownership Policy specificerar hur vi ska agera när vi utövar våra rättigheter som ägare i våra portföljbolag. Därutöver beskriver policyn hur vi integrerar aktieägarengagemang i våra investeringsprocesser, samt hur vi utövar vår rösträtt. För mer information, vänligen se vår Active Ownership policy.