08/05/2020

Riskaptiten återkom under april och globala finansmarknader stärktes på bred front under månaden. Globala aktier steg under månaden med 8,5% i svenska kronor mätt och den amerikanska börsen var återigen bland de starkaste. Stockholmsbörsen och tillväxtmarknader var också upp under månaden, men hängde inte med de globala marknaderna som helhet. Oljepriset fortsatte uppvisa hög volatilitet, men energibolag som helhet hade en mycket stark månad på förväntningar om att marknaden framgent kommer att normaliseras. Företagsobligationer återhämtade sig under månaden och priserna har stabiliserat sig. På valutamarknaden var det de traditionella trygga valutorna som försvagades, som amerikanska dollar, den japanska yenen och den schweiziska francen, medan den svenska kronan stärktes.

Makrostatistik under månaden var allt annat än bra med skenande arbetslöshet, fallande BNP tillväxt och växande antal konkurser. Samtidigt är osäkerheten inför framtiden stor både i termer av effekten på smittspridning vid återöppning av nedstängda samhällen och hur snabbt tillväxten återhämtar sig. Trots flödet av negativa makronyheter är sentimentet för aktier fortsatt positivt då börserna gynnas fortsatt av ländernas finans- och penningpolitiska stimulansåtgärder som saknar motstycke i historien.

Vår förvaltning april

Alla våra fonder gav en god avkastning under april. Våra globala aktier var största bidragsgivare till avkastning i samtliga fonder där våra investeringar i konsumentvaror gick bäst, men avsaknaden av energibolag i linje med vårt hållbarhetsarbete och fossilfri aktieportfölj bidrog negativt. Vi har under månaden investerar i ett antal kvalitetsbolag med starka marknadspositioner, som också gynnas av den uppsnabbade digitaliseringen av samhället post-corona. På kreditsidan har vi fortsatt investera opportunistiskt och marknaden erbjuder många attraktiva möjligheter. Vi är fortsatt försiktigt positiva till börsen och krediter, men tror att det blir än viktigare att investera i bolag med hög kvalitet och balansräkningar.

 

 

 

Stockholm den 8 maj 2020

Läs mer om förvaltningsteamet

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Senaste artiklarna

03/06/2020

Viktigt att göra en korrekt kreditanalys igen

Trots vårens turbulens på obligationsmarknaden har Espirias ränteportfölj kunnat utnyttja de flödesdrivna felprissättningarna i marknaden. Här berättar Espirias ränteförvaltare Stefan Pari om möjligheterna han ser på marknaden just nu.

Lästid : 2 min 30 sek
Läs mer
29/04/2020

Peter van Berlekom blir CIO för Developed Markets i East Capital Group

East Capital Group, som Espiria är en del av, meddelar idag att Peter van Berlekom har rekryterats till rollen som Chief Investment Officer (CIO) för gruppens förvaltningsstrategier inom Developed Markets, i dagsläget omfattande Espirias fonder. 

Lästid : 2 min 17 sek
Läs mer
14/04/2020

Fortsätta spara nyckeln till långsiktig framgång

När volatiliteten och börsfallen slår till är det lätt att dra i nödbromsen och stänga ner det löpande sparandet för att vänta ut stormen. Men erfarenheten visar att det är en dålig långsiktig strategi eftersom man då gått miste om de år av överavkastning som följt på oron.

Lästid : 3 min 50 sek
Läs mer
14/04/2020

Espiria förvaltningskommentar mars – Coronapandemin pressar marknaderna

Aktiemarknaderna föll kraftigt under större delen av mars. Den ekonomiska nedgången har varit snabb och dramatisk och nedstängningar och stränga karantäner har gjort att den ekonomiska aktiviteten nästan upphört i många länder. Mot slutet av månaden stärktes dock aktiemarknaderna med stöd av de stora stimulanspaketen som sjösatts i USA och Europa.

Lästid : 2 min 30 sek
Läs mer