01/09/2021

Förvaltningskommentar augusti 2021

Värdeutveckling

Utvecklingen för Espirias fonder var fortsatt positiv under augusti månad. Avkastningen har i stort varit uppåtriktad månad för månad så här långt under 2021. Gynnsamma omvärldsfaktorer med god tillväxt och låga räntor är den enkla förklaringen. Defensiv var upp med 1,3 procent, Balanserad med 2,1 procent, Sverige/Världen med 1,6 procent, Världen med 2,7 procent samt Offensiv med 3,3 procent. Sammantaget är den ackumulerade avkastningen i år till och med sista augusti i spannet 8,7 (Defensiv) till 24,4 procent (Offensiv).

Den svenska långräntan som gick ned under sommaren stabiliserades och vände upp marginellt i slutet av augusti och följde därmed samma mönster som den amerikanska långräntan. Mötet i Jackson Hole i slutet av augusti kom och gick utan att marknadens aktörer förändrade sina förväntningar på den framtida ränteutvecklingen i USA. Kreditspreadarna har varit oförändrade under en tunn handel vilket för oss inneburit att vi erhållit ett positivt avkastningsbidrag för de räntebärande innehaven.

Ett av obligationsinnehaven i portföljen är cellplasttillverkaren Bewi vars produkter bland annat används till att bygga energieffektiva hus och med en hög ambition att återanvända ”gammal” cellplast. I rapporten för andra kvartalet, det starkaste någonsin gjorde att bolaget valde att köpa tillbaka alla sina utestående obligationer till ett mycket fördelaktigt pris. I stället ger man ut en ny grön obligation, ett kvitto på ett positivt hållbarhetsarbete, där tidigare ägare garanteras tilldelning. Vi har valt att teckna i Bewi’s emissionen för att bibehålla exponeringen till detta välskötta bolag.

Läkemedelsföretaget Pfizer har genom sitt samarbete med BioNTech tidigt lyckats identifiera ett verksamt vaccin mot Covid-19. I och med att pandemin blivit mer långdragen och att några av de konkurrerande vaccinerna inte varit så effektiva som önskat har Pfizer skapat en lönsam ny intäktskälla. I samklang med en stigande vinstutveckling har även aktiekursen utvecklats särskilt väl, upp med 9 procent under månaden och med 33 procent i år. Värderingen med kraftigt stigande vinster är lägre idag än i början av året och helt beroende på att vaccinationer mot Covid-19 sannolikt kommer att behövas under en lång tid framöver.

I fonden Sverige/Världen har Veoneer haft en mycket god värdeutveckling efter det att först Magna Corporation (bildelar underleverantör) lagt ett uppköpsbud, som därefter följdes av ett väsentligt högre konkurrerande bud från Qualcomm (leverantör av halvledare och mjukvara till bl a mobiler). Då Qualcomm redan har ett samarbete med Veoneer och dess finansiella muskler vida överstiger Magna Corporations är det högst sannolikt att de går segrande ur striden. Den industriella logiken är tydlig för ett uppköp.

Omvärldsutveckling

Den amerikanska 10-årsräntan har stabiliserat sig kring nivån 1,3 procent trots relativt höga tal på stigande konsument- och producentpriser (månadssiffror som indikerar en årstakt om över 4 procent). Sannolikt tolkas siffrorna som tillfälligt höga mot bakgrund av prishöjningar på varor/tjänster som beror på en överefterfrågan när samhällen öppnar upp. Den amerikanska Centralbanken väntas strama åt mot bakgrund av stigande inflation men i en väldigt måttlig takt. Med effektiviseringar i ekonomin är inflationshotet inte dramatiskt utan snarast ett tecken på tillfälliga störningar i en växande miljö.

Råvarupriserna har fallit tillbaka, Brentolja till runt 71 (75) dollar per fat och koppar till 9200 USD/ton. Den svenska kronan har varit stabil mot euron men försvagats något mot dollarn.

De sektorer som utvecklades starkast var finans, kraftförsörjning och IT med en uppgång på mellan 3,3 och 5,3 procent. Endast sektorn Sällanköpsvaror visade negativ avkastning, minus 1,2 procent under månaden. Sektortrenderna var inte entydiga under månaden, internet/e-handels- och mjukvaruföretag var relativt svaga i Kina, mot bakgrund av fortsatt regleringsoro, men visade en positiv avkastning i USA.

Innehav och förändringar under perioden

Räntedelen i portföljerna har en fortsatt god balans mellan innehav med låg kreditrisk och ett antal innehav där kreditrisken och den förväntade avkastningen är högre. Ränteduration, som beskriver effekten av en stigande eller sjunkande ränta, är i dagsläget ungefär 1 år i samtliga fonder.

Sektorerna IT/Kommunikation/ Industri dominerar fortsatt bland de globala aktieinnehaven. Under månaden har endast små förändringar gjorts däribland köp av tyska Continental, en bred underleverantör av bildelar (däck, till drivlina, komponenter). Som ledande tillverkare inom flera segment gynnas bolaget av ökad efterfrågan och en successivt normaliserad bilmarknad där exponeringen inom elbilar blir alltmer intressant. Uppnår Continental sina marginalmål är aktien synnerligen attraktivt värderad. Innehaven i de mer defensiva företagen Pfizer och Ahold Delhaize har reducerats efter en god utveckling.

Utblick

Efter det att halvårsrapporterna redovisats kan vi konstatera att företagen överlag är i mycket gott skick. Vinsterna har i många fall överträffat redan högt ställda förväntningar. Detta tyder på att den ekonomiska uppgången fortsatt verkar med god kraft. Störningsfaktorer som brist på halvledare kan temporärt dämpa utbudet av varor inom elektroniktunga produkter som bilar, konsumentelektronik och vitvaror. Dessa störningar kommer vara av övergående natur men kan temporärt ha en negativ effekt på både resultatutvecklingen och aktiekursen i berörda bolag. Tillväxtföretag (särskilt inom IT/Kommunikation/Online) har däremot välmotiverat värderats upp under de senaste månaderna. Fortsatt är det sannolikt att vinsterna behöver ”växa in i” en något krävande värdering. Aktieexponeringen i våra portföljer har en god balans av strukturella vinnare och företag som inte värderats upp baserat på en normaliserad intjäning.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Senaste artiklarna

05/10/2021

Håller höstoron i sig?

Den senaste tiden har vi med spänning följt den föränderliga utvecklingen på börserna på olika håll i världen. Kommer det att hålla i sig och hur ser förväntningarna ut när vi går in i årets sista kvartal? 

 
Läs mer
05/10/2021

Förvaltningskommentar september 2021

Vid månadsskiftet skedde avstampet för Espirias förtydligande och förenkling av fondnamn, vilka bättre speglar våra olika strategier. Espiria Defensiv blir Espiria 30, Espiria Balanserad blir Espiria 60, Espiria Sverige/Världen blir Espiria 90. Talen 30, 60 och 90 anger andelen aktier över tid och är oförändrade i inriktning sånär som en något högre andel aktier i Espiria 90. Espiria Offensiv blir Espiria Global med oförändrad inriktning. Espiria Världen (blandfond) förändras till en aktiefond med namn Espiria SDG Solutions, globala aktier som till fullo speglar tydliga och mätbara avtryck med avseende på FN’s hållbarhetsmål.

Lästid : 2 min 13 sek
Läs mer
01/10/2021

Pressmeddelande: Espiria lanserar Artikel 9-fonden SDG Solutions

Som ett nästa steg på sin förändringsresa lanserar Espiria nu en uppdaterad fondfamilj där fonden SDG Solutions möter de högsta hållbarhetskraven, Artikel 9, enligt EU:s regelverk.

 
Läs mer
30/09/2021

Fonderna byter namn 1 oktober 2021

Espiria har sedan 2020 bedrivit ett omfattande förändringsarbete med målet att bli ledande inom global aktie- och nordisk ränteförvaltning kopplad till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

 
Läs mer