05/01/2022

Förvaltningskommentar december 2021

 

Värdeutveckling


Fondutvecklingen under december var positiv och året avslutades än igen med stigande kurser. Blandfonderna steg, Espiria 30 med 1,8 procent, Espiria 60 med 2,7 procent och Espiria 90 med 4,5 procent. Aktiefonderna Espiria Global och Espiria SDG Solutions steg med 4,3 respektive 2,4 procent.

Vi gick in i 2021 med en optimistisk bild av förutsättningarna för en god avkastning på såväl räntemarknaden (för nordiska företagsobligationer) som aktiemarknaden globalt, vilket både besannades och överträffades. Avkastningen i fonderna uppgick till från 10,7 procent för Espiria 30 med låg risknivå (3) till 30,8 procent för Espiria Global med hög risk risknivå (6).

Trots fortsatta partiella nedstängningar av länder mot bakgrund av Omikron variantens utbredning har börserna inte tagit till sig den uppskjutna återhämtningen på ett negativt sätt. Detta då influensan avtagit i styrka med lägre hospitalisering och dödlighet. Den reala ekonomin visar en inneboende styrka där hotet snarast kommer från alltför låga räntor givet inflationen. Den finansiella ekonomin har haft överseende med inflationsspöket och december månad, liksom året som helhet, slutade starkt på världens börser.

De räntebärande tillgångarna i blandfonderna fortsätter att generera ett positivt bidrag under december.

Det amerikanska teknologiföretaget Broadcom (halvledare/mjukvarulösningar/datasäkerhet) redovisade i början av december ett resultat för bokslutsåret 2020/21 (per 31 oktober) som väsentligt översteg förväntningarna. Vinsttillväxten för året var över 20 procent och med ljusa utsikter. Värderingen är även efter en stark kursutveckling (+55% i år) fortsatt väl underbyggd med ett P/E-tal om 20 för innevarande år (2021/2022p).

Hälsovårdsbolagen i portföljen har gått starkt under månaden: Bristol Myers Squibb (positiva utsikter och aktieåterköp), Roche (konkurrenten Novartis innehav återköpt av bolaget, diagnostiska test säljer väl) samt Pfizer (vaccinförsäljning mot nya höjder, Covid-piller blir storsäljare). Med ett förväntat jämnare parlamentariskt läge i den amerikanska kongressen efter 2022 års mellanårsval, där Republikanerna sannolikt kommer att skörda framgångar, är överhänget för nya hälsovårdsreformer betydligt lägre. Detta minskat t ex risken för prissänkningar på receptbelagda läkemedel, vilket är positivt för läkemedelsföretagen.

Omvärldsutveckling


Den amerikanska centralbanken, Fed, annonserade som väntat slutet på den penningpolitiska expansionen vid sitt möte i mitten av månaden. Vi kan även vänta oss tre räntehöjningar om vardera 0,25 procent under 2022. Beskedet spred ett lugn över kapitalmarknaden och sågs som ett balanserat besked för att dämpa inflationsförväntningarna med nödvändiga räntehöjningar. Den amerikanska 10-årsräntan var också relativt oförändrad på 1,47 procent (1,42). I Sverige har Riksbanken inte förutspått räntehöjningar förrän år 2024, den långa räntan är fortsatt mycket låg (0,2 procent).

Oljepriset har stärkts, Brentolja till 78 (71) dollar per fat, medan naturgaspriserna (LNG – Henry Hub Index) föll till 3,33 (4,57). Metallpriserna har varit relativt oförändrade förutom järnmalm som fortsatt utvecklats svagt. Kronan har varit stabil mot såväl euron som dollarn.

Samtliga sektorer visade en positiv avkastning under månaden förutom energi. Starkast var Dagligvaror och Hälsovård följt av Industri. Kommunikation (Internet service, sociala media, teleoperatörer) visade en blygsam uppgång. Sammantaget steg världsbörserna med 3,7 procent under månaden.

Innehav och förändringar under perioden


Emissionsaktiviteten på räntemarknaden är generellt lugn under december månad, så även denna gång. Vi har valt att sänka risken något genom att sälja efterställda bankobligationer utgivna av Nordea och även minskat vår exponering till bolaget Fastighetspartner som efter en tid av god avkastning blivit dyr. Vi har valt att investera kapitalet i säkerställda bostadsobligationer med rörlig ränta och öka exponeringen i Open Infra. Open infra är ett bolag som äger och förvaltar bredbandsnät i Sverige, Tyskland och USA. Open Infra köper fibernät när installationen redan är genomförd vilket gör att det inte föreligger någon exploateringsrisk. Ambitionen att leverera bredband i form av fiber över hela Sverige är utifrån vårt hållbarhetsperspektiv positivt eftersom infrastrukturen är kritiskt för det moderna digitaliserade samhället.

Vi har utökat vikten inom Finans genom återinvestering i Royal Bank of Canada samt kompletteringsköp i JP Morgan. En stigande räntenivå gynnar banker och dess intjäning, där de nordamerikanska visar en god avkastning på sitt kapital, särskilt relativt europeiska banker. Innehaven inom betalningslösningar har koncentrerats genom försäljning av Visa och utökade andelar i Mastercard och PayPal.

I fonden SDG Solutions har andelen i Novo Nordisk minskats efter en mycket god utveckling, från 4,3 till 3,2 procent. Kontraktstillverkaren av Novo Nordisks nya medicin mot övervikt, Wegovy, har produktionsproblem som försenar tillgången till andra halvåret 2022 på den viktiga amerikanska marknaden. Innehaven i Volvo Cars, Bristol Myers Squibb, Amgen och Roche har ökats något.


Utblick


Utblicken in i 2022 är positiv även om ett antal riskfaktorer inte ska förringas: inflation och räntor, leverantörskedjan, pandemin, minskade penningpolitiska stimulanser och global tillväxt när världen återgår till ”normal” aktivitet. Allt talar för att den reala ekonomin utvecklas gynnsamt men alltför höga förväntningar och i vissa sektorer krävande värdering begränsar potentialen.

Aktieexponeringen i våra portföljer har en god balans av strukturella vinnare och företag som inte värderats upp baserat på en normaliserad intjäning. De räntebärande placeringarna återfinns främst i företagsobligationer i företag med goda kassaflöden.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Senaste artiklarna

02/08/2022

Förvaltningskommentar juli 2022

Samtliga fonder utvecklades positivt under juli månad.

 
Läs mer
04/07/2022

Förvaltningskommentar juni 2022

Fonderna utvecklades svagt under juni månad, blandfonderna Espiria 30, Espiria 60 och Espiria 90 var ned med 2,7, 3,4 respektive 5,3 procent. Aktiefonderna Espiria SDG Solutions och Espiria Global gick ned med 4,2 respektive 5,3 procent. 

 
Läs mer
16/06/2022

East Capital Group släpper hållbarhetsrapport

Tillväxtmarknader avgörande för hållbar omställning

 
Läs mer
03/06/2022

Förvaltningskommentar maj 2022

Aktiefonderna Espiria Global och Espiria SDG Solutions visade en positiv avkastning om 0,3 respektive 2,0 procent, hjälpt av en rekyl uppåt på börserna under slutet av månaden. En stabilisering av den långa räntan i USA (10 årsränta på klart under 3 procent) förklarar skeendet.

 
Läs mer