02/01/2023

Värdeutveckling

Fonderna visade en vikande utveckling under december månad, detta efter två månader av uppgång. Konjunkturutsikterna är oförändrat dystra och även om räntehöjningscykeln är i ett sent skede är investerare överlag fortsatt avvaktande till risktillgångar som aktier. Osäkerheten rör främst hur vinstutvecklingen 2023 kommer att se ut och vilket genomslag konjunkturförsvagningen kommer att ha. Blandfonderna Espiria 30, Espiria 60 och Espiria 90 gick ned med 1,0, 2,2 respektive 2,5 procent. Aktiefonderna Espiria Global och Espiria SDG Solutions sjönk med 4,3 respektive 2,6 procent.

Under månaden lanserades fonden Espiria Nordic Corporate Bond som investerar i företagsobligationer med fokus på kvalitet och hållbarhet. Fonden var ner 0,5 procent från start 9 december fram till sista december 2022 (uppdaterad text 2023-01-30).

Ränteexponeringen i Espiria 30, 60 och 90 utvecklades positivt i alla fonder. Uppgången var bred och endast en handfull emittenter visade en negativ avkastning. Företagsobligationer ser fortsatt attraktivt värderade ut.

Espiria SDG Solutions utvecklades väsentligt bättre och Espiria Global bättre än index under månaden.

Inom globala aktier utvecklades mer defensiva sektorer/företag väl, dit hör Novo Nordisk (läkemedel inom diabetes/obesitas), Essity (hygien/hälsoprodukter) och Broadcom (halvledare, mjukvara till molnlösningar). Amerikanska teknologiföretag gick svagt mot bakgrund av fortsatt stigande styrräntor och en förväntad inbromsning för mer cykliska sektorer. Även en starkare dollar har ett väsentligt genomslag på vinstutveckling år över år, för årets sista kvartal och första halvåret 2023. Aktierna i Alphabet (Google, YouTube, molntjänster), Qualcomm (lösningar för mobil kommunikation) och Salesforce (kundhanteringsprogram) gick svagt.

Omvärldsutveckling

I väntan på årsboksluten har börsutvecklingen varit helt styrd av inflations- och ränteförväntningar. Därför har kursrörelserna också varit osedvanligt stora från dag till dag, mestadels med en svag underton.

Bilindustrin är på väg in i en lugnare fas där efterfrågan ser ut att dämpas något. Detta efter en lång period av försenade leveranser på grund av halvledarbrist. Under det senaste året har de största tillverkarna trots detta uppvisat en synnerligen god lönsamhet och vinstutveckling, men aktiekurserna har inte följt med upp. Tesla är marknadsledare inom elbilar men ser allt starkare konkurrens av en mängd andra tillverkare som är på god väg att hinna ifatt. Börskursen i Tesla har fallit tillbaka med 70 procent under 2022, från extremt högt värderat till endast mycket högt. Utöver en krävande värdering har Tesla en nyckfull VD engagerad i andra artfrämmande bolag som Twitter, med detta blir aktien mindre intressant även ur ett ägarstyrningsperspektiv.

Den amerikanska centralbanken har fortsatt höjt styrräntan, senast den 14 december till 4,25–4,50 procent (+50 punkter). Obligationsräntorna steg under månaden, den amerikanska 10-åringen marginellt till 3,86 procent (3,79) den svenska upp till 2,35 procent (1,86).

Priset för Brentolja var oförändrat 85 dollar/fat. Kronan stärktes mot dollarn till 10,43 (10,48) men försvagades mot euron till 11,16 (10,93).

Innehav och förändringar under perioden

I Espiria 60 och 90 samt i Nordic Corporate Bond har vi köpt Intrum obligationer på primärmarknaden till en ränta på 10 procent per år till förfall. Intrum är Europas ledande kredithanteringsföretag, de köper fordringar och återvinner dessa över tid samt erbjuder inkassotjänster. Bolagets verksamhet bidrar till att effektivisera transaktionskostnader och risker kopplade till lånande och sparande vilket därmed minskar upplåningskostnaden för banker, företag och privatpersoner. Ledningen i Intrum har kommunicerat att minskad skuldsättning prioriteras vilket bör gynna obligationspriset positivt om och när det inträffar.

I Espiria 90, som har en hög andel svenska aktier, har vi nyinvesterat i CTEK, verksamma inom batteriladdning och laddstationslösningar. Med ett stadigt växande antal elbilar kommer marknaden för laddare och laddinfrastruktur att vara gynnsam under överskådlig tid. CTEK introducerades på börsen 2021 och har påverkats negativt kursmässigt av alltför höga förväntningar på god intjäning i närtid. Företaget utvecklas väl och är återigen attraktivt värderat.

I Espiria SDG Solutions har vi nyinvesterat i indonesiska Bank Rakyat. Banken har en tydlig inriktning på att ge lån till entreprenörer i små företag och främjar därmed en positiv social utveckling i landet. Bank Rakyat bidrar väsentligt till de globala hållbarhetsmålen och specifikt det om lika rätt till ekonomiska resurser.

Utblick

Det nya året står inför flera utmaningar men även stora möjligheter. På kort sikt kommer sannolikt höga inflationstal och höjda styrräntor att bidra till en instabil makrobild. Men samtidigt som vi kommer närmare bättre jämförelsetal för inflationen kommer finansmarknaderna att ”se igenom” denna svåra period även om vinstutvecklingen i företagen är under press i närtid. Svårigheten är att hitta just den vändpunkt när räntetoppen nås och fokus kommer att skifta på utblick bortom 2023. Här finns det all anledning till optimism givet att inga nya makroekonomiska störningar uppstår. Vi har för aktier fokus på kvalitetsbolag och för företagsobligationer fokus på attraktiva fundamentala faktorer som starka kassaflöden.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Senaste artiklarna

02/02/2023

Espiria lanserar fonden Nordic Corporate Bond

Espiria lanserar en ny företagsobligationsfond som ger investerare tillgång till den nordiska obligationsmarknaden och förvaltas av ett team med expertis av de lokala marknaderna.

 
Läs mer
20/12/2022

Espiria – Marknadsutsikter för 2023

2022 har varit ett svårnavigerat år, dominerat av konflikten i Ukraina och dess påverkan på den ekonomiska utvecklingen.

 
Läs mer
20/12/2022

Letter To CEO From CIO Espiria & Group CIO

As the CIO for Espiria and the CIO for East Capital Group, we are writing to you because Espiria is a shareholder or a bondholder in your company. Since our start in 1997, 25 years ago, we have been working for positive change.

 
Läs mer
07/12/2022

Förvaltningskommentar november 2022

Efter en kraftigt positiv börsutveckling i oktober höll trenden i sig även under november månad. Konjunkturutsikterna har inte ändrats nämnvärt och är fortsatt relativt dystra men det finns stigande förhoppningar om att amerikanska centralbanken Fed snart ska slå in på en mindre ”hökaktig” väg.

 
Läs mer