08/03/2021

Förvaltningskommentar februari 2021

Värdeutveckling

Samtliga Espiria fonder visade en god avkastning under februari. Offensiv var upp med 2,8 procent, Världen med 2,1 procent, Sverige/Världen med 1,8 procent, Balanserad med 1,7 procent och Defensiv med 0,8 procent. Avkastningen inom såväl räntebärande tillgångar som aktier var positiv. Utvecklingen för börserna under februari speglade i stort den under januari med en stark inledning för att falla tillbaka något under månadens senare del. Fonderna har också följt samma mönster men beroende av andel aktier. Till exempel har Espiria Offensiven gått upp med 6,0 procent under årets två första månader.

Bland aktieinnehaven i portföljerna hade sektorn Finans en särskilt stark utveckling, såväl JP Morgan, Bank of America och MetLife tillhörde månadens vinnare. Högre inflationsförväntningar och att räntan på den amerikanska 10-åriga obligationen stigit från drygt 1,0% till 1,4% förklarar uppvärderingen då vinstutvecklingen gynnas av ökad ekonomisk aktivitet. Innehavet i närliggande Nordea gick också starkt beroende på att banken har en synnerligen god kapitalsituation vilket kan ge en direktavkastning på över 10 procent/år de närmaste åren, detta då även del av ackumulerad vinst för 2019/2020 kan delas ut fr o m hösten 2021.

Omvärldsutveckling

Återhämtningen i ekonomin under hösten förra året dämpades inte nämnvärt trots ökande smittotal och en andra våg i pandemin.  Sammantaget överträffade därför den övertygande delen av rapporterande bolag förväntningarna på omsättning och resultat för det sista kvartalet 2020. I och med att marginalerna i företagen steg tack vare god kostnadskontroll blev vinstutvecklingen särskilt stark. Reaktionerna i termer av kursutveckling var också överlag positiva men dämpades i många fall av att många företag var något försiktiga i utblick i närtid.

Två sektorer som sett stor efterfrågan även med beaktande av pandemins andra våg är dels halvledarföretag (minneschips, processorer etc.) dels bil och lastbilstillverkare. Flera bilföretag har flaskhalsar i produktionen och försenade leveranser just beroende på överefterfrågan av komponenter från halvledarindustrin. Digitaliseringen är en bärande kraft i omställningen inom mobilitet (elbilar, självkörande bilar) där datakapacitet och kommunikation blir allt mer tongivande.     

På aktiemarknaden utvecklades sektorerna Finans och Industri väl. Hälsovårdsbolag hade däremot en relativt svag kursutveckling.

Den nordiska räntemarknaden karaktäriserades av fortsatt god stabilitet och god riskaptit. Europeiska företagsobligationer (Investment Grade) såg oförändrade kreditspreadar. Aktiviteten inom High Yield var mycket hög och med oförändrade kreditspreadar. Räntedelen av fonderna har en genomsnittlig löptid om strax under ett år och är därmed relativt immun mot stigande långa räntor.

Innehav och förändringar under perioden

Räntedelen i portföljerna har en god balans mellan Investment Grade och High Yield obligationer. Nytt obligationsinnehav är kraftbolaget Scatec som har en bred geografisk närvaro med dels solcellsparker centrerade till solintensiva områden som exempelvis Brasilien och södra Europa dels vattenkraftverk i Laos och Uganda. Med kostnadseffektiva installationer uppnår Scatec goda kassaflöden och blir därmed en intressant investering inom gröna obligationer. Vi har sålt ut obligationsinnehaven i nischbanker. Med relativt låg förväntad avkastning under återstående löptid och risken för regulatoriska förändringar med negativt utfall finns betydligt intressantare investeringar inom IG segmentet. Innehaven i Ikano Bank, Bank Norwegian och Klarna har sålts.

Innehaven på tillväxtmarknader har koncentrerats till ett färre antal. Andelarna i tillväxtföretagen Daqo New Energi (tillverkar poly silikon till solceller) och Xinjiang Goldwind (vindkraftverk) har utökats, detta då de har en låg värdering i sina respektive marknadssegment. Flera små innehav inom främst Finans har avyttrats. Nyinvesteringar inom Globala aktier har gjorts i Alstom, ledande tillverkare av tåg, med god närvaro på stora marknader inklusive Amerika efter förvärv av konkurrenten Bombardier Transportation och fastighetsbolaget Gecina med centralt belägna fastigheter, främst kontor, i Paris. Gecina har ett mycket attraktivt bestånd med låg belåning och aktien handlas med en betydande substansrabatt.

Utblick

Ekonomierna runtom i världen börjar så sakta öppna upp efter pandemin då vaccinationsprogrammen har effekt och smittorisken successivt avtar. Med detta är också efterfrågan för företagen på rätt väg vilket märks i mer cykliska sektorer som halvledar- och bilindustri. Med detta och att vinsttrenden är ljus talar mycket för ett fortsatt positivt börsklimat. Fortsatt ligger riskerna främst i stigande inflationsförväntningar och övervärderade aktier beroende på för optimistiska bedömningar av intjäningspotential.

 

Stockholm den 8 mars 2021

Läs mer om förvaltningsteamet

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Senaste artiklarna

01/04/2021

Förvaltningskommentar mars 2021

Fonderna visade en god avkastning under mars månad och första kvartalet. Till exempel är Espiria Sverige/Världen upp 11,1% hittils i år. 

 
Läs mer
16/03/2021

Möt portföljförvaltare Henrik Kwarnmark

Henrik Kwarnmark kommenterar börsläget och förklarar hur Espiria väljer bolag och arbetar med att allokera tillgångarna i portföljera för att skapa välbalanserade fonder.

 
Läs mer
18/02/2021

Espiria i hållbarhetssamarbete med Spiltan och Carnegie

ESG-analysen är av central betydelse, och genom initiativet för en mer hållbar nordisk high yield-marknad stärker vi förutsättningarna att investera mer hållbart.

Lästid : 2 min 3 sek
Läs mer
05/02/2021

Förvaltningskommentar januari 2021

Samtliga Espiria fonder visade en god avkastning under årets första månad, Offensiv var upp med 3,1 procent, Världen och Sverige/Världen var båda upp med 2,8 procent, Balanserad med 2,2 procent och Defensiv med 1,3 procent. Under perioden fick vi en god avkastning från våra bolagsval inom både räntebärande tillgångar och aktier, men även vår övervikt till aktier bidrog positivt.

Lästid : 3 min 13 sek
Läs mer