02/03/2022

Förvaltningskommentar februari 2022

 

Värdeutveckling

Fondutvecklingen under februari var fortsatt svag där kriget i Ukraina medförde en väsentligt negativ effekt på de finansiella marknaderna. Förutom högre energipriser gick riskpremien för aktier upp, vilket gav ett materiellt avtryck på börskurserna, främst i Europa med tonvikt på företag med exponering mot Ryssland. Med ökad oro följer också värdepappershandel styrd av flöden och inte av fundamentala faktorer. Blandfonderna sjönk under månaden, Espiria 30 med 1,6 procent, Espiria 60 med 3,2 procent och Espiria 90 med 5,4 procent. Aktiefonderna Espiria SDG Solutions och Espiria Global sjönk med 1,4 respektive 5,1 procent.

Hittills i år har kronan försvagats mot viktiga handelsvalutor. Detta har dämpat nedgången i absoluta tal motsvarande den utländska exponeringen i fonderna. Fram till sista februari är årets utveckling i blandfonderna negativ, Espiria 30 med 2,6 procent, Espiria 60 med 5,1 procent, Espiria 90 med 8,3 procent och i aktiefonderna Espiria Global med 9,0 procent, Espiria SDG Solutions med 6,7 procent.

Börskorrektionen under februari var dramatisk sett till enskilda aktiers utveckling men på aggregerad nivå kan den ses som relativt ”kontrollerad”. Mot bakgrund av krigsutbrottet den 24:e karaktäriserades månadsslutet av svaga marknader förutom i USA och för hållbara bolag. Amerikanska bolag påverkas begränsat av händelseförloppet och hållbara bolag blir än mer intressant då en eventuell energikris snarast kommer att skynda på energiomställningen. I tider av oro är börserna flödesstyrda och värdering utgör endast ett begränsat stöd.

Espiria SDG Solutions utvecklades bättre och Espiria Global sämre än index under månaden.

I blandfonderna hade räntebärande värdepapper en svagt negativ utveckling och aktier en negativ utveckling.

Mer defensiva sektorer klarade börsfallet under månaden bättre, dit hör Hälsovård. Inom Hälsovård har innehaven i Bristol Myers Squibb och Organon visat positiv avkastning. Inom IT och Kommunikation stod Microsoft emot i nedgången medan Meta Platforms (tidigare Facebook) gick ned kraftigt efter att ha kommunicerat en försiktigare syn på företagets utsikter 2022 än förväntat av analytikerkåren. Detta har medfört att bolaget vinstprognoser justerats ner och den implicit värdering ger ett P/E tal drygt 16 för 2022p.

Omvärldsutveckling

Rysslands fullskaliga attack på sitt grannland Ukraina skapar ytterligare global osäkerhet i en omvärld som redan kämpar mot en hög inflation i, vad som antas vara, slutskedet på Corona-pandemin. En riskfaktor för den ekonomiska utvecklingen är Europas stora import av rysk naturgas, något som kan användas som påtryckningsmedel vid en fortsatt eskalering av konflikten.

Inflationen i USA steg än en gång mer än väntat drivet av stigande mat och energipriser. I kombination med en stark återhämtning och stigande löner har sannolikheten för räntehöjningar har ökat. Den 10 åriga räntan ökade med 5 räntepunkter till 1,82 procent.

Motsvarande tyska ränta har gått upp 12 baspunkter till 0,13 procent och riktningen sedan mitten av månaden signalerar sjunkande ränta kopplat till att ECB kommunicerat att de sannolikt inte justerar styrräntan förrän tidigast nästa år. Utvecklingen i Sverige liknar den i Tyskland med en ränteuppgång på 15 baspunkter till 0,55 procent.

Oljepriset steg fortsatt, Brentolja till 99 (89) dollar per fat, medan naturgaspriserna (LNG – Henry Hub Index) var ned något till 4,45 (4,88) men slagig utveckling under månaden. Metallpriserna steg mot bakgrund av fortsatt starka konjunktursignaler. Kronan var oförändrad mot både euron och dollarn.

Svagaste sektorer under månaden var Kommunikation och Sällanköpsvaror. Sammantaget sjönk världens börser med 1,9 procent. Sverige sjönk överproportionellt, med 7 procent (SBX Index).

Innehav och förändringar under perioden

Vi har sänkt den genomsnittliga löptiden genom att sälja en obligation utgiven av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) och investerade i en obligation som förfaller senare i år utgiven av M2 Asset Management ett investmentbolag som bland annat är största ägare i fastighetsbolagen Corem och Castellum. Skuldsättningen är låg och ägandet av likvida aktier skapar en finansiell flexibilitet vilket bidrar till att hålla ner risken på obligationen.

Endast mindre förändringar har gjorts inom aktier. Innehavet i Akelius D, preferensaktier, har reducerats ytterligare i Espiria 60 och Espiria 90. Inom Globala aktier har innehavet i Continental reducerats beroende på försämrade utsikter. Andelen i Royal Bank of Canada har utökats, banken har fortsatt gynnsamma utsikter efter att ha presenterat ett bra resultat för 2021.

Utblick

Mot bakgrund av omvärldshändelser har riskpremien för aktier stigit och särskilt i Europa. Även om den reala ekonomin i allt väsentligt ser solid ut kommer de närmaste månaderna att färgas av kriget i Ukraina. Aktiemarknaden har ett stöd i värderingen efter den svaga utvecklingen men på kort sikt är det andra faktorer som bestämmer utvecklingen.
Aktieexponeringen i våra portföljer har en god balans av strukturella vinnare och företag som inte värderats upp baserat på en normaliserad intjäning. De räntebärande placeringarna återfinns främst i företagsobligationer i företag med goda kassaflöden.

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Senaste artiklarna

05/05/2022

Espiria årsrapport 2021

Espiria årsrapport 2021 finns nu tillgänglig.

 
Läs mer
05/05/2022

Förvaltningskommentar april 2022

Fonderna hade en negativ värdeutveckling i april. Höga inflationstal och stigande räntor har inneburit att risktillgångar och särskilt aktier föll på bred front. Företagsrapporterna har så här långt visat en bättre resultatutveckling än de nedjusterade förväntningarna, som berodde både på kriget i Ukraina och de kraftigt stigande priserna på råvaror och insatsvaror.

 
Läs mer
07/04/2022

Förvaltningskommentar mars 2022

Fondutvecklingen under mars var svagt positiv trots kriget i Ukraina och dess påverkan på de finansiella marknaderna både direkt och indirekt samt en ränteuppgång mot bakgrund av en hög inflationstakt. Börsutvecklingen var negativ under månadens första hälft för att följas av en relativt stark återhämtning som gav högre kursnivåer på alla viktiga marknader.

Lästid : 4 minuter
Läs mer
22/02/2022

Att göra skillnad för världen med investeringar

För att vara en så ung nisch som impact-investering är, uppstår det förvirring när människor använder ”impact investing” och ”investera med impact” för att beskriva samma sak. Även om en investerare investerar med impact, betyder det inte att denne är en impact-investerare.

 
Läs mer