02/02/2022

Förvaltningskommentar januari 2022

 

Värdeutveckling

Aktier som tillgångsklass visade breda nedgångar i januari. Den svenska kronan var också svag relativt andra viktiga valutor, något som dämpade nedgången i fondkurserna i relation till andelen utländska aktier. Blandfonderna sjönk, Espiria 30 med 1,0 procent, Espiria 60 med 2,0 procent och Espiria 90 med 3,1 procent. Aktiefonderna Espiria Global och Espiria SDG Solutions sjönk med 4,1 respektive 5,3 procent.

Efter en mycket stark avslutning på 2021 har geopolitiska risker, allmän inflationsoro och något stigande räntor tydligt påverkat riskaptiten negativt. Med detta som bakgrund kan korrektionen ses som en reaktion på att riskerna (främst högre räntor) tryckts undan ur medvetandet. I dagsläget ser ekonomin stark ut, årsrapporterna för 2021 är så här långt i rapportsäsongen övertygande och utsikterna för 2022 är fortsatt ljusa. Högre räntor medför ett högre avkastningskrav på aktier och därmed en lägre värdering. Stigande företagsvinster är den positiva kraften som delvis balanserar stigande räntor. Vi är i en period där marknaden ska finna ett jämviktsläge med en fundamentalt motiverad värdering, vilket också leder till stora kursrörelser i enskilda aktier. Värderingsstödet är starkt i Europa och Japan. Sverige är ett undantag med en historiskt hög värdering. Sektorer som hälsovård och finans, höglönsamma teknologiföretag och växande industriföretag är exempel där det återfinns väl underbyggda värderingar.

Utvecklingen för aktiefonderna Espiria Global och Espiria SDG Solutions var under januari svagare än utvecklingen för index. I blandfonderna har de räntebärande tillgångarna gett ett svagt positivt avkastningsbidrag medan globala aktier utvecklades något sämre än världsindex. Svenska aktier i Espiria 90 gick bättre än Stockholmsbörsen som helhet.   

I Sverige har stora börsbolag sett till omsättning haft en betydligt bättre utveckling än exempelvis snabbväxande företag med mycket höga nyckeltal. Ericsson är ett exempel på starka fundamentala faktorer och en förtroendeingivande årsrapport som återspeglas i kursutvecklingen, upp 14 procent under månaden. Networks redovisar urstarka marginaler och 5G utrullningen driver lönsam tillväxt. Andra aktier i portföljen som utvecklades väl är Bristol Myers Squibb (läkemedel), TSMC (halvledartillverkning), Merck & Co (läkemedel) och Royal Bank of Canada.

Elcykel-tillverkaren Accell Group är föremål för uppköp från Private Equity aktören KKR. Budet var 26 procent högre än senaste betalkurs innan det annonserades. Accell-aktier återfinns i alla Espirias portföljer.

 

Omvärldsutveckling

Den amerikanska centralbanken kommunicerade en plan för snabbare normalisering av penningpolitiken i slutet av månaden för att mota den högsta inflationen vi sett på årtionden i USA. Vi förväntar oss nu minst fem räntehöjningar med start i mars månad under 2022. Beskedet fick den amerikanska 10-årsräntan att stiga och aktier att sjunka. Den amerikanska 10-årsräntan har under januari gått upp med 25 baspunkter och ligger på 1,79 procent.

Motsvarande ränta i Tyskland har under samma period gått upp med mer beskedliga 17 baspunkter till en ränta om -0,01 procent eftersom marknaden inte förväntar sig att ECB höjer lika aggressivt eller tidigt som Fed. Riksbanken, som fortfarande kommunicerar en första räntehöjning i slutet av 2024, har sett den 10-åriga svenska statsobligationsräntan nå 0,35 procent efter en 30 baspunkters ökning i januari. Marknaden prisar in två höjningar till slutet av 2023 kopplat till andra centralbankers agerande och den starka makromiljö vi för närvarande befinner oss i.

Oljepriset har stigit, Brentolja till 89 (78) dollar per fat, medan naturgaspriserna (LNG – Henry Hub Index) återigen steg till 4,88 (3,33). Metallpriserna steg mot bakgrund av fortsatt starka konjunktursignaler. Kronan försvagades mot såväl euron som dollarn.

Samtliga sektorer förutom finans visade en negativ avkastning i svenska kronor under månaden. Svagast var IT och sällanköpsvaror. Även mer defensiva sektorer föll, som hälsovård. Sammantaget sjönk världens börser med 2,8 procent. Sverige sjönk hela 9 procent, trots stöd i svagare valutor, något som ger högre vinster för internationella företag.

 

Innehav och förändringar under perioden

Vi har investerat i BICO-obligationer, företaget verkar i gränslandet mellan teknik och biologi och tillverkar bland annat produkter/tjänster som möjliggör skapande av mänskliga organ och vävnad i speciella skrivare. Redan idag används BICOs produkter för att skriva ut hud eller annan vävnad som kan användas istället för exempelvis djurförsök. Bolagets 3D-skrivare kan även användas för att skriva ut odlade cancerceller för att testa effektiviteten i olika behandlingsmetoder innan patientbehandling inleds. Bolaget är lågt skuldsatt, växer snabbt och kunderna är laboratorier och större läkemedelsbolag runt om i världen.

Endast mindre förändringar har gjorts inom aktier. Innehavet i Akelius D preferensaktier har reducerats i Espiria 60 och Espiria 90 efter en god utveckling. Inom globala aktier har andelen i Broadcom (halvledare/cybersäkerhet) utökats. Mot bakgrund av att efterfrågan för Covid-19 vaccin lär mattas av framöver och komma under prispress har vi minskat innehavet i Pfizer.

 

Utblick

Vi har fortsatt en positiv syn på 2022 även om geopolitisk oro, högre inflation och högre räntor spelat ut negativt under årets inledning. Allt talar för att den reala ekonomin utvecklas gynnsamt och företagsvinsterna håller på att komma ikapp höga värderingar.

Aktieexponeringen i våra portföljer har en god balans av strukturella vinnare och företag med uppvärderingspotential. De räntebärande placeringarna återfinns främst i företagsobligationer i företag med stabila kassaflöden.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Senaste artiklarna

05/05/2022

Espiria årsrapport 2021

Espiria årsrapport 2021 finns nu tillgänglig.

 
Läs mer
05/05/2022

Förvaltningskommentar april 2022

Fonderna hade en negativ värdeutveckling i april. Höga inflationstal och stigande räntor har inneburit att risktillgångar och särskilt aktier föll på bred front. Företagsrapporterna har så här långt visat en bättre resultatutveckling än de nedjusterade förväntningarna, som berodde både på kriget i Ukraina och de kraftigt stigande priserna på råvaror och insatsvaror.

 
Läs mer
07/04/2022

Förvaltningskommentar mars 2022

Fondutvecklingen under mars var svagt positiv trots kriget i Ukraina och dess påverkan på de finansiella marknaderna både direkt och indirekt samt en ränteuppgång mot bakgrund av en hög inflationstakt. Börsutvecklingen var negativ under månadens första hälft för att följas av en relativt stark återhämtning som gav högre kursnivåer på alla viktiga marknader.

Lästid : 4 minuter
Läs mer
02/03/2022

Förvaltningskommentar februari 2022

Fondutvecklingen under februari var fortsatt svag där kriget i Ukraina medförde en väsentligt negativ effekt på de finansiella marknaderna.

 
Läs mer