10/08/2021

Förvaltningskommentar juli 2021

 

Värdeutveckling

Efter ett starkt första halvår var avkastningen för Espirias fonder fortsatt positiv under juli månad om än i en mer måttlig takt. Defensiv var upp med 0,7 procent, Balanserad med 0,8 procent, Sverige/Världen med 1,8 procent, Världen med 0,9 procent samt Offensiv med 1,3 procent. Sammantaget är den ackumulerade avkastningen i år till och med sista juli i spannet 7,3 (Defensiv) till 20,4 procent (Offensiv).

Långräntan har under månaden kommit ned och svensk 10-åring handlar idag med en nominell ränta om på 0,10 procent. Kreditspreadarna har varit oförändrade under en tunn sommarhandel vilket för oss inneburit att vi erhållit ett positivt avkastningsbidrag för de räntebärande innehaven.

Alphabet (Google) är sammantaget fondernas enskilt största innehav. Kvartalsrapporten för Q2 visade i likhet med rapporten för Q1 en imponerande tillväxt och marginaler/resultat klart över redan högt ställda förväntningar. Annonsering online har i och med pandemin växt explosionsartat och Alphabet är optimalt positionerat för att ta del av denna utveckling. Företagets dominans på annonsmarknaden ifrågasätts av myndigheter både i USA, Australien och vissa europeiska länder och kan potentiellt medföra inskränkningar/begränsade erbjudanden och utfärdade böter av konkurrensskäl. Den underliggande styrkan i affärsmodellen gör att företaget/aktien fortsatt är en intressant placering även om den utvecklats mycket starkt.

Under juli månad accelererade kinesiska myndigheters press på teknologiföretagen i landet också här av konkurrensskäl. Med detta föll aktierna i både Prosus, storägare i Tencent (dataspel, media, online verksamhet) och Alibaba (handelsplats B2B och B2C), Underliggande verksamhet är inte berörd men aktiernas utveckling har belastat avkastningen.

 

Omvärldsutveckling

Öppnandet av världens ekonomier i pandemins senare fas har fortsatt även om partiella nedstängningar fortfarande är aktuella till exempel i Japan där Tokyo-området är i katastroftillstånd och Olympiaden genomförs utan publik. Japans inhemska ekonomi är fortsatt svag medan exportsektorn kännetecknas av hög aktivitet. Exempelvis går de tekniktunga företagen mycket starkt i ljuset av komponentbrist av halvledare för stora delar av konsument- och industrisektorn. Just bristen på halvledare lyfts fram av mer eller mindre alla globala företag som är berörda. Ny kapacitet kommer successivt att förbättra läget men leveransproblemen kommer att bestå långt in i nästa år. Tillverkare av personbilar, en av de starkaste motorerna i världsekonomin går på högvarv med allt längre leveranstider.  Just dessa företag har pekat på komponentbristen och produktionsstopp. Tillväxten för bilindustrin väntas vara god även under resten av 2021 om än i en något mer dämpad takt på grund av försenade utleveranser.

Fortsatt har den amerikanska 10-årsräntan sjunkit, nu på en nivå under 1,3% (mot 1,5% vid halvårsskiftet). I ljuset av detta har även den svenska långa räntan sjunkit under månaden. Den lägre långa räntan är stödjande för aktiemarknaden och uppenbart har inflationsoron från tidigare i år till stor del fallit i glömska sett till ränteutvecklingen. Samtidigt har metallpriserna stärkts under juli månad. Oljepriset (Brent) föll tillbaka under månaden till under 70 dollar/fat men har stärkts i i slutet av juli till över 75 dollar/fat. Kronan har stärkts marginellt mot såväl euron som dollarn.     

De sektorer som utvecklades starkast, liksom under juni månad, var IT/Kommunikation/Online och Hälsovård med en uppgång på över 3 procent. Konsumentvaruföretag flaggade i flera fall om försämrade marginaler mot bakgrund av stigande råvarupriser. Det gav också ett negativt genomslag i förväntningarna om vinstutvecklingen i företagen med dämpade kursreaktioner som följd.

 

Innehav och förändringar under perioden

Räntedelen i portföljerna har en god balans mellan innehav med låg kreditrisk och ett antal innehav där kreditrisken och den förväntade avkastningen är högre. Vi har valt att sälja ut Norsk Hydro eftersom den framtida avkastningen till förfall låg på strax över 0 procent. Temporärt är likviditeten i fonderna något högre då omsättningen i kreditobligationer säsongsmässigt är låg under sommarperioden.

Sektorerna IT/Kommunikation/ Industri dominerar fortsatt bland de globala aktieinnehaven. Under månaden har endast små förändringar gjorts däribland nyinvestering i mjukvaruföretaget Alteryx, en stark aktör inom lagring och analys av data.  Företagets affärsmodell med en prenumerationsbaserad intäktsmodell ger fantastiska bruttomarginaler.  Givet underliggande tillväxt har företagen en synnerligen hög potential. Andelen i läkemedelsföretaget Sanofi har reducerats mot bakgrund av relativt svaga tillväxtutsikter.

 

Utblick

Företagsrapporterna för det första halvåret andas optimism inom flertalet sektorer, ett tecken på att de ekonomiska förutsättningarna för en fortsatt god tillväxt är väl underbyggda. De högre råvaru- och insatsvarupriserna har ingen avgörande effekt på lönsamheten förutom i konsumentnära verksamheter. Här har också prishöjningar annonserats vilket kommer att ge genomslag i konsumentpriser och inflation senare under året.  Om detta inflationstryck är av ”engångskaraktär” kommer eventuellt negativa effekter på aktievärderingen att vara begränsade. Det är i ljuset av detta som många tillväxtföretag (särskilt inom IT/Kommunikation/Online) värderats upp under de senaste månaderna. Fortsatt är det sannolikt att vinsterna behöver ”växa in i” en något krävande värdering. De bolag som visar en stabilitet i sin intjäning har varit i fokus med den positiva lång-räntemiljön. Vi har valt en exponering med en klar tillväxtprofil i företag med goda marginaler oavsett sektor.  

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Senaste artiklarna

05/10/2021

Håller höstoron i sig?

Den senaste tiden har vi med spänning följt den föränderliga utvecklingen på börserna på olika håll i världen. Kommer det att hålla i sig och hur ser förväntningarna ut när vi går in i årets sista kvartal? 

 
Läs mer
05/10/2021

Förvaltningskommentar september 2021

Vid månadsskiftet skedde avstampet för Espirias förtydligande och förenkling av fondnamn, vilka bättre speglar våra olika strategier. Espiria Defensiv blir Espiria 30, Espiria Balanserad blir Espiria 60, Espiria Sverige/Världen blir Espiria 90. Talen 30, 60 och 90 anger andelen aktier över tid och är oförändrade i inriktning sånär som en något högre andel aktier i Espiria 90. Espiria Offensiv blir Espiria Global med oförändrad inriktning. Espiria Världen (blandfond) förändras till en aktiefond med namn Espiria SDG Solutions, globala aktier som till fullo speglar tydliga och mätbara avtryck med avseende på FN’s hållbarhetsmål.

Lästid : 2 min 13 sek
Läs mer
01/10/2021

Pressmeddelande: Espiria lanserar Artikel 9-fonden SDG Solutions

Som ett nästa steg på sin förändringsresa lanserar Espiria nu en uppdaterad fondfamilj där fonden SDG Solutions möter de högsta hållbarhetskraven, Artikel 9, enligt EU:s regelverk.

 
Läs mer
30/09/2021

Fonderna byter namn 1 oktober 2021

Espiria har sedan 2020 bedrivit ett omfattande förändringsarbete med målet att bli ledande inom global aktie- och nordisk ränteförvaltning kopplad till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

 
Läs mer