02/08/2022

Värdeutveckling

Samtliga fonder utvecklades positivt under juli månad, blandfonderna Espiria 30, Espiria 60 och Espiria 90 var upp med 1,9, 3,1 respektive 6,0 procent. Aktiefonderna Espiria SDG Solutions och Espiria Global var båda upp med 5,9 procent. Efter ett mycket svagt första halvår rekylerade börserna när rapportsäsongen för andra kvartalet startade i mitten av månaden. Förutom nedtryckta förväntningar på företagens resultat finns tydliga tecken på att inflationen kommer att dämpas framöver mot bakgrund av markerade räntehöjningar och att konsumentförtroendet för utvecklingen i närtid är svagt världen över.

Såväl Espiria SDG Solutions som Espiria Global utvecklades marginellt bättre än index under månaden. I SDG Solutions bidrog industriinnehaven och i Global bidrog IT-innehaven, två sektorer som tillhörde vinnarna med en hög andel i respektive fond.

Inom globala aktier utvecklades de största innehaven inom IT starkt; Microsoft, Qualcomm och Broadcom. Även halvledarbolagen visade en positiv avkastning däribland Infineon och TSMC. Över lag gick mer defensiva aktier ner under juli, inom läkemedel Bristol Myers Squibb och Merck & Co, men det ska ses i ljuset av en positiv avkastning under första halvåret.

I SDG Solutions gick Etsy (online handelsplattform), OX2 (projektutvecklare av vind- och solcellsparker) och Landis+Gyr (styrsystem och mätare för el) särskilt starkt med uppgångar om 25–41 procent.

Omvärldsutveckling

Inflationen mätt i årstakt ligger fortsatt på höga nivåer där prishöjningar på bränsle och livsmedel visat särskilt starka ökningstal. Mot bakgrund av detta ser vi fortsatta räntehöjningar och i juli höjde också den amerikanska centralbanken FED styrräntan med 75 baspunkter till 2,25–2,50 procent. Samtidigt urholkas konsumenternas köpkraft och konsumentförtroendet (Consumer Confidence) är svagt varhelst vi ser. Allt pekar mot en svagare tillväxt framöver och risken för en lågkonjunktur i Europa är överhängande. En av nycklarna till hur hösten kommer att gestalta sig är ryska gasleveranser västerut och hur ett minskat utbud kan hanteras. Än så länge är efterfrågan inom till exempel fordonsindustrin god eller till och med mycket god, men energibrist kan ge stora störningar i produktionen.

Den amerikanska 10-åriga obligationsräntan sjönk till 2,65 procent under månaden (3,02 procent sista juni). Den svenska 10-åriga statsobligationsräntan var samtidigt 1,33 procent (1,69 procent). Lägre långa räntor är den främsta förklaringen till stigande börser under juli månad.

Priset för Brentolja föll tillbaka till 104 (109) dollar/fat. Kronan stärktes mot både dollar och euro.

Innehav och förändringar under perioden

Inom globala aktier är Mercedes Benz Group ett nytt innehav. Inom premiumsegmentet för personbilar har Mercedes tagit tätpinnen i omställningen till elbilar. Inga nya modeller med förbränningsmotorer kommer att lanseras efter 2025. Företagets lönsamhet är synnerligen god och orderstocken talar för en god intjäning även framöver. Samtidigt har andelen i Volvo Cars minskats/sålts ut efter en mycket god kursutveckling i år.

I SDG Solutions har kompletteringsköp gjorts i Johnson Control (system för värme, ventilation och luftkonditionering) och Xylem (teknologi för vattenanvändning som pumpar och styrsystem mm.). Innehaven i de tre kinesiska företagen Ming Yang, Sungrow Power och Longi Green Energy (alla verksamma inom förnybar energi) har reducerats efter en mycket god kursutveckling.

Utblick

Rekylen uppåt var relativt kraftig och visar att den lägre långa räntan kan vara avgörande för kursutvecklingen även på kort sikt. Förväntansbilden om konjunkturutvecklingen är mycket avvaktande och i väntan på att inflationen når sin topp kommer börserna att vara ”slagiga” både uppåt och nedåt. Med detta sagt är värderingen väl underbyggd och utsikterna i många branscher ljusa på lite längre sikt. Vi bibehåller vår inriktning på kvalitetsbolag som över tid har förutsättningar att utvecklas väl i både absoluta tal och relativt börserna i stort. De räntebärande placeringarna återfinns främst i företagsobligationer med korta löptider.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Senaste artiklarna

07/12/2022

Förvaltningskommentar november 2022

Efter en kraftigt positiv börsutveckling i oktober höll trenden i sig även under november månad. Konjunkturutsikterna har inte ändrats nämnvärt och är fortsatt relativt dystra men det finns stigande förhoppningar om att amerikanska centralbanken Fed snart ska slå in på en mindre ”hökaktig” väg.

 
Läs mer
07/11/2022

Förvaltningskommentar oktober 2022

Utvecklingen för fonderna var positiv under oktober. En annalkande lågkonjunktur ser alltmer sannolik ut då både konsumentindikatorer och inköpschefsindex (PMI) pekar på dämpad efterfrågan i ekonomin.

 
Läs mer
04/10/2022

Förvaltningskommentar september 2022

Utvecklingen för fonderna var återigen svag under september, detta i ljuset av fortsatta ränteuppgångar och fördjupad konjunkturoro. Blandfonderna Espiria 30, Espiria 60 och Espiria 90 gick ned med 2,4, 4,7 respektive 6,4 procent. Aktiefonderna Espiria Global och Espiria SDG Solutions sjönk med 7,9 respektive 6,3 procent.

 
Läs mer
06/09/2022

Förvaltningskommentar augusti 2022

Juli månads positiva börstrend fortsatte inledningsvis även under augusti, men förbyttes i en bred nedgång när konjunktur- och ränteoro samt stigande energipriser satte tonen.

 
Läs mer