04/07/2022

Förvaltningskommentar juni 2022

Värdeutveckling
Fonderna utvecklades svagt under juni månad, blandfonderna Espiria 30, Espiria 60 och Espiria 90 var ned med 2,7, 3,4 respektive 5,3 procent. Aktiefonderna Espiria SDG Solutions och Espiria Global gick ned med 4,2 respektive 5,3 procent. Hög inflation, räntehöjningar och risk för en annalkande lågkonjunktur har tydligt gett ett negativt avtryck på kapitalmarknaderna. Stigande räntor i vår närmiljö har också inneburit att kreditriskpremien ökat och särskilt tydligt för obligationer i svenska fastighetsbolag.

Espiria 30 utvecklades svagt mot bakgrund av att just kreditriskpremien ökat och att fonden har sin tonvikt på företagsobligationer.

Espiria SDG Solutions utvecklades bättre än index under månaden. Flera av fondens innehav med inriktning mot hållbara lösningar relaterade till klimatutmaningarna gick starkt, däribland de kinesiska innehaven Ming Yang (vindkraftverk) och Longi Green Energy (solenergipaneler).

Espiria Global utvecklades i linje med index där en god utveckling för hälsovårdsbolag dämpades av en svag utveckling för IT.

På aggregerad nivå visade aktierna i portföljen en stabil utveckling, men med tydliga vinnare/förlorare som inte var kopplade till sektorernas avkastning. Prosus (huvudägare i multimediaföretaget Tencent), Bristol Myers Squibb (läkemedel) och Alibaba (e-handel) utvecklades väl. Företag med exponering mot halvledare och komponenter gick över lag dåligt, dit hör Tokyo Electron, Infineon och Broadcom. Detta reflekterar en oro för en mer cyklisk sektor snarare än företagens förväntade vinstutveckling i närtid.

Omvärldsutveckling
Inflation och räntehöjningar är fortsatt i fokus och har tydligt påverkat riskviljan hos placerare, såväl institutioner som privatpersoner. Fortsatta räntehöjningar har en dämpande effekt på efterfrågan i ekonomin och ett lågkonjunktursscenario blir därmed mer troligt. Med detta följer att de långa räntorna inte stiger ytterligare. Materialiseras detta dämpas också vinstutvecklingen i företagen, något som aktiemarknaden till del har diskonterat.

Den amerikanska 10-åriga obligationsräntan steg till 3,02 procent under månaden (2,84 procent sista maj). Den svenska 10-åriga statsobligationsräntan var samtidigt 1,69 procent (1,57 procent sista maj). I mitten av juni var räntan över 2,0 procent, men föll sedan tillbaka.

Fortsatt är risken för delvis stoppade gasleveranser från Ryssland ett allvarligt hot om än inte direkt uttalat. Det skulle om det genomförs få betydande negativ effekt på tillväxten i Västeuropa. Priset för Brentolja sjönk till 109 (123) dollar /fat. Kronan försvagades mot både dollarn som euron.

Innehav och förändringar under perioden
Förutom försäljning av aktierna i Akelius, som snarast kan betraktas som en räntebärande placering, har inga förändringar gjorts bland obligationsinnehaven. Akelius D-aktier ger en garanterad avkastning under vissa villkor, och som sådan är placeringen obligationslik i sin profil.

Inom globala aktier är Oracle ett nytt innehav. Med en marknadsledande position inom affärssystem för företag (jämte tyska SAP) och infrastruktur inom molnlösningar är Oracle väl positionerat för en god tillväxt. En kompletterande verksamhet är nyligen förvärvade Cerner, verksamma inom informationssystem för hälsovårdssektorn. Synergierna med Oracle, med molnbaserade lösningar, ger stora effektivitetsvinster.

I Esipira SDG Solutions har vi nyinvesterat i Coursera, (utbildningar online på högre nivå), där affärsmodellen tydligt bidrar till effektivare utbildningar. Innehavet i Boliden har reducerats efter en god kursutveckling.

Utblick
Den stabilitet vi såg på aktiemarknaderna under maj var som bortblåst i juni. Stigande styrräntor och konjunkturoro har satt tonen i närtid.

Förväntansbilden om konjunkturutvecklingen är mycket avvaktande och i väntan på att inflationen når sin topp är börstrenden osäker med mestadels negativa förtecken. Med detta sagt är värderingen väl underbyggd och utsikterna i många branscher ljusa på lite längre sikt. Vi bibehåller vår inriktning på kvalitetsbolag som över tid har förutsättningar att utvecklas väl i både absoluta tal och relativt börserna i stort. De räntebärande placeringarna återfinns främst i företagsobligationer med kort löptid i företag med goda kassaflöden.


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Senaste artiklarna

07/12/2022

Förvaltningskommentar november 2022

Efter en kraftigt positiv börsutveckling i oktober höll trenden i sig även under november månad. Konjunkturutsikterna har inte ändrats nämnvärt och är fortsatt relativt dystra men det finns stigande förhoppningar om att amerikanska centralbanken Fed snart ska slå in på en mindre ”hökaktig” väg.

 
Läs mer
07/11/2022

Förvaltningskommentar oktober 2022

Utvecklingen för fonderna var positiv under oktober. En annalkande lågkonjunktur ser alltmer sannolik ut då både konsumentindikatorer och inköpschefsindex (PMI) pekar på dämpad efterfrågan i ekonomin.

 
Läs mer
04/10/2022

Förvaltningskommentar september 2022

Utvecklingen för fonderna var återigen svag under september, detta i ljuset av fortsatta ränteuppgångar och fördjupad konjunkturoro. Blandfonderna Espiria 30, Espiria 60 och Espiria 90 gick ned med 2,4, 4,7 respektive 6,4 procent. Aktiefonderna Espiria Global och Espiria SDG Solutions sjönk med 7,9 respektive 6,3 procent.

 
Läs mer
06/09/2022

Förvaltningskommentar augusti 2022

Juli månads positiva börstrend fortsatte inledningsvis även under augusti, men förbyttes i en bred nedgång när konjunktur- och ränteoro samt stigande energipriser satte tonen.

 
Läs mer