02/06/2021

Förvaltningskommentar maj 2021

Värdeutveckling

Espirias fonder visade en blandad utveckling under månaden, Offensiv och Defensiv var oförändrade, Världen och Sverige /Världen var upp med 0,1 procent respektive 0,8 procent. Balanserad var ned med 0,2 procent. Sammantaget har avkastningen i fonderna varit synnerligen god under perioden januari till och med maj i år, den ligger i spannet 5,2 – 14,7 procent beroende på risknivå (från Espiria Defensiv till Espiria Offensiv).

Emittenter har fortsatt att utnyttja det gynnsamma finansieringsklimatet genom att öka andelen lån som tas på kapitalmarknaden. Såväl kreditspreadar som långränta har rört sig sidledes under månaden. 

Flera av fondens aktieinnehav har utvecklats väl i samband med eller efter redovisade kvartalssiffror, dit hör Facebook (starka annonsintäkter), Traton (rekordstark orderingång inom lastvagnar), Nokia (förbättrade utsikter kopplat till utrullning av 5G mobilnät) och MetLife (positiv miljö för försäkringsprodukter i en växande ekonomi).

 

Omvärldsutveckling

USA och Storbritannien tillhör de länder där vaccinationsprogram mot Covid-19 haft ett stort genomslag, dessa länder ligger också långt fram med avseende på öppnandet av ekonomierna. Europa har en accelererande vaccinationstakt och sjunkande smittotal. Sverige ligger sent i fas men detta har inte stört den realekonomiska återhämtningen. Av viktiga industrinationer har Japan upplevt en sen ”tredje våg” och utlöst akut nödläge i flera regioner däribland Tokyo. Här har vaccinationer precis kommit i gång i större skala. Inhemsk japansk ekonomi har påverkats negativt medan exportsektorn utvecklas väl i takt med global återhämtning.

En summering av rapportsäsongen för första kvartalet visar en osedvanlig styrka i företagens resultatutveckling oavsett geografi. Särskilt positiv har rörelsemarginalen i företagen utvecklas vilket visar på en god kostnadskontroll. De stigande råvarupriserna och bristen på halvledare till industrin/konsumentnära tillverkande företag kommer dock att ha ett negativt genomslag innevarande kvartal. Det kan också förklara att kursutvecklingen i flera fall varit dämpad när företag redovisat rekordresultat. Två av våra innehav, Volkswagen (personbilar) och Traton (lastvagnar), har än så länge klarat den allmänna bristen på halvledare mycket väl enligt dessa bolags egna utsagor. Kvartalsresultaten för såväl Volkswagen som Traton var väl över både våra och marknadens förväntningar

Den amerikanska 10-årsräntan var stabil under månaden på nivån 1,6 procent trots att inflationsstatistik visat höga tal på månadsbasis när aktiviteten återgår till den normala. Begagnathandeln för personbilar visar särskilt höga prisökningar vilket är ett tecken på brist i utbudet av nya bilar beroende på produktionsstörningar och brist på elektronikkomponenter (halvledare). Dollarn försvagades något mot såväl kronan (till 8,30) som euron.     

Tillväxtaktier och särskilt inom IT/Internet/Media inledde månaden med en svag kursutveckling trots osedvanligt övertygande rapporter för det första kvartalet. Successivt har de återhämtat sig om än inte till fullo.

Emittenter har fortsatt att utnyttja det gynnsamma affärsklimatet genom att öka andelen kapitalmarknadsfinansiering. Andelen nyemitterade gröna obligationer har ökat till cirka 25 procent vilket är en dubblering jämfört med i fjol vid samma tid. Såväl kreditspreadar som långränta har rört sig sidledes under månaden.  

 

Innehav och förändringar under perioden

Räntedelen i portföljerna har en god balans mellan innehav med låg kreditrisk och ett antal innehav där kreditrisken och den förväntade avkastningen är högre. Vi har valt att återinvestera i det gröna investmentbolaget Aker Horizons konvertibla obligation. Efter att konvertibelobligationen kommit ner i pris och handlas med en tydlig rabatt till nominellt belopp bedömer vi det som en mycket intressant placering med en hög avkastningspotential i ett 5-årsperspektiv. Efter en lång rekonstruktionsprocess har fonderna accepterat inlösen av ett obligationslån i Norwegian Air Shuttle. Utfallet blev gott med full återbetalning där säkerheten i form av hangarer var en viktig komponent i förhandlingarna med bolaget.

Inom globala aktier har innehavet i kinesiska holdingbolaget Tencent (dataspel, sociala medier, e-handel, web portaler mm.) skiftats över till det på Amsterdambörsen noterade investmentbolaget Prosus som har Tencent som sin överlägset största tillgång och som handlas med en väsentlig rabatt. Innehavet utgör, efter kompletteringsköp, drygt 2 procent av andelen globala aktier i respektive fond. Andelen i Microsoft har reducerats något till förmån för Facebook som gynnas av en mycket hög tillväxt inom digital annonsering och som har en attraktiv värdering givet förväntad vinstutveckling.

 

Utblick

Den ekonomiska återhämtningen visar på fortsatt styrka och många indikatorer är i positivt territorium, däribland viktiga inköpschefsindex. Med en stark realekonomi finns inga stora hot mot företagens positiva utveckling givet att förutsättningarna inte förändras. På aktiemarknaden kan högre räntor störa bilden då den påverkar avkastningskravet uppåt med börsens något krävande värdering som största riskfaktor. Fortsatt ser vi en gynnsam miljö för både krediter och aktier just mot bakgrund av den starka tillväxten. Det är rimligt att anta en lugnare utveckling i termer av aktiekurser då vinsterna måste ”växa in i” värderingen. Portföljerna har en god balans av tillväxtföretag och företag med mer mogna verksamheter oavsett sektor.  

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Senaste artiklarna

08/09/2021

Nyckeln till lönsamma investeringar med fokus på hållbarhet och kvalitet

Espiria har under det senaste året etablerat ett nytt arbetssätt med klassisk aktiv förvaltning.

 
Läs mer
06/09/2021

Vad kommer prägla marknaderna den här hösten?

En global och heltäckande marknadsuppdatering från förvaltningsteamet på East Capital Group.

 
Läs mer
01/09/2021

Förvaltningskommentar augusti 2021

Utvecklingen för Espirias fonder var fortsatt positiv under augusti månad. Avkastningen har i stort varit uppåtriktad månad för månad så här långt under 2021. Gynnsamma omvärldsfaktorer med god tillväxt och låga räntor är den enkla förklaringen. Defensiv var upp med 1,3 procent, Balanserad med 2,1 procent, Sverige/Världen med 1,6 procent, Världen med 2,7 procent samt Offensiv med 3,3 procent. Sammantaget är den ackumulerade avkastningen i år till och med sista augusti i spannet 8,7 (Defensiv) till 24,4 procent (Offensiv).

Lästid : 3 min
Läs mer
10/08/2021

Förvaltningskommentar juli 2021

Efter ett starkt första halvår var avkastningen för Espirias fonder fortsatt positiv under juli månad om än i en mer måttlig takt. Defensiv var upp med 0,7 procent, Balanserad med 0,8 procent, Sverige/Världen med 1,8 procent, Världen med 0,9 procent samt Offensiv med 1,3 procent. Sammantaget är den ackumulerade avkastningen i år till och med sista juli i spannet 7,3 (Defensiv) till 20,4 procent (Offensiv).

Lästid : 2 min 35 sek
Läs mer