02/06/2021

Förvaltningskommentar maj 2021

Värdeutveckling

Espirias fonder visade en blandad utveckling under månaden, Offensiv och Defensiv var oförändrade, Världen och Sverige /Världen var upp med 0,1 procent respektive 0,8 procent. Balanserad var ned med 0,2 procent. Sammantaget har avkastningen i fonderna varit synnerligen god under perioden januari till och med maj i år, den ligger i spannet 5,2 – 14,7 procent beroende på risknivå (från Espiria Defensiv till Espiria Offensiv).

Emittenter har fortsatt att utnyttja det gynnsamma finansieringsklimatet genom att öka andelen lån som tas på kapitalmarknaden. Såväl kreditspreadar som långränta har rört sig sidledes under månaden. 

Flera av fondens aktieinnehav har utvecklats väl i samband med eller efter redovisade kvartalssiffror, dit hör Facebook (starka annonsintäkter), Traton (rekordstark orderingång inom lastvagnar), Nokia (förbättrade utsikter kopplat till utrullning av 5G mobilnät) och MetLife (positiv miljö för försäkringsprodukter i en växande ekonomi).

 

Omvärldsutveckling

USA och Storbritannien tillhör de länder där vaccinationsprogram mot Covid-19 haft ett stort genomslag, dessa länder ligger också långt fram med avseende på öppnandet av ekonomierna. Europa har en accelererande vaccinationstakt och sjunkande smittotal. Sverige ligger sent i fas men detta har inte stört den realekonomiska återhämtningen. Av viktiga industrinationer har Japan upplevt en sen ”tredje våg” och utlöst akut nödläge i flera regioner däribland Tokyo. Här har vaccinationer precis kommit i gång i större skala. Inhemsk japansk ekonomi har påverkats negativt medan exportsektorn utvecklas väl i takt med global återhämtning.

En summering av rapportsäsongen för första kvartalet visar en osedvanlig styrka i företagens resultatutveckling oavsett geografi. Särskilt positiv har rörelsemarginalen i företagen utvecklas vilket visar på en god kostnadskontroll. De stigande råvarupriserna och bristen på halvledare till industrin/konsumentnära tillverkande företag kommer dock att ha ett negativt genomslag innevarande kvartal. Det kan också förklara att kursutvecklingen i flera fall varit dämpad när företag redovisat rekordresultat. Två av våra innehav, Volkswagen (personbilar) och Traton (lastvagnar), har än så länge klarat den allmänna bristen på halvledare mycket väl enligt dessa bolags egna utsagor. Kvartalsresultaten för såväl Volkswagen som Traton var väl över både våra och marknadens förväntningar

Den amerikanska 10-årsräntan var stabil under månaden på nivån 1,6 procent trots att inflationsstatistik visat höga tal på månadsbasis när aktiviteten återgår till den normala. Begagnathandeln för personbilar visar särskilt höga prisökningar vilket är ett tecken på brist i utbudet av nya bilar beroende på produktionsstörningar och brist på elektronikkomponenter (halvledare). Dollarn försvagades något mot såväl kronan (till 8,30) som euron.     

Tillväxtaktier och särskilt inom IT/Internet/Media inledde månaden med en svag kursutveckling trots osedvanligt övertygande rapporter för det första kvartalet. Successivt har de återhämtat sig om än inte till fullo.

Emittenter har fortsatt att utnyttja det gynnsamma affärsklimatet genom att öka andelen kapitalmarknadsfinansiering. Andelen nyemitterade gröna obligationer har ökat till cirka 25 procent vilket är en dubblering jämfört med i fjol vid samma tid. Såväl kreditspreadar som långränta har rört sig sidledes under månaden.  

 

Innehav och förändringar under perioden

Räntedelen i portföljerna har en god balans mellan innehav med låg kreditrisk och ett antal innehav där kreditrisken och den förväntade avkastningen är högre. Vi har valt att återinvestera i det gröna investmentbolaget Aker Horizons konvertibla obligation. Efter att konvertibelobligationen kommit ner i pris och handlas med en tydlig rabatt till nominellt belopp bedömer vi det som en mycket intressant placering med en hög avkastningspotential i ett 5-årsperspektiv. Efter en lång rekonstruktionsprocess har fonderna accepterat inlösen av ett obligationslån i Norwegian Air Shuttle. Utfallet blev gott med full återbetalning där säkerheten i form av hangarer var en viktig komponent i förhandlingarna med bolaget.

Inom globala aktier har innehavet i kinesiska holdingbolaget Tencent (dataspel, sociala medier, e-handel, web portaler mm.) skiftats över till det på Amsterdambörsen noterade investmentbolaget Prosus som har Tencent som sin överlägset största tillgång och som handlas med en väsentlig rabatt. Innehavet utgör, efter kompletteringsköp, drygt 2 procent av andelen globala aktier i respektive fond. Andelen i Microsoft har reducerats något till förmån för Facebook som gynnas av en mycket hög tillväxt inom digital annonsering och som har en attraktiv värdering givet förväntad vinstutveckling.

 

Utblick

Den ekonomiska återhämtningen visar på fortsatt styrka och många indikatorer är i positivt territorium, däribland viktiga inköpschefsindex. Med en stark realekonomi finns inga stora hot mot företagens positiva utveckling givet att förutsättningarna inte förändras. På aktiemarknaden kan högre räntor störa bilden då den påverkar avkastningskravet uppåt med börsens något krävande värdering som största riskfaktor. Fortsatt ser vi en gynnsam miljö för både krediter och aktier just mot bakgrund av den starka tillväxten. Det är rimligt att anta en lugnare utveckling i termer av aktiekurser då vinsterna måste ”växa in i” värderingen. Portföljerna har en god balans av tillväxtföretag och företag med mer mogna verksamheter oavsett sektor.  

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Senaste artiklarna

04/05/2021

Förvaltningskommentar april 2021

Espirias fonder visade en fortsatt positiv avkastning under april månad. Offensiv var upp med 1,2 procent, Världen med 0,4 procent, Sverige/Världen med 0,4 procent, Balanserad med 0,3 procent och Defensiv med 0,6 procent. Aktier visade en mer dämpad utveckling (mätt i svenska kronor) efter en exceptionellt stor uppgång under mars.

Lästid : 2 min 53 sek
Läs mer
30/04/2021

Webinar med Espiria

Espiria har haft en stark start under första kvartalet 2021. Hör Peter van Berlekom berätta mer om hur han väljer ut bolag i portföljerna. Vi blickar även framåt – vad tror vi om marknaden för andra kvartalet?

 
Läs mer
09/04/2021

Espiria rekryterar ny förvaltare med expertis inom hållbara investeringar

Espiria rekryterar Huizi Zeng som med lång bakgrund inom impact-investeringar ska vidareutveckla arbetet med förvaltning kopplade till de globala målen för hållbar utveckling.

Lästid : 1 min 45 sek
Läs mer
01/04/2021

Förvaltningskommentar mars 2021

Fonderna visade en god avkastning under mars månad och första kvartalet. Till exempel är Espiria Sverige/Världen upp 11,1% hittils i år. 

Lästid : 3 min 43 sek
Läs mer