03/06/2022

Förvaltningskommentar maj 2022

Värdeutveckling
Aktiefonderna Espiria Global och Espiria SDG Solutions visade en positiv avkastning om 0,3 respektive 2,0 procent, hjälpt av en rekyl uppåt på börserna under slutet av månaden. En stabilisering av den långa räntan i USA (10 årsränta på klart under 3 procent) förklarar skeendet. Blandfonden Espiria 30 visade en negativ avkastning om 0,7 procent medan Espiria 60 och 90 gick sidledes/svagt upp med 0,0 respektive 0,3 procent. Med stigande långa räntor i vår närmiljö har kreditsriskpremien ökat vilket haft en negativ inverkan på de räntebärande innehaven, vilket slog igenom mest i Espiria 30.

Espiria SDG Solutions utvecklades bättre än index under månaden. Flera av fondens innehav med inriktning mot hållbara lösningar relaterade till klimatutmaningarna gick starkt.

Espiria Global utvecklades i linje med index där en god utveckling för industri- och hälsovårdsbolag dämpades av en svag utveckling för konsumentaktier.

På aggregerad nivå visade aktierna i portföljen en stabil utveckling, men med tydliga vinnare/förlorare som inte var kopplade till sektorernas avkastning. Halvledarföretaget Infineon, läkemedelsföretagen Organon och Amgen samt den brasilianska banken Banco Bradesco tillhörde vinnarna. Logistikfastighetsföretaget Prologis och Amazon (e-handel) utvecklades svagt mot bakgrund av sämre tillväxt för online försäljning.

I Espiria 90 utvecklades RaySearch Laboratories (mjukvara för cancerbehandlingar) mycket väl efter en övertygande kvartalsrapport, samtidigt föll Rugvista (mattor online) efter att ha redovisat sämre omsättning och marginal för första kvartalet.

Omvärldsutveckling
Inflation och räntor har i alla väsentligt styrt börsutvecklingen i närtid. Kriget i Ukraina överskuggas av stigande räntor och priser för konsumenter vilket också tydligt ses i undersökningar om ”Consumer confidence” som försvagats märkbart världen över. Samtidigt kännetecknas arbetsmarknaden i USA av hög sysselsättningsgrad vilket ger förväntningar om fler räntehöjningar än tidigare förväntat. När inflationen kommer att dämpas är oklart och beror till sist på när räntehöjningar får genomslag i den reala ekonomin.

Den amerikanska 10-åriga obligationsräntan steg till över 3 procent under maj men föll sedan tillbaka till 2,84 procent (2,81) vid månadsskiftet. Den svenska 10-åriga statsobligationsräntan var samtidigt 1,52 procent (1,50).

Sannolikheten för ett gasembargo från EU mot Ryssland har minskat samtidigt som ett oljeembargo införs. Priset för Brentolja steg till 123 (105) dollar /fat. Kronan var oförändrad mot dollarn, men försvagades mot euron.

Innehav och förändringar under perioden
Vi har investerat i en obligation utfärdad av Höegh LNG, ledande aktör inom flytande enheter för gaslagring. Med två nyvunna 10-årskontrakt från den tyska staten blir intjäningen förutsägbar. Stabiliteten i verksamheten gör att en relativt hög skuldsättning kan försvaras. Med denna typ av lösningar minskar sårbarheten för energiförsörjningen och beroendet av rysk gas hög.

Inom globala aktier har andelen i Volvo Cars har reducerats efter en synnerligen god avkastning hittills i år. Att aktien inkluderas i viktiga index har drivit upp kursen samtidigt som produktionsmålen har dragits ned beroende på halvledarbristen. Andelarna i läkemedelsbolagen Bristol Myers Squibb och Merck & Co har reducerats då vinstutvecklingen mattas av med en stark dollar. Innehavet i Ahold Delhaize har utökats efter en solid kvartalsrapport och uppjusterade utsikter.

I Espira SDG Solutions har vi ökat i elbilstillverkaren BYD.

Utblick
Börserna har stabiliserats med återkommen optimism mot bakgrund alltför negativa konjunkturförväntningar. Förväntningar styr i mångt och mycket kurserna på kort sikt och just detta har gjort att aktier som tillgångsslag varit ”översålt”. Aktier är inte längre övervärderade efter korrigeringen hittills i år, en nog så viktig signal om att utvecklingen i närtid ser ut att stabiliseras. Aktieexponeringen i våra portföljer har en god balans av strukturella vinnare och företag som har en väl underbyggd värdering baserad på en normaliserad intjäning. De räntebärande placeringarna återfinns främst i företagsobligationer med kort löptid i företag med goda kassaflöden.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Senaste artiklarna

07/12/2022

Förvaltningskommentar november 2022

Efter en kraftigt positiv börsutveckling i oktober höll trenden i sig även under november månad. Konjunkturutsikterna har inte ändrats nämnvärt och är fortsatt relativt dystra men det finns stigande förhoppningar om att amerikanska centralbanken Fed snart ska slå in på en mindre ”hökaktig” väg.

 
Läs mer
07/11/2022

Förvaltningskommentar oktober 2022

Utvecklingen för fonderna var positiv under oktober. En annalkande lågkonjunktur ser alltmer sannolik ut då både konsumentindikatorer och inköpschefsindex (PMI) pekar på dämpad efterfrågan i ekonomin.

 
Läs mer
04/10/2022

Förvaltningskommentar september 2022

Utvecklingen för fonderna var återigen svag under september, detta i ljuset av fortsatta ränteuppgångar och fördjupad konjunkturoro. Blandfonderna Espiria 30, Espiria 60 och Espiria 90 gick ned med 2,4, 4,7 respektive 6,4 procent. Aktiefonderna Espiria Global och Espiria SDG Solutions sjönk med 7,9 respektive 6,3 procent.

 
Läs mer
06/09/2022

Förvaltningskommentar augusti 2022

Juli månads positiva börstrend fortsatte inledningsvis även under augusti, men förbyttes i en bred nedgång när konjunktur- och ränteoro samt stigande energipriser satte tonen.

 
Läs mer