03/06/2022

Förvaltningskommentar maj 2022

Värdeutveckling
Aktiefonderna Espiria Global och Espiria SDG Solutions visade en positiv avkastning om 0,3 respektive 2,0 procent, hjälpt av en rekyl uppåt på börserna under slutet av månaden. En stabilisering av den långa räntan i USA (10 årsränta på klart under 3 procent) förklarar skeendet. Blandfonden Espiria 30 visade en negativ avkastning om 0,7 procent medan Espiria 60 och 90 gick sidledes/svagt upp med 0,0 respektive 0,3 procent. Med stigande långa räntor i vår närmiljö har kreditsriskpremien ökat vilket haft en negativ inverkan på de räntebärande innehaven, vilket slog igenom mest i Espiria 30.

Espiria SDG Solutions utvecklades bättre än index under månaden. Flera av fondens innehav med inriktning mot hållbara lösningar relaterade till klimatutmaningarna gick starkt.

Espiria Global utvecklades i linje med index där en god utveckling för industri- och hälsovårdsbolag dämpades av en svag utveckling för konsumentaktier.

På aggregerad nivå visade aktierna i portföljen en stabil utveckling, men med tydliga vinnare/förlorare som inte var kopplade till sektorernas avkastning. Halvledarföretaget Infineon, läkemedelsföretagen Organon och Amgen samt den brasilianska banken Banco Bradesco tillhörde vinnarna. Logistikfastighetsföretaget Prologis och Amazon (e-handel) utvecklades svagt mot bakgrund av sämre tillväxt för online försäljning.

I Espiria 90 utvecklades RaySearch Laboratories (mjukvara för cancerbehandlingar) mycket väl efter en övertygande kvartalsrapport, samtidigt föll Rugvista (mattor online) efter att ha redovisat sämre omsättning och marginal för första kvartalet.

Omvärldsutveckling
Inflation och räntor har i alla väsentligt styrt börsutvecklingen i närtid. Kriget i Ukraina överskuggas av stigande räntor och priser för konsumenter vilket också tydligt ses i undersökningar om ”Consumer confidence” som försvagats märkbart världen över. Samtidigt kännetecknas arbetsmarknaden i USA av hög sysselsättningsgrad vilket ger förväntningar om fler räntehöjningar än tidigare förväntat. När inflationen kommer att dämpas är oklart och beror till sist på när räntehöjningar får genomslag i den reala ekonomin.

Den amerikanska 10-åriga obligationsräntan steg till över 3 procent under maj men föll sedan tillbaka till 2,84 procent (2,81) vid månadsskiftet. Den svenska 10-åriga statsobligationsräntan var samtidigt 1,52 procent (1,50).

Sannolikheten för ett gasembargo från EU mot Ryssland har minskat samtidigt som ett oljeembargo införs. Priset för Brentolja steg till 123 (105) dollar /fat. Kronan var oförändrad mot dollarn, men försvagades mot euron.

Innehav och förändringar under perioden
Vi har investerat i en obligation utfärdad av Höegh LNG, ledande aktör inom flytande enheter för gaslagring. Med två nyvunna 10-årskontrakt från den tyska staten blir intjäningen förutsägbar. Stabiliteten i verksamheten gör att en relativt hög skuldsättning kan försvaras. Med denna typ av lösningar minskar sårbarheten för energiförsörjningen och beroendet av rysk gas hög.

Inom globala aktier har andelen i Volvo Cars har reducerats efter en synnerligen god avkastning hittills i år. Att aktien inkluderas i viktiga index har drivit upp kursen samtidigt som produktionsmålen har dragits ned beroende på halvledarbristen. Andelarna i läkemedelsbolagen Bristol Myers Squibb och Merck & Co har reducerats då vinstutvecklingen mattas av med en stark dollar. Innehavet i Ahold Delhaize har utökats efter en solid kvartalsrapport och uppjusterade utsikter.

I Espira SDG Solutions har vi ökat i elbilstillverkaren BYD.

Utblick
Börserna har stabiliserats med återkommen optimism mot bakgrund alltför negativa konjunkturförväntningar. Förväntningar styr i mångt och mycket kurserna på kort sikt och just detta har gjort att aktier som tillgångsslag varit ”översålt”. Aktier är inte längre övervärderade efter korrigeringen hittills i år, en nog så viktig signal om att utvecklingen i närtid ser ut att stabiliseras. Aktieexponeringen i våra portföljer har en god balans av strukturella vinnare och företag som har en väl underbyggd värdering baserad på en normaliserad intjäning. De räntebärande placeringarna återfinns främst i företagsobligationer med kort löptid i företag med goda kassaflöden.

Senaste artiklarna

16/06/2022

East Capital Group släpper hållbarhetsrapport

Tillväxtmarknader avgörande för hållbar omställning

 
Läs mer
05/05/2022

Espiria årsrapport 2021

Espiria årsrapport 2021 finns nu tillgänglig.

 
Läs mer
05/05/2022

Förvaltningskommentar april 2022

Fonderna hade en negativ värdeutveckling i april. Höga inflationstal och stigande räntor har inneburit att risktillgångar och särskilt aktier föll på bred front. Företagsrapporterna har så här långt visat en bättre resultatutveckling än de nedjusterade förväntningarna, som berodde både på kriget i Ukraina och de kraftigt stigande priserna på råvaror och insatsvaror.

 
Läs mer
07/04/2022

Förvaltningskommentar mars 2022

Fondutvecklingen under mars var svagt positiv trots kriget i Ukraina och dess påverkan på de finansiella marknaderna både direkt och indirekt samt en ränteuppgång mot bakgrund av en hög inflationstakt. Börsutvecklingen var negativ under månadens första hälft för att följas av en relativt stark återhämtning som gav högre kursnivåer på alla viktiga marknader.

Lästid : 4 minuter
Läs mer