01/04/2021

Värdeutveckling

 

Espirias fonder visade en god avkastning under mars månad. Offensiv var upp med 7,1 procent, Världen med 5,7 procent, Sverige/Världen med 6,2 procent, Balanserad med 4,6 procent och Defensiv med 2,5 procent. Avkastningen inom såväl räntebärande tillgångar som aktier var positiv då flöden fortsatt strömmade till risktillgångar som high yield-obligationer och aktier. Börsutvecklingen under mars visade en underliggande styrka och i motsats till januari/februari föll inte börserna tillbaka under andra delen av månaden. Sammantaget utvecklades fonderna mycket väl under det första kvartalet, till exempel visade Espiria Sverige/Världen en uppgång på 11,1%, också hjälpt av en hög andel svenska aktier.

Räntedelen i portföljerna har en genomsnittlig ränteduration på strax under ett år och har utvecklats väl under mars månad som hittills i år. Detta i en miljö med stigande långräntor som dämpat avkastningen på obligationer.

Bland aktieinnehaven i portföljerna hade Volkswagen en särskilt stark utveckling. I och med en uppgång om över 50 procent i år är Volkswagen återigen Tysklands största börsbolag. Förutom en positiv utblick i kommentarer från företaget i samband med presentationer av årsresultat är det två faktorer som gett en uppvärdering: (1) nya ambitiösa mål för försäljning av elbilar samt (2) en synnerligen låg aktievärdering om företagets olika delar värderas var för sig, där t ex dotterbolaget Porsche mycket väl kan särnoteras. Av de globala aktieinnehaven i fonderna är Volkswagen det tredje största.

 

Omvärldsutveckling

Med relativt snabb takt på vaccinationer i USA är ekonomisk tillväxt osedvanligt stark, förväntan är kring 10 procent för 2021. Europa, förutom Storbritannien, drabbas av förseningar i vaccinleveranser och protektionistiska åtgärder av vaccinproducenter vilket försenar återhämtningen och ger en mer dämpad utveckling. De leveransproblem inom halvledarindustrin som seglat upp sedan slutet av förra året har accelererat under månaden. Förutom direkta problem att leverera tillräcklig volym har störningar i form av kyla i Texas och brand i en japansk anläggning för tillverkning av halvledare förorsakat ytterligare utbudsbegränsningar. Sammantaget kommer detta att ha en negativ effekt på många tillverkande företag där teknikkomponenter är viktiga, om än under en begränsad tid. Tillverkningskapaciteten för halvledare byggs också ut väsentligt även om ledtiderna för utökad kapacitet uppgår till minst 6–9 månader. En ytterligare störningsfaktor var det gigantiska containerfartyget Ever Given som fastnade i Suezkanalen under en vecka. Lyckligtvis drogs fartyget loss och störningar på handeln är bara temporära.  

Dollarn har stärkts mot såväl Euron som svenska kronan under månaden. Med högre amerikanska långräntor är en trendmässigt svagare dollar utifrån dagens växelkurser mindre sannolik.  Aktier med dollarexponering har också haft en mer gynnsam kursutveckling.     

På aktiemarknaden utvecklades mer cykliska sektorer som Industri och Material väl. De tekniktunga sektorerna Kommunikation och IT visade endast en måttliga uppgångar under en stark börsmånad.

Den nordiska räntemarknaden karaktäriserades av fortsatt god stabilitet och god riskaptit. Europeiska företagsobligationer (Investment Grade) såg oförändrade kreditspreadar. Aktiviteten inom High Yield var mycket hög och även här med oförändrade kreditspreadar. Med en hög riskaptit är ett scenario med än lägre spreadar inte osannolik. Långräntan har fortsatt att stiga under månaden och vi förväntar oss den trenden håller i sig även den kommande tiden.

 

Innehav och förändringar under perioden

Räntedelen i portföljerna har en god balans mellan innehav med låg kreditrisk och ett antal innehav där kreditrisken och den förväntade avkastningen är högre. Nytt obligationsinnehav är Scandic Hotell som i slutet av mars gav ut en konvertibel obligation som kan omvandlas till aktier till en förutbestämd kurs om så önskas. Kombinationen av att erhålla förutsägbarheten från obligationssidan samtidigt som vi kan ta del av en potentiell aktieuppgång i takt med att samhället normaliserats är attraktiv. Scandic Hotells är Nordens största hotellföretag med omkring 280 hotell fördelat över cirka 58.000 hotellrum. Bolaget vann nyligen för 11:e året i rad första plats i sustainable brand index ranking inom kategorin hotell. Finansieringen gjordes för att säkerställa en tillräckligt hög likviditet och finansiell styrka fram till en punkt i framtiden då beläggningsgraden (hotellrum) väntas normaliseras. Bolagets största ägare, AMF och Stena Sessan, deltog i emissionen.

Antalet globala innehav har fortsatt reducerats till förmån för befintliga som utökats däribland Ahold Delhaize (detaljhandel livsmedel), Alstom (tåg) och Adobe (mjukvara). Aktierna i SAP (svag vinstutveckling med övergång till molnlösningar) och Sony (konsumentkonglomerat som uppvärderats) har sålts liksom de mindre tillväxtmarknadsinnehaven Arco Platform, JD.com och Bilibili.

Utblick

Tillväxten globalt är stark. Europa sackar efter på grund av dels pandemins effekter med försenade vaccinationer dels strukturella problem med mindre dynamiska ekonomier. För globala och ledande företag är detta mindre oroande och vi väljer därför bland de som är högkvalitativa och som är bäst rustade att hantera oväntade händelser. Portföljen har en god balans av tillväxtföretag och företag med mer mogna verksamheter oavsett sektor. En positiv vinsttrend och fortsatt återhämtning talar för risktillgångar. Stigande inflationsförväntningar och övervärderade aktier beroende på för optimistiska bedömningar är det främsta hotet.

Senaste artiklarna

16/03/2021

Möt portföljförvaltare Henrik Kwarnmark

Henrik Kwarnmark kommenterar börsläget och förklarar hur Espiria väljer bolag och arbetar med att allokera tillgångarna i portföljera för att skapa välbalanserade fonder.

 
Läs mer
08/03/2021

Förvaltningskommentar februari 2021

Samtliga Espiria fonder visade en god avkastning under februari. Offensiv var upp med 2,8 procent, Världen med 2,1 procent, Sverige/Världen med 1,8 procent, Balanserad med 1,7 procent och Defensiv med 0,8 procent. Avkastningen inom såväl räntebärande tillgångar som aktier var positiv. Utvecklingen för börserna under februari speglade i stort den under januari med en stark inledning för att falla tillbaka något under månadens senare del. Fonderna har också följt samma mönster men beroende av andel aktier. Till exempel har Espiria Offensiven gått upp med 6,0 procent under årets två första månader.

Lästid : 3 min 12 sek
Läs mer
18/02/2021

Espiria i hållbarhetssamarbete med Spiltan och Carnegie

ESG-analysen är av central betydelse, och genom initiativet för en mer hållbar nordisk high yield-marknad stärker vi förutsättningarna att investera mer hållbart.

Lästid : 2 min 3 sek
Läs mer
05/02/2021

Förvaltningskommentar januari 2021

Samtliga Espiria fonder visade en god avkastning under årets första månad, Offensiv var upp med 3,1 procent, Världen och Sverige/Världen var båda upp med 2,8 procent, Balanserad med 2,2 procent och Defensiv med 1,3 procent. Under perioden fick vi en god avkastning från våra bolagsval inom både räntebärande tillgångar och aktier, men även vår övervikt till aktier bidrog positivt.

Lästid : 3 min 13 sek
Läs mer