01/04/2021

Värdeutveckling

 

Espirias fonder visade en god avkastning under mars månad. Offensiv var upp med 7,1 procent, Världen med 5,7 procent, Sverige/Världen med 6,2 procent, Balanserad med 4,6 procent och Defensiv med 2,5 procent. Avkastningen inom såväl räntebärande tillgångar som aktier var positiv då flöden fortsatt strömmade till risktillgångar som high yield-obligationer och aktier. Börsutvecklingen under mars visade en underliggande styrka och i motsats till januari/februari föll inte börserna tillbaka under andra delen av månaden. Sammantaget utvecklades fonderna mycket väl under det första kvartalet, till exempel visade Espiria Sverige/Världen en uppgång på 11,1%, också hjälpt av en hög andel svenska aktier.

Räntedelen i portföljerna har en genomsnittlig ränteduration på strax under ett år och har utvecklats väl under mars månad som hittills i år. Detta i en miljö med stigande långräntor som dämpat avkastningen på obligationer.

Bland aktieinnehaven i portföljerna hade Volkswagen en särskilt stark utveckling. I och med en uppgång om över 50 procent i år är Volkswagen återigen Tysklands största börsbolag. Förutom en positiv utblick i kommentarer från företaget i samband med presentationer av årsresultat är det två faktorer som gett en uppvärdering: (1) nya ambitiösa mål för försäljning av elbilar samt (2) en synnerligen låg aktievärdering om företagets olika delar värderas var för sig, där t ex dotterbolaget Porsche mycket väl kan särnoteras. Av de globala aktieinnehaven i fonderna är Volkswagen det tredje största.

 

Omvärldsutveckling

Med relativt snabb takt på vaccinationer i USA är ekonomisk tillväxt osedvanligt stark, förväntan är kring 10 procent för 2021. Europa, förutom Storbritannien, drabbas av förseningar i vaccinleveranser och protektionistiska åtgärder av vaccinproducenter vilket försenar återhämtningen och ger en mer dämpad utveckling. De leveransproblem inom halvledarindustrin som seglat upp sedan slutet av förra året har accelererat under månaden. Förutom direkta problem att leverera tillräcklig volym har störningar i form av kyla i Texas och brand i en japansk anläggning för tillverkning av halvledare förorsakat ytterligare utbudsbegränsningar. Sammantaget kommer detta att ha en negativ effekt på många tillverkande företag där teknikkomponenter är viktiga, om än under en begränsad tid. Tillverkningskapaciteten för halvledare byggs också ut väsentligt även om ledtiderna för utökad kapacitet uppgår till minst 6–9 månader. En ytterligare störningsfaktor var det gigantiska containerfartyget Ever Given som fastnade i Suezkanalen under en vecka. Lyckligtvis drogs fartyget loss och störningar på handeln är bara temporära.  

Dollarn har stärkts mot såväl Euron som svenska kronan under månaden. Med högre amerikanska långräntor är en trendmässigt svagare dollar utifrån dagens växelkurser mindre sannolik.  Aktier med dollarexponering har också haft en mer gynnsam kursutveckling.     

På aktiemarknaden utvecklades mer cykliska sektorer som Industri och Material väl. De tekniktunga sektorerna Kommunikation och IT visade endast en måttliga uppgångar under en stark börsmånad.

Den nordiska räntemarknaden karaktäriserades av fortsatt god stabilitet och god riskaptit. Europeiska företagsobligationer (Investment Grade) såg oförändrade kreditspreadar. Aktiviteten inom High Yield var mycket hög och även här med oförändrade kreditspreadar. Med en hög riskaptit är ett scenario med än lägre spreadar inte osannolik. Långräntan har fortsatt att stiga under månaden och vi förväntar oss den trenden håller i sig även den kommande tiden.

 

Innehav och förändringar under perioden

Räntedelen i portföljerna har en god balans mellan innehav med låg kreditrisk och ett antal innehav där kreditrisken och den förväntade avkastningen är högre. Nytt obligationsinnehav är Scandic Hotell som i slutet av mars gav ut en konvertibel obligation som kan omvandlas till aktier till en förutbestämd kurs om så önskas. Kombinationen av att erhålla förutsägbarheten från obligationssidan samtidigt som vi kan ta del av en potentiell aktieuppgång i takt med att samhället normaliserats är attraktiv. Scandic Hotells är Nordens största hotellföretag med omkring 280 hotell fördelat över cirka 58.000 hotellrum. Bolaget vann nyligen för 11:e året i rad första plats i sustainable brand index ranking inom kategorin hotell. Finansieringen gjordes för att säkerställa en tillräckligt hög likviditet och finansiell styrka fram till en punkt i framtiden då beläggningsgraden (hotellrum) väntas normaliseras. Bolagets största ägare, AMF och Stena Sessan, deltog i emissionen.

Antalet globala innehav har fortsatt reducerats till förmån för befintliga som utökats däribland Ahold Delhaize (detaljhandel livsmedel), Alstom (tåg) och Adobe (mjukvara). Aktierna i SAP (svag vinstutveckling med övergång till molnlösningar) och Sony (konsumentkonglomerat som uppvärderats) har sålts liksom de mindre tillväxtmarknadsinnehaven Arco Platform, JD.com och Bilibili.

Utblick

Tillväxten globalt är stark. Europa sackar efter på grund av dels pandemins effekter med försenade vaccinationer dels strukturella problem med mindre dynamiska ekonomier. För globala och ledande företag är detta mindre oroande och vi väljer därför bland de som är högkvalitativa och som är bäst rustade att hantera oväntade händelser. Portföljen har en god balans av tillväxtföretag och företag med mer mogna verksamheter oavsett sektor. En positiv vinsttrend och fortsatt återhämtning talar för risktillgångar. Stigande inflationsförväntningar och övervärderade aktier beroende på för optimistiska bedömningar är det främsta hotet.

Senaste artiklarna

02/06/2021

Förvaltningskommentar maj 2021

Espirias fonder visade en blandad utveckling under månaden, Offensiv och Defensiv var oförändrade, Världen och Sverige /Världen var upp med 0,1 procent respektive 0,8 procent. Balanserad var ned med 0,2 procent. Sammantaget har avkastningen i fonderna varit synnerligen god under perioden januari till och med maj i år, den ligger i spannet 5,2 – 14,7 procent beroende på risknivå (från Espiria Defensiv till Espiria Offensiv).

Lästid : 1 min 23 sek
Läs mer
04/05/2021

Förvaltningskommentar april 2021

Espirias fonder visade en fortsatt positiv avkastning under april månad. Offensiv var upp med 1,2 procent, Världen med 0,4 procent, Sverige/Världen med 0,4 procent, Balanserad med 0,3 procent och Defensiv med 0,6 procent. Aktier visade en mer dämpad utveckling (mätt i svenska kronor) efter en exceptionellt stor uppgång under mars.

Lästid : 2 min 53 sek
Läs mer
30/04/2021

Webinar med Espiria

Espiria har haft en stark start under första kvartalet 2021. Hör Peter van Berlekom berätta mer om hur han väljer ut bolag i portföljerna. Vi blickar även framåt – vad tror vi om marknaden för andra kvartalet?

 
Läs mer
09/04/2021

Espiria rekryterar ny förvaltare med expertis inom hållbara investeringar

Espiria rekryterar Huizi Zeng som med lång bakgrund inom impact-investeringar ska vidareutveckla arbetet med förvaltning kopplade till de globala målen för hållbar utveckling.

Lästid : 1 min 45 sek
Läs mer