07/04/2022

Förvaltningskommentar mars 2022

Värdeutveckling
Fondutvecklingen under mars var svagt positiv trots kriget i Ukraina och dess påverkan på de finansiella marknaderna både direkt och indirekt samt en ränteuppgång mot bakgrund av en hög inflationstakt. Börsutvecklingen var negativ under månadens första hälft för att följas av en relativt stark återhämtning som gav högre kursnivåer på alla viktiga marknader. Samtidigt stärktes den svenska kronan vilket dämpade den positiva effekten på fondnivå beroende på utlandsexponering. Fortsatt har flöden styrt utvecklingen mer än fundamentala faktorer. Blandfonderna var nära nog oförändrade under månaden, Espiria 30 steg med 0,1 procent, Espiria 60 oförändrad och Espiria 90 sjönk med 0,3 procent. Espiria SDG Solutions steg samtidigt med 0,3 procent och Espiria Global sjönk med 0,1 procent.

Krigets förlopp har i allt väsentligt styrt utvecklingen på kapitalmarknaden under mars månad. Högre råvarupriser och störningar i leveranskedjor samt ekonomisk närvaro i den krigsutsatta regionen har på bolagsnivå haft en stor inverkan på aktiekurserna. Från föresatsen om en snabb seger för Ryssland ser konflikten ut att bli långvarig även om fredsförhandlingar förekommit, men utan reell effekt så här långt. Samtidigt är många sektorer relativt opåverkade av kriget för att de har liten försäljningsandel (som teknologiföretag och hälsovårdsföretag) i regionen. Relativt få företag har förannonserat om resultatutvecklingen under det första kvartalet men i de fall detta gjorts har ”vinstvarningarna” relaterat till komponentbristen i första hand. Resultateffekten av kriget har inte kvantifierats av företagen, därför kan endast försäljningseffekten uppskattas från exponering.

Espiria SDG Solutions utvecklades något bättre än index och Espiria Global utvecklades marginellt svagare än index under månaden.

I blandfonderna hade räntebärande värdepapper en neutral utveckling i en miljö med stigande långräntor (med negativ avkastning). Även aktieinnehaven utvecklades sidledes mätt i svenska kronor.

Hälsovårdsbolagen utvecklades fortsatt positivt under mars månad, däribland Bristol Myers Squibb, Merck & Co och Roche. De amerikanska teknologiföretagen Microsoft, Alphabet, Meta Platforms (tidigare Facebook) och Broadcom visade en avkastning på mellan 5–10 procent under perioden.

OX2, den svenska vindkraftsutvecklaren går från klarhet till klarhet och har under senare tid säkrat projekt för kommande år. Med detta blir vinstutsikterna i bolaget ”säkrare” – något som också återspeglats i aktiekursen med nya högstanivåer sedan introduktionen sommaren 2021.

Omvärldsutveckling
Kriget i Ukraina och den ökade osäkerheten som den gett upphov till följer ett mönster som brukar upprepas vid väpnade konflikter. En första fas reflekterar en stor osäkerhet när marknaden faller efter att investerare kräver en högre riskpremie. När den initiala chocken lagt sig och effekten av konflikten och osäkerheten successivt minskar stabiliserar sig/rekylerar vanligtvis de finansiella marknaderna. Det som gör denna konflikt unik är risken för att Ryssland eskalerar intensiteten genom exempelvis öka användandet av tunga vapen och konfliktens stora negativa konsekvenser på ekonomin i Europa. Ryssland och Ukraina är stora leverantörer av energi (såsom olja och gas), vissa specifika råvarumetaller och jordbruksprodukter såsom vete och majs. Stigande energi och råvarupriser har genererat en inflationsimpuls som adderar till den redan höga inflationen globalt.

Inflationstrycket är redan högt och har accelererar på grund av stigande råvarupriser. I mitten av månaden höjde den amerikanska centralbanken FED räntan med 0,25 procent till 0,25–0,50 procent. Detta är den första höjningen sedan 2018 och ytterligare sex höjningar väntas senare i år. Den 10-åriga amerikanska obligationsräntan har stigit till 2,34 procent.

Motsvarande tyska ränta har gått upp 47 baspunkter till 0,60 procent. Utvecklingen i Sverige visar också på en markerad uppgång för räntan på 10-åriga statsobligationer till 1,2 procent.

Oljepriset steg, Brentolja till 105 (99) dollar per fat, medan naturgaspriserna (LNG – Henry Hub Index) steg till 5,57 (4,45). Risken för gasembargo även i Europa har fått gaspriser att skjuta i höjden. Kronan stärktes mot både dollarn (till 9,30) och euron (till 10,34).

Starkaste sektorerna var IT och Hälsovård med uppgångar på ~3 procent (i SEK)). Även Finans och Industri visade en positiv avkastning men det ska i alla fall kortsiktigt ses som en reaktion på nedpressade kurser vid förra månadsskiftet. Konsumentnära företag gick svagt beroende på förväntad marginalpress.

Innehav och förändringar under perioden
Vi har aktivt investerat i energiomställningen genom att köpa en säkerställd obligation utställd av Alternus Energy. Alternus Energy är Oslo-listat elbolag som äger solcellsparker i Europa. Bolagets operationella risk är låg då driften är utlagd på företaget BayWa som garanterar 98 procents driftstid. Den finansiella risken är medelhög med en skuldsättningsgrad om 63 procent men med säkerheter i form av förstaprioritetsfordran mot bolagen med solcellsparker, vilket ger en mycket hög återvinning vid en eventuell betalningsinställelse.

I fonderna Espiria 60, Espiria 90 och Espiria Global har vi kompletterat portföljen med tre kinesiska innehav verksamma inom energiomställning: Ming Yang (vindkraftverk), Longi (solenergi) och Sungrow Power (tillverkar inverters som omvandlar likström till växelström). Dessa tre har inom sina respektive områden en intressant tillväxtprofil.

Aktierna i Shin-etsu (kemi, Japan) har sålts på grund av försämrade utsikter mot bakgrund av stigande oljepris och marginalpress.

Utblick
Börsutvecklingen har trots högre räntor, problem med leveranser av viktiga komponenter, höga råvarupriser samt effekter av kriget varit relativt stabil. På aggregerad nivå råder ett lugn men för enskilda aktier har försämrade utsikter haft stor effekt oavsett orsak. Samtidigt har förväntningarna tydligt skiftat till det negativa i ett antal sektorer, konsumentvaror är det tydligaste exemplet. Med mindre köputrymme är det rimligt att anta en dämpad efterfrågan för ett antal konsumentnära företag.

Aktieexponeringen i våra portföljer har en god balans av strukturella vinnare och företag som har en väl underbyggd värdering baserad på en normaliserad intjäning. De räntebärande placeringarna återfinns främst i företagsobligationer med kort löptid i företag med goda kassaflöden.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Senaste artiklarna

07/12/2022

Förvaltningskommentar november 2022

Efter en kraftigt positiv börsutveckling i oktober höll trenden i sig även under november månad. Konjunkturutsikterna har inte ändrats nämnvärt och är fortsatt relativt dystra men det finns stigande förhoppningar om att amerikanska centralbanken Fed snart ska slå in på en mindre ”hökaktig” väg.

 
Läs mer
07/11/2022

Förvaltningskommentar oktober 2022

Utvecklingen för fonderna var positiv under oktober. En annalkande lågkonjunktur ser alltmer sannolik ut då både konsumentindikatorer och inköpschefsindex (PMI) pekar på dämpad efterfrågan i ekonomin.

 
Läs mer
04/10/2022

Förvaltningskommentar september 2022

Utvecklingen för fonderna var återigen svag under september, detta i ljuset av fortsatta ränteuppgångar och fördjupad konjunkturoro. Blandfonderna Espiria 30, Espiria 60 och Espiria 90 gick ned med 2,4, 4,7 respektive 6,4 procent. Aktiefonderna Espiria Global och Espiria SDG Solutions sjönk med 7,9 respektive 6,3 procent.

 
Läs mer
06/09/2022

Förvaltningskommentar augusti 2022

Juli månads positiva börstrend fortsatte inledningsvis även under augusti, men förbyttes i en bred nedgång när konjunktur- och ränteoro samt stigande energipriser satte tonen.

 
Läs mer