14/04/2020

Aktiemarknaderna föll kraftigt under större delen av mars. Den ekonomiska nedgången har varit snabb och dramatisk och nedstängningar och stränga karantäner har gjort att den ekonomiska aktiviteten nästan upphört i många länder. Mot slutet av månaden stärktes dock aktiemarknaderna med stöd av de stora stimulanspaketen som sjösatts i USA och Europa.

Under mitten av månaden hamnade kreditmarknaderna i fokus. Flera företagsobligationsfonder drabbades av stora utflöden, vilket fick priserna på företagsobligationer att sjunka. Marknaden för företagsobligationer har sedan dess stabiliserats, bland annat efter stödköp från centralbankerna.

Det allmänna marknadsläget är fortsatt osäkert. Utvecklingen den kommande tiden kommer att avgöras av de realekonomiska konsekvenserna av pandemin. Om effekterna visar sig vara övergående och ekonomin snabbt återhämtar sig, så kommer vi att få se fortsatt uppgång i marknaderna. Om pandemin istället leder till en djup lågkonjunktur så kommer marknaderna sannolikt att falla ytterligare.

Vår förvaltning i mars 2020
Samtliga Espiria-fonder föll i värde under månaden på grund av den svaga utvecklingen på aktiemarknaderna, men även av ovan nämnda prisfall på företagsobligationer. Detta sammantaget gjorde att resultat blev sämre än förväntat.

Under månaden har vi nyttjat turbulensen på kreditmarknaden och vår goda likviditet till att opportunistiskt köpa obligationer med, vad vi bedömer, attraktiv avkastning till rimlig risk.

Marknaderna har präglats av stor osäkerhet och hög volatilitet. Vi följde under månaden vår systematiska, riskstyrda förvaltningsmodell, som innebar att vi i denna period med hög risk minskade vår aktieexponering, för att ligga kvar i rätt risknivå för respektive fond. Vår bedömning är att nuvarande allokering ger en bra balans av skydd vid eventuellt fortsatt börsfall och potential att delta i en rekyl. Vi följer situationen noggrant och kommer att agera aktivt i syfte att skydda kapital samt ta tillvara på rådande marknadsmöjligheter.

 

Stockholm den 14 april 2020

Läs mer om förvaltningsteamet

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Senaste artiklarna

03/06/2020

Viktigt att göra en korrekt kreditanalys igen

Trots vårens turbulens på obligationsmarknaden har Espirias ränteportfölj kunnat utnyttja de flödesdrivna felprissättningarna i marknaden. Här berättar Espirias ränteförvaltare Stefan Pari om möjligheterna han ser på marknaden just nu.

Lästid : 2 min 30 sek
Läs mer
08/05/2020

Förvaltningskommentar april

Riskaptiten återkom under april och globala finansmarknader stärktes på bred front under månaden. Globala aktier steg under månaden med 8.5% i svenska kronor mätt och den amerikanska börsen var återigen bland de starkaste.

Lästid : 1 min 24 sek
Läs mer
29/04/2020

Peter van Berlekom blir CIO för Developed Markets i East Capital Group

East Capital Group, som Espiria är en del av, meddelar idag att Peter van Berlekom har rekryterats till rollen som Chief Investment Officer (CIO) för gruppens förvaltningsstrategier inom Developed Markets, i dagsläget omfattande Espirias fonder. 

Lästid : 2 min 17 sek
Läs mer
14/04/2020

Fortsätta spara nyckeln till långsiktig framgång

När volatiliteten och börsfallen slår till är det lätt att dra i nödbromsen och stänga ner det löpande sparandet för att vänta ut stormen. Men erfarenheten visar att det är en dålig långsiktig strategi eftersom man då gått miste om de år av överavkastning som följt på oron.

Lästid : 3 min 50 sek
Läs mer