12/12/2019

Under månaden gynnades marknaderna av ökad riskvilja och tecken på bättre ekonomisk tillväxt. Globala aktiemarknader fortsatte stärkas i november. Ett brett globalt aktieindex steg med drygt 2 procent under månaden, mätt i lokala valutor. I svenska kronor blev uppgången något mindre, knappt 2 procent, eftersom kronan stärktes något under månaden.

Den svenska aktiemarknaden stärktes i linje med de globala marknaderna i november, och ett brett svenskt aktieindex steg knappt 2 procent under månaden.

Aktier i tillväxtmarknader tillhörde förlorarna under månaden. Ett brett tillväxtmarknadsindex sjönk med knappt en procent i november. Framförallt i Asien tyngdes aktiemarknaderna av den fortsatta osäkerheten kring relationen mellan USA och Kina.

På valutamarknaden stärktes den svenska kronan under månaden. 

På räntemarknaden fortsatte den svaga utvecklingen med stigande statsobligationsräntor. Den svenska 10-åriga obligationsräntan är dock fortsatt negativ och stängde under månaden på -0,01 procent, jämfört med -0,10 procent i början av månaden.

Vår förvaltning under månaden

Samtliga Espiriafonder hade positiv avkastning i november. Våra fonder gynnades under månaden av generellt starkare aktiemarknader. 

Under månaden har vi i våra fonder ökat vår exponering mot aktiemarknaderna något, mot bakgrund av sjunkande volatilitet på aktiemarknaderna. Detta för att säkerställa att vi behåller risknivåerna i våra fonder inom respektive fonds riskintervall.

 Allokering

Stockholm den 7 december 2019

Peter Gummesson

Peter Gummesson
Förvaltningschef 

Läs mer om våra förvaltare

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet