02/12/2021

Förvaltningskommentar november 2021

 

Värdeutveckling

Fonderna visade en fortsatt positiv avkastning under november, blandfonderna Espiria 30 med 0,7 procent, Espiria 60 med 1,7 procent och Espiria 90 med 2,4 procent. Aktiefonderna Espiria Global steg med 3,0 procent och Espiria SDG Solutions steg med 2,7 procent.

Månadens utveckling blev relativt dramatisk med en mycket god utveckling för fonderna ända fram till fredagen den 26e då den nya virusvarianten kopplade sitt grepp om omvärldshändelserna och svag värdeutveckling för riskbärande tillgångar. Trots detta blev månadsavkastningen positiv, även hjälpt av en svag svensk krona.

Med lägre räntor men ett något högre kreditpåslag har fondernas räntebärande tillgångar gett ett svagt positivt bidrag till avkastningen i blandfonderna.

November månad karaktäriserades av stora slag i kursutvecklingen för enskilda aktier, där portföljerna innehåller både riktiga vinnare och tydliga förlorare. Till vinnarna hör amerikanska Qualcomm, (halvledare och mjukvara kopplat till mobil telekommunikation), som efter en synnerligen stark kvartalsrapport visade en kursuppgång på över 40 procent. Trots detta och stigande vinster är värderingen attraktiv med ett P/E-tal kring 17 på årets förväntade vinst. Qualcomm är just nu i färd med att slutföra förvärvet av Veoneer och blir med detta en stark spelare inom teknologi till självkörande bilar.

Till förlorarna hör innehavet i Kalera (närproducerade grönsaker, s.k. vertikalt jordbruk) som genom förseningar och högre kostnader med nya anläggningar samt dyra förvärv fått flytta fram sin väg till lönsamhet. Kursen har halverats i och med att förtroendet för ledningen eroderat.

 

Omvärldsutveckling

Konjunkturåterhämtningen har fortsatt men nedstängningen i fjol och de efterföljande stimulanserna och återöppnandet skapade tvära kast i efterfrågan vilket medfört flaskhalsar inom en mängd sektorer. Stigande råvarupriser, höga elpriser, leveransproblem och brist på arbetskraft i delar av tjänstesektorn har skapat ett inflationstryck som verkar som motvind till tillväxten den kommande tiden.

Under slutet av november har ytterligare en variant av Covid-19 börjat sprida sig, med ursprung i Södra Afrika. Nya reserestriktioner och nedstängningar har allt annat lika en dämpande effekt på tillväxten, mot bakgrund av detta har också den amerikanska långa räntan gått ned till 1,42 procent. (1,60). Flera centralbanker har samtidigt kommunicerat att de har för avsikt att minska den penningpolitiska expansionstakten. Riksbankens senaste bedömning från november t.ex. är att reporäntan kommer att höjas i kvartal 4 året 2024, när man tidigare prognostiserat en oförändrad reporäntebana under hela prognoshorisonten.

Råvarupriserna har rekylerat nedåt, Brentolja till 71 (84) dollar per fat, naturgaspriserna (LNG) till 4,57 (6,05) per enhet. Även metallpriserna har varit relativt oförändrade samtidigt som dollarn stärkts något, där Eurodollar försvagade till 1,14 (1,16).

IT-sektorn blev den enda sektorn med tydligt positiv avkastning i november. Finans och Industri gick svagt, där en förskjuten återhämtning får negativa effekter på förväntad intjäning för företagen. 

 

Innehav och förändringar under perioden

Ett nytt obligationsinnehav är det norska fastighetsbolaget Havila Ariel, ett bolag i Havila koncernen som bland annat är verksamma inom media, livsmedel/fisk, transport och fartygsteknologi. Som säkerhet för obligationen återfinns pantbrev för fem av fastigheterna de äger. Utöver ränta kommer bolaget att amortera obligationen genom ett så kallat ”cash sweep”, ett avtal där storleken på amorteringen är kopplad till hyresintäkterna på fastigheterna. Den genomsnittliga återstående hyreskontraktstiden är 9,3 år. Nettobelåningsgraden är idag 62 procent och förväntas genom amortering minska till 55 procent inom tre år, då obligationen förfaller. För Espiria fördelaktiga emissionsvillkor säkerställdes genom en nära dialog med företaget vid kapitalanskaffningen.

Inga nya innehav har tillkommit i globala aktier, men andelarna i såväl PayPal (digitala betalningslösningar) som Ericsson (telekomutrustning) har utökats. PayPals resultatrapport var en lätt besvikelse med sämre tillväxt i närtid, med en stor negativ kursreaktion som följd. Ericsson förvärvar det amerikanska företaget Vonage (leverantör av molnbaserad kommunikation) vilket inte uppskattades av aktiemarknaden. Innehaven i Pfizer och Ahold har reducerats efter en god utveckling.

I fonden SDG Solutions har andelen i Volvo Car utökats. Utsikterna för företaget är ljusa vilket också bekräftades i kvartalsrapporten som presenterades den 29 november. Andelen i Microsoft har reducerats något efter en god utveckling men är fortsatt fondens största med en vikt om 4,5 procent.

 

Utblick

Inledningen på november överraskade positivt i termer av börsutveckling. Med en ny variant av Covid-19 minskade riskaptiten med betydligt svagare aktiemarknader som följd. I närtid är det sannolikt med relativt kraftiga svängningar innan börserna börjar titta in i 2022 – med en start för en uppåtriktad utveckling. Detta givet att inga nya chocker i ekonomin tillkommer. Aktieexponeringen i våra portföljer har en god balans av strukturella vinnare och företag som inte värderats upp baserat på en normaliserad intjäning. De räntebärande placeringarna återfinns främst i företagsobligationer i företag med goda kassaflöden.

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Senaste artiklarna

05/05/2022

Espiria årsrapport 2021

Espiria årsrapport 2021 finns nu tillgänglig.

 
Läs mer
05/05/2022

Förvaltningskommentar april 2022

Fonderna hade en negativ värdeutveckling i april. Höga inflationstal och stigande räntor har inneburit att risktillgångar och särskilt aktier föll på bred front. Företagsrapporterna har så här långt visat en bättre resultatutveckling än de nedjusterade förväntningarna, som berodde både på kriget i Ukraina och de kraftigt stigande priserna på råvaror och insatsvaror.

 
Läs mer
07/04/2022

Förvaltningskommentar mars 2022

Fondutvecklingen under mars var svagt positiv trots kriget i Ukraina och dess påverkan på de finansiella marknaderna både direkt och indirekt samt en ränteuppgång mot bakgrund av en hög inflationstakt. Börsutvecklingen var negativ under månadens första hälft för att följas av en relativt stark återhämtning som gav högre kursnivåer på alla viktiga marknader.

Lästid : 4 minuter
Läs mer
02/03/2022

Förvaltningskommentar februari 2022

Fondutvecklingen under februari var fortsatt svag där kriget i Ukraina medförde en väsentligt negativ effekt på de finansiella marknaderna.

 
Läs mer