07/12/2022

Värdeutveckling

Efter en kraftigt positiv börsutveckling i oktober höll trenden i sig även under november månad. Konjunkturutsikterna har inte ändrats nämnvärt och är fortsatt relativt dystra men det finns stigande förhoppningar om att amerikanska centralbanken Fed snart ska slå in på en mindre ”hökaktig” väg. Detta innebär att det snart kan vara lämpligt att sänkta tempot i räntehöjningarna. Det är i ljuset av denna omvärldsbild som de två senaste månadernas positiva utveckling för aktier ska ses. Blandfonderna Espiria 30, Espiria 60 och Espiria 90 gick upp med 0,7, 1,5 respektive 3,2 procent. Aktiefonderna Espiria Global och Espiria SDG Solutions steg med 3,2 respektive 5,5 procent.

Ränteexponeringen i Espiria 30, 60 och 90 utvecklades svagt positivt i alla fonder. Uppgången var bred och endast en handfull emittenter visade en negativ avkastning. Företagsobligationer ser fortsatt attraktivt värderade ut.

Både Espiria SDG Solutions och Espiria Global utvecklades bättre än sina jämförelseindex under månaden.

Inom globala aktier utvecklades industriföretagen väl mot bakgrund av att allmänkonjunkturen bromsar in och gör energikrisen mindre alarmerande än tidigare förväntat. För denna vinter ser gaslagren ut att täcka omedelbara behov och med detta är risken för nedstängda tillverkningsenheter inte lika aktuell. Industriaktierna Siemens (hälsovård, elektrifiering mm) +19 procent, Alstom (rälsburna transportsystem) +20 procent och Traton (lastvagnar) +20 procent visade en god avkastning. Även halvledartillverkare utvecklades positivt då flera företag i sektorn pekar på ett starkt 2023, bland portföljbolagen märks TSMC +30 procent, Infineon +29 procent och Tokyo Electron +17 procent.

Omvärldsutveckling

Med tredje kvartalets rapporter bakom oss, där resultaten klarade relativt lågt satta förväntningar, fokuserar finansmarknadens aktörer på utsikterna framåt. Här målas en blandad bild där aktiviteten väntas avta i många sektorer om än relativt odramatiskt. Företagen förbereder sig på ett besvärligt 2023 och arbetar hårt för att försvara sin lönsamhet och sina marginaler. Ett exempel är svenska H&M som med ett kostnadsbesparingsprogram och personalneddragningar väntas spara 2 miljarder på årsbasis men mot en betydande engångskostnad. Denna typ av åtgärder mottas vanligtvis positivt av aktiemarknaden.

Inom hälsovårdssektorn redovisade amerikanska läkemedelsföretaget Amgen preliminära data från en obesitas (fetma) studie med osedvanligt uppmuntrande data. Det är en fas 1 studie och vägen till eventuellt godkännande är cirka fem år. Terapiområdet växer snabbt och Novo Nordisk har en godkänd medicin medan Eli Lilly är nära godkännande. Även om behandlingen mot övervikt är kostsam och inte utan potentiella biverkningar är viktminskningar om kring 15 procent inom 68 veckor något som många patienter med BMI >30 efterfrågar.

Makrobilden är föga förändrad där den amerikanska 10-åriga obligationsräntan sjönk till 3,8 (4,0) procent under månaden. Riksbanken höjde styrräntan till 2,5 procent den 24 november. Den svenska 10-åriga statsobligationsräntan föll till 1,9 (2,2) procent.

Priset för Brentolja sjönk till 85 (94) dollar/fat. Kronan stärktes mot dollarn till 10,50 (11,00) och var nära nog oförändrad mot euron; 10,93.

Innehav och förändringar under perioden

I Espiria 60 och 90 har vi reducerat positionen i Hurtigruten då osäkerhet ökat runt framtida efterfrågan på mer exklusiva upplevelseresor. Bolaget guidar på en fortsatt återhämtning under nästa år, men investeringar för att modernisera delar av flottan som kryssar längs med den norska kusten förväntas belasta det fria kassaflödet.   

Inom globala aktier har vi minskat innehavet i UnitedHealth Group (hälsovårdsförsäkringar), detta motiveras av en krävande värdering för en relativt mogen verksamhet.

I Espiria SDG Solutions har exponeringen mot hälsovårdssektorn reducerats efter en god utveckling, dels medicinteknikföretagen Abbott och Thermo Fisher, dels läkemedelsföretaget Novo Nordisk.

Utblick

En svagare konjunktur ger goda förhoppningar om att vi är nära en räntetopp. Med detta följer också en svagare vinstutveckling i en i generella termer mer ansträngd finansiell situation. Vi har som tidigare fokus på kvalitetsbolag med bättre motståndskraft samt företagsobligationer med attraktiva fundamentala faktorer som goda kassaflöden.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Senaste artiklarna

02/02/2023

Espiria lanserar fonden Nordic Corporate Bond

Espiria lanserar en ny företagsobligationsfond som ger investerare tillgång till den nordiska obligationsmarknaden och förvaltas av ett team med expertis av de lokala marknaderna.

 
Läs mer
02/01/2023

Förvaltningskommentar december 2022

Fonderna visade en vikande utveckling under december månad, detta efter två månader av uppgång.

 
Läs mer
20/12/2022

Espiria – Marknadsutsikter för 2023

2022 har varit ett svårnavigerat år, dominerat av konflikten i Ukraina och dess påverkan på den ekonomiska utvecklingen.

 
Läs mer
20/12/2022

Letter To CEO From CIO Espiria & Group CIO

As the CIO for Espiria and the CIO for East Capital Group, we are writing to you because Espiria is a shareholder or a bondholder in your company. Since our start in 1997, 25 years ago, we have been working for positive change.

 
Läs mer