07/11/2022

Värdeutveckling

Utvecklingen för fonderna var positiv under oktober. En annalkande lågkonjunktur ser alltmer sannolik ut då både konsumentindikatorer och inköpschefsindex (PMI) pekar på dämpad efterfrågan i ekonomin. Med detta minskar oron för skenande inflation och därmed att räntehöjningscykeln inte blir för utdragen. I ljuset av detta finns det ett värderingsstöd för både aktier och obligationer med rådande marknadsräntor. Blandfonderna Espiria 30, Espiria 60 och Espiria 90 gick upp med 1,2, 2,4 respektive 5,1 procent. Aktiefonderna Espiria Global och Espiria SDG Solutions steg med 5,6 respektive 5,1 procent.

Ränteexponeringen i Espiria 30 och 90 utvecklades negativt beroende på innehavet i Heimstaden, där kreditspreaden steg mot bakgrund av allmän oro för stigande finansieringskostnader och försämrade kassaflöden för fastighetsbolag. I Espiria 30 bidrog ränteexponeringen till avkastningen under månaden.

Espiria SDG Solutions och Espiria Global utvecklades bättre än index under månaden.

Inom globala aktier var börsuppgången bred, med bidrag inom alla sektorer utom kommunikation där i första hand Meta Platforms (Facebook) men även Alphabet (Google) hade en relativt svag utveckling. Finans, med i första hand banker, och hälsovårdsbolagen bidrog positivt till avkastningen, däribland Bristol Myers Squibb och Amgen.

Omvärldsutveckling

Rapportsäsongen för det tredje kvartalet har dominerat scenen på företagsnivå. Finansiella företag har visat en solid utveckling, både amerikanska och svenska banker har överträffat förväntningarna om intjäning med räntenettot som motor. Kursreaktionerna har också varit positiva. Teknologiföretag visar en mer blandad bild där vissa cykliska delsegment uppvisar svaghet (elektronikprodukter, mobiltelefoner) medan andra som molntjänster fortsatt är starkt.

Företag som tidigare av olika anledningar varit under press, exempelvis medicinteknikföretaget Philips (produktproblem) och schweiziska banken Credit Suisse (kreditförluster) har fortsatt kämpar i motvind med mycket svaga rapporter och negativ kursutveckling. Det är exempel på företag som inte möter upp till de kvalitetskriterier vi ställer på företagen och därmed inte kvalificerar som investeringar i portföljerna.

Makrobilden är föga förändrad där den amerikanska 10-åriga obligationsräntan steg till 4,0 procent under månaden (3,8 procent sista september). Den svenska 10-åriga statsobligationsräntan var oförändrad 2,2 procent.

Priset för Brentolja steg till 94 (87) dollar/fat. Kronan stärktes mot dollarn till 11,00 (11,30) och var oförändrad mot euron; 10,91.

Innehav och förändringar under perioden

I Espiria 30 och 60 har vi investerat i en hybridobligation utgiven av Akelius, där ett återköp av obligationen är möjlig i mitten av 2023, vilket i så fall ger en avkastning om >15 procent på årsbasis. Akelius starka finansiella ställning talar för att så sker.

Inom globala aktier har vi sålt Prosus, det i Amsterdam noterade holdingbolaget med Tencent (teknologi och underhållning/dataspel) som största innehav. Försämrade utsikter för portföljbolagen i Prosus motiverar försäljningen.

I Espiria 90, med en 30-procentig andel svenska aktier, har innehaven i vindkraftsutvecklarna OX2 och Arise ökats efter obefogad oro om företagens utsikter relaterat till den nya svenska regeringens handlingsförklaring i Tidöavtalet.

I Espiria SDG Solutions har innehavet i United Health (administration och försäkringar inom hälsovård) sålts. Sjukvårdssystemet i USA står inför många utmaningar med avseende på stigande kostnader vilket gör att vi ser en dämpad vinstutveckling i United Health.

Utblick

En svagare konjunktur för med sig en inflationstopp i ”nästa skede”. Med detta finns det också anledning att ha tilltro till att en högstanivå för räntan på långa obligationer nås under 2023. Eftersom kapitalmarknaden är tidig och 6–9 månader före den reala ekonomins utveckling bör vi fortsatt se framtiden an med tillförsikt. Konjunkturoron kommer att påverka börserna i närtid även om vissa sektorer är undantagna på grund av strukturell tillväxt. Sammantaget framstår investeringar i risktillgångar som aktier och high-yield obligationer som synnerligen attraktiva i ett medellångt perspektiv.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Senaste artiklarna

07/12/2022

Förvaltningskommentar november 2022

Efter en kraftigt positiv börsutveckling i oktober höll trenden i sig även under november månad. Konjunkturutsikterna har inte ändrats nämnvärt och är fortsatt relativt dystra men det finns stigande förhoppningar om att amerikanska centralbanken Fed snart ska slå in på en mindre ”hökaktig” väg.

 
Läs mer
04/10/2022

Förvaltningskommentar september 2022

Utvecklingen för fonderna var återigen svag under september, detta i ljuset av fortsatta ränteuppgångar och fördjupad konjunkturoro. Blandfonderna Espiria 30, Espiria 60 och Espiria 90 gick ned med 2,4, 4,7 respektive 6,4 procent. Aktiefonderna Espiria Global och Espiria SDG Solutions sjönk med 7,9 respektive 6,3 procent.

 
Läs mer
06/09/2022

Förvaltningskommentar augusti 2022

Juli månads positiva börstrend fortsatte inledningsvis även under augusti, men förbyttes i en bred nedgång när konjunktur- och ränteoro samt stigande energipriser satte tonen.

 
Läs mer
02/08/2022

Förvaltningskommentar juli 2022

Samtliga fonder utvecklades positivt under juli månad.

 
Läs mer