05/10/2021

Förvaltningskommentar september 2021

 

Värdeutveckling


Vid månadsskiftet skedde avstampet för Espirias förtydligande och förenkling av fondnamn, vilka bättre speglar våra olika strategier. Espiria Defensiv blir Espiria 30, Espiria Balanserad blir Espiria 60, Espiria Sverige/Världen blir Espiria 90. Talen 30, 60 och 90 anger andelen aktier över tid och är oförändrade i inriktning sånär som en något högre andel aktier i Espiria 90. Espiria Offensiv blir Espiria Global med oförändrad inriktning. Espiria Världen (blandfond) förändras till en aktiefond med namn Espiria SDG Solutions, globala aktier som till fullo speglar tydliga och mätbara avtryck med avseende på FN’s hållbarhetsmål.

Efter åtta månader med mer eller mindre uppåtriktad avkastning i Espirias fonder bröts trenden under september månad beroende på en svagare börsutveckling. Nedgången sträckte sig från 1,1 procent i Espiria 30 till 4,0 procent i Espiria Global. Per sista september har avkastningen hittills i år uppgått till: Espiria 30 +7,5 procent, Espiria 60 +12,1 procent. Espiria 90 +15,1 procent, Espiria Global +19,5 procent samt Espiria SDG Solutions +14,9 procent.  

Riskpåslaget som investerare kräver för att investera i europeiska företagsobligationer har under månaden ökat något kopplat till en förväntan om att centralbanker kommer att minska sina penningpolitiska stimulanser samt potentiella spridningseffekter från Evergrande Group, en stor kinesisk fastighetsutvecklare, som har akuta finansiella problem. Espirias ränteportföljer visade dock fortsatt motståndskraft och samtliga portföljer genererade ett positivt avkastningsbidrag under september.

Kinesiska vindkraftstillverkaren Xinjiang Goldwind har utvecklats väl mot bakgrund av fortsatt omställning till förnybar energi. Med ett P/E-tal om 19 (2021p) är den väsentligt lägre än konkurrenter som Vestas Wind Systems med P/E 47 (2021p).

I fonden Espiria 90 (tidigare Sverige/Världen) bidrog innehavet i Sobi positivt. Riskkapitalbolagen Advent och Aurora har lagt ett uppköpsbud på 235 kr/aktie, cirka 23 procent över kursen innan. Budet ger en rimlig värdering av Sobi givet företagets utmaningar inom hemofili och den slagiga resultatutvecklingen kvartal för kvartal.

 

Omvärldsutveckling


Externa faktorer som stigande oljepris har gjort att inflationsförväntningarna ökat med högre obligationsräntor som följd. Den amerikanska 10-åriga räntan är kring 1,5 (1,3) procent. Den svenska 10-åriga räntan steg till 0,34 (0,15) procent. Ränteutvecklingen förklarar tillsammans med regulatorisk oro och fastighetsutvecklaren Evergrand Groups finansiella osäkerhet börsernas svaghet. En relativt hög värdering av börserna ger en extra känslighet för negativa ränterörelser.

Råvarupriserna har stigit, Brentolja till runt 78 (71) dollar per fat, naturgaspriserna har stigit med över 30 procent i september och med 132 procent hittills 2021, där elbrist gett ökad efterfrågan från gaskraftverk för elproduktion när svaga vindar dämpat vindkraftsproduktionen. Den svenska kronan har varit stabil mot euron men försvagats mot dollarn till 8,80 (8,62).     

Samtliga sektorer förutom Energi (olja, gas) och Finans föll under månaden. Material och Kommunikation var svagaste sektorer. Överlag utvecklades mer defensiva sektorer också svagt mot bakgrund av inflationsoro och stigande långräntor. Kinesiska Evergrande Groups problem dämpar tillväxtförväntningar i Kina för kommande år, en effekt som får implikationer även i andra regioner.  

 

Innehav och förändringar under perioden


Ett nytt obligationsinnehav är Svenska Nyttobostäder som äger och förvaltar nyproducerade hyresrätter. Största ägare är ALM Equity som också är apporterat in tre obelånade fastigheter som ligger som säkerhet för obligationen. Det finns idag ett stort underskott av hyresrätter i Stockholm och genomsnittlig kötid för att erhålla en hyresrätt var 2020 9,3 år, vilket är speciellt negativt för unga personer som försöker komma in på arbetsmarknaden och för företag som får svårare att nyrekrytera. Som ett led i sina tillväxtambitioner försöker bolaget diversifiera sin upplåning och inte bara låna pengar via traditionella banker. Espiria har investerat i Svenska Nyttobostäders säkerställda obligation till ett attraktivt pris.

Innehaven i Espiria SDG Solutions har till en väsentlig del förändrats under september för att spegla fondens nya inriktning.

Framgent identifieras intressanta aktier utifrån fem teman:

  • Hållbar mat och dryck
  • Hälsa, hygien och utbildning
  • Mobilitet och infrastruktur
  • Energiomställning
  • Cirkulär ekonomi

Nya innehav är bland annat Danone (tillväxt inom växtbaserade livsmedel), Deere (effektivisering av jordbruk med ny teknik), Etsy (handelsplattform till konsument för hantverks- och second hand produkter), Signify (energieffektivisering med ljus- och ljussystem) och Boliden (koppar som största metall och kritisk för elektrifiering och energiomställning till grön el). Sammantaget har portföljen i Espiria SDG Solutions koncentrerats till knappt 50 innehav varav ett 20-tal är befintliga såsom Microsoft, Essity, Smurfit Kappa och Bristol Myers Squibb.  

 

Utblick


Hösten karaktäriseras vanligtvis av kraftigare svängningar på börserna kopplat med rekyler ifall innevarande år varit starkt. Detta stämmer även 2021 även om osäkerheten grundar sig i nya faktorer. Hög belåning i kinesisk ekonomi, stigande inflation och komponentbrist är de faktorer som i alla fall temporärt har en dämpande effekt på börsutvecklingen. Ekonomierna i stort är i gott skick vilket fortplantar sig brett med avseende på tillväxt och intjäning i företagen. Fortsatt gäller att vinsterna behöver ”växa in i” en något krävande värdering. Aktieexponeringen i våra portföljer har en god balans av strukturella vinnare och företag som inte värderats upp baserat på en normaliserad intjäning. De räntebärande placeringarna återfinns främst i företagsobligationer i företag med goda kassaflöden.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Senaste artiklarna

02/12/2021

Förvaltningskommentar november 2021

Fonderna visade en fortsatt positiv avkastning under november. Aktiefonderna Espiria Global steg med 3,0% och Espiria SDG Solutions steg med 2,7%. 

 
Läs mer
29/11/2021

Så agerar vi i nya börsoron

Global oro på världsmarknaderna och en turbulent vecka i svensk politik. Anders Borg och Peter van Berlekom pratar om marknadsvolatilitet, regeringsval, budget m.m.

 
Läs mer
09/11/2021

Kan rapportsäsongen bjuda på positiva överraskningar?

Hösten har bjudit på volatila marknader och vi är inne i en intensiv rapportperiod. Ser vi potential för en av de bästa rapportsäsongerna någonsin?

 
Läs mer
09/11/2021

Pressmeddelande: Espiria SDG Solutions bryter ny mark – mottagandet bekräftar ökad efterfrågan på mörkgröna fonder

I början av oktober lanserade Espiria en uppdaterad fondfamilj där dess fond SDG Solutions uppfyller de högsta hållbarhetskraven, Artikel 9 (mörkgrön), enligt EU:s regelverk. Mottagandet från investerare vittnar om en ökande efterfrågan på resultatfokuserade fonder som levererar på FN:s globala mål för hållbar utveckling.

 
Läs mer