04/10/2022

Värdeutveckling

Utvecklingen för fonderna var återigen svag under september, detta i ljuset av fortsatta ränteuppgångar och fördjupad konjunkturoro. Blandfonderna Espiria 30, Espiria 60 och Espiria 90 gick ned med 2,4, 4,7 respektive 6,4 procent. Aktiefonderna Espiria Global och Espiria SDG Solutions sjönk med 7,9 respektive 6,3 procent.

Ränteexponeringen i Espirias blandfonder utvecklades negativt under månaden som en följd av högre marknadsräntor och stigande riskpremium. Effekten begränsades dock av att innehaven i genomsnitt har korta löptider.

Espiria SDG Solutions och Espiria Global utvecklades sämre än index under månaden. Detta förklaras främst av en något låg andel amerikanska aktier och en relativt låg vikt i dollartillgångar.

Inom globala aktier såg vi en bred nedgång inom alla sektorer förutom hälsovård. Läkemedelsaktier som Bristol Myers Squibb och Roche visade på en positiv avkastning.

Espiria SDG Solutions har också en hög andel hälsovårdsföretag som till viss del balanserat en svag utveckling inom sektorn industri.

Omvärldsutveckling

Amerikanska inflationssiffror, som presenterades i mitten av månaden, visade på en högre inflationstakt än förväntat. Centralbanken Federal Reserves räntehöjning om 75 baspunkter (till 2,25–2,50 procent) samt uttalanden från centralbanksledamöter som indikerar ytterligare höjningar framöver sannolikt upp till nivån 4,5 procent. Med detta är det än igen tydligt att målsättningen att uppnå prisstabilitet prioriteras fullt ut, även om tillväxten dämpas betydligt. I Europa är inflationstrycket likväl högt och accentueras av rådande energikris med brist på naturgas, beroende på strypt utbud samt skenande elpriser. Här ser vi ut att gå mot en lågkonjunktur.

Samtidigt som den långa räntan stigit har börserna fortsatt nedåt, enkelt uttryckt som en direkt funktion av ett högre avkastningskrav och förväntningar om sämre vinstutsikter. Än så länge har just vinstestimat för innevarande år visat en osedvanlig god motståndskraft och inte justerats nedåt mer än marginellt.

I Sverige är hushållens framtidstro om ekonomin på rekordlåga nivåer. Mer inhemska branscher som bygg, fastighet och sällanköpshandel är särskilt utsatt. Aktiekurserna i företag verksamma i dessa branscher reflekterar också mycket besvärliga tider. Kurserna för småbolag på Stockholmsbörsen har fallit överproportionellt när ett bredare index gått ned med 25 procent. Företag med hög belåning och/eller nyemissionsbehov har drabbats särskilt hårt.

Den amerikanska 10-åriga obligationsräntan steg till 3,8 procent under månaden (3,2 procent sista augusti). Den svenska 10-åriga statsobligationsräntan gick samtidigt upp till 2,16 procent (1,87 procent). Uppgången för långa räntor, såväl i Sverige som i vår omvärld, är precis som förra månaden den viktigaste förklaringen till den svaga börsutvecklingen.

Priset för Brentolja föll tillbaka till 87 (95) dollar/fat. Kronan försvagades återigen mot dollarn till 11,30 (10,68) och mot euron till 10,93 (10,72).

Innehav och förändringar under perioden

I slutet av september har vi köpt en senior icke-säkerställd obligation utgiven av Intrum till ett attraktivt pris motsvarande över 9 procents ränta per år. Intrum grundades 1923 och är branschledare inom kredithantering och investeringar i portföljer med förfallna skulder i de 24 europeiska länder där de är verksamma i. Genom att på ett effektivt sätt återvinna skuldportföljer stärks kapitalmarknadens funktion när banker ges möjlighet att avlasta sina balansräkningar på förfallna konsumentkrediter.

Inom globala aktier har andelen i mjukvaruföretaget Adobe utökats efter en kvartalsrapport som fick kursen att falla. Bolagets unika position är intakt men marginellt svaga resultatsiffror fick överproportionellt genomslag. Aktierna i försäkringsbolaget Aia Group har sålts beroende på försämrade utsikter på företagets huvudmarknad.

I Espiria 90, där andelen svenska aktier är 30 procent, har vi ökat i Alleima, ett relativt litet företag som nyligen knoppats av från Sandvik och som har fokus på kvalificerade stålprodukter som till exempel sömlösa rör. Alleima är kärnan i det ursprungliga Sandvik. Aktier i vindkraftsutvecklaren Arise har minskats efter en god utveckling.

Utblick

Kapitalmarknaderna har i sin prissättning av tillgångar tagit till sig ett dystert konjunkturscenario med högre räntor och sämre intjäning i företagen. Även om ”marknaden” har rätt är det sannolikt att kapitalmarknaden är mitt i en fas att tolka allt som negativt och att värdering av tillgångar därmed är mindre viktig. Det är naturligtvis oklart när vi kommer ur denna fas och från vilken nivå, men helt uppenbart kommer jämförelsetalen för inflation i årstakt att förbättras in i 2023. Det finns all anledning att utifrån ett värderingsperspektiv bli mer optimistiskt givet att de geopolitiska spänningarna och kriget i Ukraina inte förvärras. Sammantaget framstår investeringar i risktillgångar som aktier och high-yield obligationer som synnerligen attraktiva i ett medellångt perspektiv.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Senaste artiklarna

07/12/2022

Förvaltningskommentar november 2022

Efter en kraftigt positiv börsutveckling i oktober höll trenden i sig även under november månad. Konjunkturutsikterna har inte ändrats nämnvärt och är fortsatt relativt dystra men det finns stigande förhoppningar om att amerikanska centralbanken Fed snart ska slå in på en mindre ”hökaktig” väg.

 
Läs mer
07/11/2022

Förvaltningskommentar oktober 2022

Utvecklingen för fonderna var positiv under oktober. En annalkande lågkonjunktur ser alltmer sannolik ut då både konsumentindikatorer och inköpschefsindex (PMI) pekar på dämpad efterfrågan i ekonomin.

 
Läs mer
06/09/2022

Förvaltningskommentar augusti 2022

Juli månads positiva börstrend fortsatte inledningsvis även under augusti, men förbyttes i en bred nedgång när konjunktur- och ränteoro samt stigande energipriser satte tonen.

 
Läs mer
02/08/2022

Förvaltningskommentar juli 2022

Samtliga fonder utvecklades positivt under juli månad.

 
Läs mer