17/06/2020

Starka argument för uthållig återhämtning

Världsekonomin gynnas nu av enorma finanspolitiska stimulanser och en förvånande svag dollar. Därtill verkar bedömare underskatta effekten av Tysklands nyliga jättestimulans. Med tecken på en kommande andra våg av virusutbrott är bilden inte entydig men med förväntan om ytterligare en runda av stimulanser ser vi goda argument för en stark återhämtning.

De amerikanska arbetslöshetssiffrorna för maj vittande om en förvånande återhämtningskraft för den amerikanska arbetsmarknaden. Även om den verkliga siffran senare reviderades från initiala 13 till 16 procents arbetslöshet så återstår det faktum att USA har ett mycket stort utbudsgap. Framöver kommer vi sannolikt att få se dämpade löneökningar, och därför ett lågt kostnads- och inflationstryck.

I Europa lanserade Tyskland nyligen sitt andra stimulanspaket på motsvarande 3,8 procent av BNP, vilket lyfter landets totala åtgärder till över 13 procent av BNP. En stor del av pengarna riktas till omställningen till grönare ekonomi och digitalisering. Det är särskilt värt att notera att tyska Bundesbank gjort ett preliminärt antagande om att det nya programmet ska lyfta BNP med en procent. Det är ett anmärkningsvärt konservativt antagande. Om multiplikatoreffekten istället är som den mer uppdaterade ekonomiska forskningen föreslår, runt 1-2,5 procent, kommer programmet ha en betydande effekt på ekonomin 2020 och 2021, med tillväxt möjligen redan 2020. Det här kommer även gynna Norra, Central- och Östeuropa som alla ingår i den tyska produktionszonen.

Samtidigt väntas besked om EU-kommissionens återhämtningsfond under juni. Men på 750 miljarder euro som ska fördelas över 4-7 år kommer fonden ha begränsad påverkan i år och överskuggas av det tyska programmet som både är större och mer framtungt i tiden. Även i USA förväntar vi fortsatta stimulanser, nu senast med den amerikanska centralbanken Federal Reserves besked att man ska börja köpa individuella företagsobligationer för upp till 750 miljarder dollar, i tillägg till de ETF:er som redan köps.

 

Det är mycket fascinerande att se hur dollarn handlas nu, då den endast är fem procent starkare än den var i mars. Samtidigt har många andra valutor varit mer stabila än vad som kunde väntas.

 

I alla tidigare kriser sedan tidigt 1990-tal har dollarn stärkts med omkring 20 procent, och det är mycket fascinerande att se hur dollarn handlas nu, då den endast är fem procent starkare än den var i mars. Samtidigt har många andra valutor varit mer stabila än vad som kunde väntas. Med det amerikanska budgetunderskottet på nära 20 procent borde dollarn stärkas, enligt de klassiska modellerna. Även om det inte blivit fallet denna gång, så är det väldigt positivt för tillväxtmarknaderna och stabiliteten i den globala ekonomin.

Det viktiga oljepriset har stabiliserats snabbare än många förväntat, vilket stärker förtroendet för återhämtningen. I USA har antalet riggar minskat dramatiskt medan produktionen varit relativt stabil, vilket visar att den för ekonomin och banksektorn så viktiga skifferproduktionen är mer motståndskraftig än man befarat. Samtidigt möter hela sektorn en svagare efterfrågan.

Sammantaget ser vi flera starka argument för båda våra scenarion med en svag respektive stark återhämtning. Till stöd för en svag återhämtning räknar vi riskerna för långsiktiga skador på ekonomin i termer av förhöjd arbetslöshet, låga investeringar och svag produktivitet. Dessutom är hushåll och företag mer skuldtyngda än vid tidigare kriser samtidigt som de senaste årens penningpolitik med nollräntor förhindrar att vi får den räntestimulans vi fått under andra kriser.

Å andra sidan talar enorma finanspolitiska stimulanser för en stark återhämtning. Viktiga ekonomier som Kina och Nordamerika och även Sydostasien, Norra och Östeuropa är i hyfsat skick, och kommer leda återhämtningen. Dessutom har dessa länders bostadsmarknader visat sig motståndskraftiga.

Med en stabilisering av covid-19 förväntar vi oss generellt sett mycket svaga siffror från bolagen för andra kvartalet men en sekventiell återhämtning i rapporterna för andra halvåret, även om förändringen jämfört med samma period föregående år kommer vara fortsatt negativ. Vårt basscenario är att återhämtningen är uthållig.

  

Strukturella förändringar på sektornivå 

Framöver ser vi hälsovård och utbildning som sannolika vinnare, men med fortsatt påverkan från social distansering. Undersektorer som e-hälsa och medtech förväntas leda utvecklingen. De kontracykliska sektorerna läkemedel och biotech kommer gynnas inte bara av behandling av covid-19 utan även av en mer flexibel regulatorisk miljö. Även techsektorn väntas fortsätta gynnas i den här miljön, både tjänstesidan med molntjänster och streaming men även spel och e-handel.

Vi ser större osäkerhet om utsikterna för tillverkningsindustrin där man pressas av svag efterfrågan, tunnare marginaler och högre skulder. Inom finanssektorn räknar vi med en del permanenta skador från krisen medan telekom möter en period med svagare efterfrågan och högre investeringar.

Krisens klara förlorare är flygbolag och hela besöksindustrin. För mediabolag med tungt beroende av annonsintäkter förvärras utsikterna dessutom av hur nya digitala lösningar förändrar marknaden. Bakom de osäkra utsikterna för bostads- och kommersiella fastigheter står en byggsektor som kommer drabbas än hårdare av svagare efterfrågan, låg lönetillväxt och svårigheter att få finansiering.

Sett till regioner räknar vi med att de utvecklade marknaderna i Nordamerika, Norra, Central- och Östeuropa, såväl som Kina och Sydostasien kommer klara sig bäst genom krisen. Bolag med starka balansräkningar, strukturell tillväxt, bra kassaflöden och starka ägare bör vara relativa vinnare.

 

Stockholm den 17 juni 2020

Läs mer om förvaltningsteamet »

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Senaste artiklarna

05/10/2020

Förvaltningskommentar september 2020

September karaktäriserades av att aktiemarknaderna rörde sig sidledes men med relativt stora kast på daglig basis. 

 
Läs mer
14/09/2020

Förvaltningskommentar augusti 2020

Augusti var återigen en mycket stark månad för risktillgångar där aktier, företagskrediter och råvaror hade en positiv värdeutveckling.

Lästid : 1 min 12 sek
Läs mer
18/08/2020

Förvaltningskommentar juli 2020

Juli månad karaktäriseras dels av förbättrad affärsaktivitet då länder öppnar upp efter första vågen av Covid-19, och dels av oro för en andra våg och förnyad smittspridning.

Lästid : 1 min 50 sek
Läs mer
13/07/2020

Förvaltningskommentar juni

Återhämtningen i ekonomierna fortgår när samhällen successivt öppnar upp efter pandemins första våg. Finansiella stimulansåtgärder ger en god omvärld för risktillgångar som t ex aktier.

Lästid : 1 min 11 sek
Läs mer