23/12/2019

Mot bakgrund av den utveckling vi sett under 2019 vågar vi oss på en spaning framåt – och ser tecken som inger en försiktig optimism.

För aktier har 2019 varit ett starkt år. Aktiemarknaderna har skakat av sig negativa nyheter om trög ekonomisk tillväxt, politisk osäkerhet och hot om handelskrig. I stället har marknaderna gynnats av expansiv penningpolitik från de stora centralbankerna, med lägre räntor och sjunkande obligationsräntor. Dessutom har marknaderna stöttats av tecken på bättre ekonomisk tillväxt, samt av ökad optimism kring handelsförhandlingarna mellan USA och Kina.

 Central bank interest rates

Källa: Bloomberg

När vi blickar fram mot 2020 är vi försiktigt optimistiska, både vad gäller global tillväxt och aktiemarknaderna. Vi räknar med att centralbankerna kommer att fortsätt att stödja ekonomierna med låga räntor och expansiv penningpolitik. Dessutom ser vi tecken på att finanspolitiken kan bidra till ekonomisk tillväxt. Det finns ett växande behov av investeringar i infrastruktur och grön energi. Vi förväntar vi oss även att finanspolitiken i USA förblir expansiv inför presidentvalet hösten 2020.

2019 var ett starkt år även när det kommer till obligationer. Under året har obligationsmarknaderna gynnats expansiv penningpolitik från de stora centralbankerna. Den amerikanska Fed har sänkt sin målränta från 2,50 till 1,75, och ECB har sin insättningsränta från -0,40 till -0,50 procent under året.

De flesta svenska statsobligationer handlas nu med negativ ränta, vilket gör att vi ser ett begränsat värde i dem. Istället ser vi mer potential i företagsobligationer, som erbjuder högre löpande ränta jämfört med statsobligationer. Företagsobligationer gynnas dessutom av en bakgrund av hygglig ekonomisk tillväxt och stödjande penningpolitik.

För svensk del är vi försiktigt positiva, både vad gäller ekonomin och aktiemarknaden. Å ena sidan är arbetslösheten relativt hög och kan fortsätta att öka. Ledande indikatorer är dessutom svaga, utan tecken på förbättring av trenden, och den politiska miljön är osäker, med en svag regering. Å andra sidan bör den svenska ekonomin gynnas av en hygglig global ekonomisk tillväxt, eftersom Sverige är beroende av den utländska ekonomin. Den svenska ekonomin gynnas sannolikt också av den svaga svenska kronan och av tecken på en återhämtning på bostadsmarknaden. Sammantaget förväntar vi oss en positiv och stabil tillväxt i Sverige på cirka 1-1,5 procent det kommande året.

Enligt vår uppfattning borde den svenska aktiemarknaden också gynnas av relativt attraktiva värderingar, med PE-tal på 16 gånger den förväntade vinsten 2020 och en god direktavkastning på 3,6 procent. På kort sikt tyngs dock den svenska marknaden av bankerna, som är under press på grund av penningtvättskandaler.

Vi förväntar oss att inflationen i Sverige kommer att ligga strax under Riksbankens mål om 2 procent under kommande år. Detta borde, enligt vår uppfattning, tala för att Riksbanken behåller styrräntan på 0. Därmed tror vi att Riksbanken går emot trenden, jämfört med de stora centralbankerna.

SEK vs USD and EUR

Källa: Bloomberg

Den svenska kronan försvagades 2019 och har sjunkit stadigt i värde under de senaste sju eller åtta åren, beroende på vilken valuta vi jämför med. Från att kronan varit tydligt övervärderad under perioden 2012–2013 tror vi att kronan nu istället är undervärderad. Mot bakgrund av divergerande penningpolitik med högre räntor jämfört med omvärlden ser vi potential för den svenska kronan att stärkas under det kommande året.

Nordiska ekonomier
Den norska ekonomin är fortsatt stark med stöd från oljesektorn, finanspolitiken och god reallönetillväxt trots räntehöjningar. Vi räknar med en ekonomisk tillväxt på över 2 procent 2020. Den starka arbetsmarknaden innebär att Norges centralbank kommer att hålla räntorna oförändrade under det kommande året.
Konsumtionen driver tillväxten i Finland, mot bakgrund av ökade offentliga utgifter. Emellertid dämpas tillväxten av svaghet i byggsektorn och i tillverkningsindustrin, med risker för försämrad konkurrenskraft gentemot Tyskland och Sverige framöver. Vi räknar med en tillväxt på cirka 1,5 procent 2020.
Danmark är motståndskraftigare tack vare stark konsumtion, med stöd av en god arbetsmarknad och stark export, och mot bakgrund av global efterfrågan på läkemedel och vindkraftverk. Penningpolitiken följer ECB:s expansiva väg. Sammantaget ser vi en tillväxt 2020 på nära 2 procent.

Sammanfattningsvis blickar vi fram mot året som kommer med relativt optimistiska förväntningar. Trots en del orosmoment i omvärlden ser vi skäl att tro att de positiva trenderna från 2019 kommer att fortsätta.

 

Stockholm den 23 december 2019

Peter Gummesson

Peter Gummesson
Förvaltningschef 

Läs mer om våra förvaltare

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet

Senaste artiklarna

19/03/2020

Ett ord från ordföranden

Under sina 22 år har East Capital Group varit med om flera perioder av kris, hög volatilitet och utmanande marknadsförhållanden.

Lästid : 2 min 6 sek
Läs mer
10/03/2020

Förvaltningskommentar februari 2020 – Coronaoro pressar marknaderna

Aktiemarknaderna föll på bred front i slutet av februari. Först tycktes spridningen av corona-viruset vara begränsad till Kina men mot slutet av månaden spred sig viruset internationellt.

Lästid : 1 min 20 sek
Läs mer
27/02/2020

Coronaoro på världens börser - vad gör vi?

Många undrar vad man ska göra med sitt sparande, och hur vi som förvaltare på Espiria agerar. 

Lästid : 0 min 40 sek
Läs mer
14/02/2020

Förvaltningskommentar januari 2020 – Coronavirus skakar om finansmarknaderna

2020 började som 2019 slutade, med optimism och starka aktiemarknader, men under mitten av januari smittades marknaderna av virusutbrottet i Kina.

Lästid : 1 min 50 sek
Läs mer