03/06/2020

Stefan Pari

Viktigt att göra en korrekt kreditanalys igen

Stefan Pari arbetar som portföljförvaltare med fokus på ränteförvaltning på Espiria Kapitalförvaltning. Med lång erfarenhet av likviditetsförvaltning och investeringar i ränte- och kreditobligationer ser han betydande skillnader mellan vårens turbulens och tidigare kriser.

 

Hur har utvecklingen på obligationsmarknaden varit?
De omfattande restriktionerna för att begränsa smittspridningen av covid-19 har haft en kraftig effekt på realekonomin. Arbetslösheten har ökat och förväntas fortsätta öka så länge restriktionerna består. Olika branscher har drabbats olika hårt och vi har redan sett en utslagning inom exempelvis detaljhandelssektorn.


En del nordiska företag finansierar sin upplåning via obligationsmarknaden och när risken ökar för att dessa bolag ska få betalningsproblem i framtiden sjunker priset på deras skulder för att reflektera den ökade risken. Denna prisjustering påbörjades i slutet av februari i år och innebär att avkastningen momentant går ned. Skillnaden denna gång jämfört med många tidigare gånger var att justeringen var relativt stor och fortsatte långt in i mars månad.


En del institutioner och privatpersoner som investerat i företagsobligationer (corporate bonds) blev sannolikt överraskade över den negativa avkastningen och minskade sin exponering genom att sälja en del av dessa fonder. Utflödena för vissa fonder blev till slut så stora att de inte ansåg att värderingen i marknaden var tillförlitlig eftersom vissa priser var en funktion av fondflöden snarare än risken att företaget inte ska kunna uppfylla sina finansiella åtaganden i framtiden. Därför valde en del fonder att stänga för handel.

 

Vad menas egentligen med problem med likviditeten på kreditmarknaden?
I en normalt fungerande marknad finns flera aktörer som är intresserade av att köpa och sälja. Då fungerar marknaden bra och man brukar säga att marknaden är likvid.
När marknaden är illikvid är antalet aktörer mer begränsat och förhållandet mellan köpare och säljare kan vara skevt. I och med att varje obligation kostar över en miljon kronor vänder sig kreditmarknaden primärt till större investerare och institutioner, där daglighandlade UCITS-fonder är överrepresenterade. Om många fondbolag får utflöden kommer därför prissättningen att påverkas av dessa flöden eftersom det inte finns någon annan naturlig aktör som kan agera köpare, vilket gör prissättningen flödesdriven. Följden blir då att vissa obligationer blir omöjliga att sälja vilket karaktäriserar en väldigt illikvid marknad.

 

Hur har det gått för Espirias portfölj?
Espirias kreditportfölj har klarat sig relativt väl fram till i dag. Redan i februari när marknaden fungerade bra sålde vi av kreditobligationer och ökade våra kassor. När sedan marknadspriset på obligationer gick ned fick även vi negativa resultateffekter på våra obligationspositioner. Men när marknaden fortsatte ned främst kopplat till fondutflöden från kreditfonder började vi under andra halvan av mars månad opportunistiskt köpa obligationer som såg ut felprissatta ut.

 

Vilka möjligheter ser du på kreditmarknaden?
De senaste två månaderna har vi sett en priskorrektion på kreditmarknaden där vissa sektorer eller typer av räntepapper återhämtat sig mer än andra. Det finns fortfarande mycket värde i företagsobligationer men det blir allt viktigare att göra en korrekt kreditanalys i syfte att maximera avkastningen till fondandelsägarna.

 

Kan du berätta om skillnaderna mellan Investment grade och high yield, och om hur du tänker kring risknivån Espirias ränteportfölj? Hur ser man till att det är hög likviditet i portföljen?
Ratinginstituten, där S&P och Moodys tillhör de mer kända, gör skillnad på bolag med låg respektive högre kreditkvalitet eller kreditvärdighet. Investment grade eller high grade är de lite säkrare obligationerna där den förväntade avkastningen är lägre men sannolikheten för någon form av betalningsinställelse är låg. High yield å andra sidan förväntas generera en högre avkastning eftersom risken för någon form av kredithändelse är större.

Espirias krediportfölj består idag till en majoritet av investment grade obligationer. En del av portföljen investeras i så kallade bostadsobligationer (covered bonds) där likviditeten är hög även under tider av finansiell stress.

 

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Senaste artiklarna

13/07/2020

Förvaltningskommentar juni

Återhämtningen i ekonomierna fortgår när samhällen successivt öppnar upp efter pandemins första våg. Finansiella stimulansåtgärder ger en god omvärld för risktillgångar som t ex aktier.

Lästid : 1 min 11 sek
Läs mer
25/06/2020

Bolagen man ska leta efter i utvecklade marknader

Investeringschef Peter van Berlekom delar med sig av hur man hittar de bästa bolagen i utvecklade marknader samt hur börsen kommer se förbi denna hög av mörka orosmoln.

Lästid :
Läs mer
17/06/2020

Starka argument för uthållig återhämtning

Världsekonomin gynnas nu av enorma finanspolitiska stimulanser och en förvånande svag dollar. Därtill verkar bedömare underskatta effekten av Tysklands nyliga jättestimulans. Med tecken på en kommande andra våg av virusutbrott är bilden inte entydig men med förväntan om ytterligare en runda av stimulanser ser vi goda argument för en stark återhämtning.

Lästid : 5 min
Läs mer
15/06/2020

Förvaltningskommentar maj

Månadens drivkrafter var främst känslan av kontroll av pandemin och ekonomiska stimulanser, men också ökande geopolitiska spänningar mellan USA och Kina.

Lästid : 1 min 5 sek
Läs mer