04/05/2021

Förvaltningskommentar april 2021

 

Värdeutveckling

Espirias fonder visade en fortsatt positiv avkastning under april månad. Offensiv var upp med 1,2 procent, Världen med 0,4 procent, Sverige/Världen med 0,4 procent, Balanserad med 0,3 procent och Defensiv med 0,6 procent. Aktier visade en mer dämpad utveckling (mätt i svenska kronor) efter en exceptionellt stor uppgång under mars. Hittills i år utmärker sig segmentet high-yield som gett en särskilt stark avkastning i fonderna. Sammantaget är fondernas utveckling under årets fyra första månader väl i nivå med våra förväntningar. Avkastningen ligger i spannet 5,3 – 14,7 procent beroende på risknivå (från Espiria Defensiv till Espiria Offensiv).

Räntedelen i portföljerna har en genomsnittlig ränteduration på ungefär ett år och har utvecklats gynnsamt såväl under mars månad som hittills i år. Hittills i år utmärker sig segmentet high-yield som gett en särskilt god avkastning.

Av aktieinnehaven i portföljerna har de inom IT visat mycket övertygande kvartalsrapporter för Q1 2021. Alphabet, (moderbolag till Google) och enskilt största investering i fonderna visade imponerande siffror med en vinsttillväxt om över 40 procent, vilket väsentligt översteg mörkandens förväntningar. Ökad annonsering på YouTube är en av flera starkt bidragande faktorer. Alphabets höga rörelsemarginaler visar på styrkan i affärsmodellen. Aktieåterköp om 50 miljarder dollar annonserades vilket bidrog till en positiv kursreaktion på rapportdagen trots en stark utveckling hittills i år.


Omvärldsutveckling

Successivt öppnar ekonomierna upp efter pandemin, vilket ger en betydligt högre affärsaktivitet. I Europa utmärker sig Sverige med fortsatt relativt många nysmittade av Covid-19 även om en tydlig ljusning kan skönjas även här i takt med accelererande vaccinationer. Länder som under den senaste månaden inte lyckats uppnå en positiv trend och med stigande antal smittade, som Indien, drabbas också hårdare ekonomiskt av den andra vågen. Även Japan har under april haft en negativ trend i vad som ser ut som en fjärde våg, här har också börsen visat en något svagare utveckling än i omvärlden.

Rapportsäsongen med första kvartalets resultat har för en majoritet av företagen överträffat förväntningarna med god marginal. Först ut var amerikanska banker som med den expansiva penningpolitiken haft en gynnsam omvärldsmiljö. Hög aktivitet gynnar banker och alla kapitalmarknadsrelaterade verksamheter visar på stark intjäning och resultat. IT företagen har också övertygat och särskilt de som är verksamma inom värdekedjan för halvledare och datachips. Utblicken som dessa företag redovisar ger snarast en accelererande efterfrågan kopplat till ökad datakommunikation och mobilitet.

Den amerikanska 10-åriga statsobligationsräntan gick ner till 1,64 procent under april efter att ha fluktuerat i intervallet 1,5 till 1,7 procent under perioden. I och med att flera stora IT företag rapporterade mycket stark tillväxt i slutet av månaden noterades en tydlig uppgång i den långa räntan även om nivån var lägre än vid kvartalsslutet. Den Dollarn och euron försvagade med 5 respektive 1 procent mot kronan.     

På aktiemarknaden utvecklades mer sektorerna IT och Kommunikation väl. Mer defensiva sektorer som dagligvaror och kraftförsörjning gick svagt. Trots stora kursrörelser på aktienivå i samband mer rapporterna var volatiliteten inom sektorer relativt låg med bästa sektor upp 3 procent och sämsta ner 2 procent, allt mätt i svenska kronor.

Emittenter har fortsatt att utnyttja det gynnsamma affärsklimatet genom att öka andelen kapitalmarknadsfinansiering. Andelen nyemitterade gröna obligationer har ökat till cirka 25 procent vilket är en dubblering jämfört med i fjol vid samma tid. Såväl kreditspreadar som långränta har rört sig sidledes under månaden.  


Innehav och förändringar under perioden

Räntedelen i portföljerna har en god balans mellan innehav med låg kreditrisk och ett antal innehav där kreditrisken och den förväntade avkastningen är högre. Ett nygammalt obligationsinnehav är Bewi där vi ökade vår position i deras löptidsmässigt kortaste obligation. BEWI tillverkar och säljer cellplast som bland annat används som isolering vid husbyggnation och som skydd i förpackningsindustrin. Bolaget producerar insatsvaran till sin egen cellplast och har inte behövt anpassa produktionen efter styrenplastbristen i Europa. Isolering av en grundplatta med cellplast är en förutsättning för att bygga energieffektiva hus. Bolaget lanserade en uppdaterad ambitiös hållbarhetsstrategi tidigare i år, där man bland annat lyfte värdet och åtar sig att återanvända gammal cellplast.

Inom globala aktier har innehavet i kinesiska holdingbolaget Tencent (dataspel, sociala medier, e-handel, web portaler mm.) skiftats över till det på Amsterdambörsen noterade investmentbolaget Prosus som har Tencent som sin överlägset största tillgång och som handlas med en väsentlig rabatt. Innehavet utgör, efter kompletteringsköp, drygt 2 procent av andelen globala aktier i respektive fond. Andelen i Microsoft har reducerats något till förmån för Facebook som gynnas av en mycket hög tillväxt inom digital annonsering och som har en attraktiv värdering givet förväntad vinstutveckling.

 

Utblick

Tillväxten globalt är stark och mätt i årstakt accelererar den under det andra kvartalet 2021, i takt med att pandemins effekter klingar av. Efter en mycket stark inledning av året för aktiemarknaden är det rimligt att anta en något lugnare utveckling framöver. Även om högt ställda förväntningar på bolagsvinster har infriats med råge så här långt i år måste vinsterna så sakta ”växa in i” en något hög värdering. I de flesta fall kan denna höga värdering motiveras av god tillväxt och en stödjande räntemiljö. Detta gör att vi fortsatt har en optimistisk grundsyn och är positiva till riskbärande tillgångar. Stigande inflationsförväntningar är det främsta hotet. Portföljerna har en god balans av tillväxtföretag och företag med mer mogna verksamheter oavsett sektor.  

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Senaste artiklarna

07/07/2021

Webbinarie 30 juli: Uppdatering av rapportsäsongen

Vill du hålla koll på vad som händer i marknaden även under semestern? Hur ser vår förvaltare PvB på begreppet ”Köp till sillen och sälj till kräftorna”? Och vad har hänt under rapportsäsongen? Varmt välkommen att delta på en kort livesändning 30 juli kl 11 med Peter van Berlekom och Linda Lagercrantz.

Lästid : 0 min 15 sek
Läs mer
01/07/2021

Förvaltningskommentar juni 2021

Samtliga Espirias fonder visade en positiv avkastning under juni månad, Defensiv med 1,3 procent, Balanserad med 2,2 procent, Sverige/Världen med 2,1 procent, Världen med 2,1 procent samt Offensiv med 3,6 procent. Sammantaget har avkastningen i fonderna varit mycket god under det första halvåret, från Defensiv (med risknivå 3) med +6,6 procent till Offensiv (med risknivå 6) med +18,8 procent.

Lästid : 3 min 25 sek
Läs mer
23/06/2021

Webbinarie: Stefan Löfvens fall

Webbinariet om den historiska omröstningen där Linda Lagercrantz tillsammans med Peter van Berlekom, förvaltare Espiria och Anders Borg, senior rådgivare Espiria, går igenom alla frågor. 

 
Läs mer
02/06/2021

Förvaltningskommentar maj 2021

Espirias fonder visade en blandad utveckling under månaden, Offensiv och Defensiv var oförändrade, Världen och Sverige /Världen var upp med 0,1 procent respektive 0,8 procent. Balanserad var ned med 0,2 procent. Sammantaget har avkastningen i fonderna varit synnerligen god under perioden januari till och med maj i år, den ligger i spannet 5,2 – 14,7 procent beroende på risknivå (från Espiria Defensiv till Espiria Offensiv).

Lästid : 1 min 23 sek
Läs mer