Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Sustainability 1480X565

Hållbarhet

- integrerat i varje steg av vår investeringsprocess

Hållbarhet i investeringsprocessen

På Espiria arbetar vi aktivt för att skapa positiv förändring, genom våra investeringar och att använda vår möjlighet att påverka bolagen genom dialog, och att rösta på bolagsstämmor. Vår investeringsfilosofi bygger på att hitta bolag med hög standard vad gäller kvalitet och hållbarhet genom grundläggande analys och egenutvecklade ESG-verktyg.

Alla våra Investeringsbeslut vägleds genom ett eget utvecklat analysverktyg - Espirias Quality & Sustainability Score (EQSS). Ett verktyg som hjälper till att främja specifika miljömässiga och sociala egenskaper såsom låg risk för minskad biologisk mångfald, hög standard för hälsa och säkerhet och en anpassning till FN:s mål för hållbar utveckling, SDG:s (Sustainable Development Goals) samt nettonollmålet.

Espiria är en del av East Capital Group och ESG och hållbarhetsfaktorer är centralt i vårt arbete att verka för positiv förändring. Alla investeringsstrategier inom East Capital Group följer samma ramverk, för våra hållbara investeringar. Ramverket finns utförligt beskrivet i East Capital Groups ESG Policy.

Som en aktiv ägare tar vi ansvar och arbetar tillsammans med andra investerare och organisationer för att bidra till en mer hållbar värld.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

SFDR - Sustainable Financial Disclosure Regulations är EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar. Syftet med rapporteringen är att öka transparensen kring hållbarhet och hållbarhetsrisker på finansmarknaden och underlätta för investerare genom att standardisera rapporteringen kring hållbarhetsfaktorer (ESG-faktorer).

Information enligt disclosureförordningen, SFDR, för Espirias fonder hittar du nedan.

Espiria investerar i globala aktier med fokus på kvalitetsbolag och i räntebärande värdepapper med fokus på Norden. Vi söker exponering mot strukturella trender som leds av innovation och hållbarhet, integrerar ESG och hållbarhet i vår investeringsprocess och vårt investeringsmål är att uppnå betydande kapitaltillväxt på lång sikt.

Espiria 30, Espiria 60, Espiria 90, Espiria Global och Espiria Nordic Corporate Bond ("fonderna") klassificeras som artikel 8-fonder enligt förordning (EU) 2019/2088 (förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar, "SFDR"). Det innebär att även om fonderna inte har hållbara investeringar som mål, försöker fonderna främja miljömässiga eller sociala egenskaper, eller en kombination av dessa, förutsatt att de företag i vilka investeringarna görs följer god förvaltningspraxis. Detta inbegriper att säkerställa nettonollanpassning, minska riskerna för biologisk mångfald, förbättra styrelsens mångfald och stärka anpassningen till FN:s mål för hållbar utveckling (UN SDGs).

För att säkerställa att de miljömässiga och sociala egenskaper som främjas av fonderna uppnås har vi infört ett eget ramverk för kvalitetsbedömning för alla Espirias innehav, kallad Espiria Quality and Sustainability Score (EQSS), där avsnittet EQSS Sustainability täcker de hållbarhetsrelaterade bindande delarna för fonderna.

Fonderna har åtagit sig att ha en viss minimiandel hållbara investeringar med miljömässiga och/eller sociala mål. Vi har utvecklat ett trestegstest ("testet") för att avgöra om en investering ska betraktas som hållbar; testet bygger på definitionen av en hållbar investering i artikel 2.17 i SFDR och använder flera av våra egenutvecklade ESG-verktyg i kombination med data från externa tjänsteleverantörer (särskilt vår Red Flag-analys och vårt EQSS-ramverk, sektorsbaserad screening och normbaserad screening).

Denna webbplats innehåller relevant material om fondernas investeringsstrategi och tillgångsallokering. Vi beskriver också våra metoder för att främja miljömässiga och sociala egenskaper samt hur vi säkerställer att inga investeringar orsakar betydande skada och hur vi tar hänsyn till huvudsakliga negativa effekter på hållbarhetsfaktorer i investeringsprocessen. I allmänhet är kärnan i vår ESG-strategi att vi förlitar oss på en kombination av egenutvecklade ESG-verktyg, som används regelbundet av analytiker och portföljförvaltare, tillsammans med interna kontroller av och i samarbete med vårt ESG-team, samt uppgifter från externa tjänsteleverantörer. Betydelsen av egna metoder är särskilt relevant eftersom hållbarhetsrelaterade uppgifter från företagen fortfarande saknas och skiljer sig åt på olika marknader. Vårt tillvägagångssätt säkerställer också att överväganden gällande ESG är en integrerad del av hela investeringsprocessen.

I denna information presenterar vi våra metoder för god förvaltningspraxis och aktivt ägande. Vi anser att god bolagsstyrning samt ett miljömässigt och socialt ansvarsfullt beteende är avgörande för att leda ett företag i syfte att maximera aktieägarvärdet på lång sikt. Därför måste vi se till att vi har ett robust ramverk för att mäta hållbarhet i enlighet med lagstadgade krav, och att vi upprätthåller konstruktiva dialoger med våra portföljbolag för att se till att de fortsätter att förbättra sig när det gäller väsentliga hållbarhetsaspekter.

Utförliga upplysningarna för varje fond finns i PDF-filerna nedan i avsnittet SFDR Disclosures.

Espiria SDG Solutions ("fonden") är en aktivt förvaltad global aktiefond som har som syfte att skapa positiv social och miljömässig påverkan vid sidan av betydande kapitaltillväxt på lång sikt. Fonden bygger sin investeringsstrategi på förståelse av världens mest överhängande sociala och miljömässiga utmaningar - väl sammanfattade i FN:s mål för hållbar utveckling (UN SDGs) blåkopia, från vilken investeringsmöjligheter identifieras.

Genom fondens investeringar strävar vi efter att uppnå ett brett spektrum av hållbarhetsmål, som beskrivs i 48 mål i hållbarhetsmålen (av totalt 169) som vi har identifierat som investeringsbara. Varje SDG-mål kan kategoriseras som antingen ett miljömål eller ett socialt mål, beroende på om den förväntade positiva påverkan i första hand gäller miljömässiga eller sociala resultat.

Baserat på FN:s siffror om finansieringsbrist för hållbarhetsmålen från 2022 års forskning från Force for Good måste de årliga investeringarna i hållbarhetsmålen fyrdubblas från den nuvarande nivån om målen för hållbarhetsmålen ska kunna uppnås till 2030. För att fånga upp de enorma möjligheter som FN:s hållbarhetsmål erbjuder och samtidigt bidra till dem genom beslut om kapitalallokering, fokuserar fonden på företag med så kallade "SDG-lösningar" som är grupperade under fem hållbara teman:

  • Hållbara livsmedel och ekosystem
  • Cirkulär ekonomi
  • Hälsa och egenmakt
  • Energiomställning
  • Anslutningar och infrastruktur

Espiria definierar ett lösningsföretag som ett företag som genom sina produkter och tjänster bidrar till minst ett väsentligt SDG-mål, baserat på en uppsättning förutbestämda kriterier. Vi anser att dessa företags långsiktiga ekonomiska tillväxtutsikter är starkt anpassade till deras positiva nettoeffekt i verkligheten.

Vår investeringsprocess integrerar helt och hållet finansiella och hållbarhetsbedömningar (och konsekvensbedömningar) genom våra ramverk Espiria Quality and Sustainability Score (EQSS) och Espiria Impact Assessment (EIA). EIA lägger tonvikten på att se till att varje innehavs bidrag till FN:s hållbarhetsmål är både försvarbart, med en konsekvensanalys, och mätbart, med noggrant utvalda nyckeltal för resultat som övervakas regelbundet.

Espiria SDG Solutions klassificeras som en artikel 9-fond enligt förordning (EU) 2019/2088 (förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar, "SFDR"). Fonden har åtagit sig att ha en total minimiandel på 90 % hållbara investeringar med ett miljömässigt och/eller socialt mål, med resterande upp till 10 % av portföljen reserverad enbart för likviditetsändamål.

Ytterligare information om de hållbara målen och vår process för hållbara investeringar finns i fondens informationsdokumentet under SFDR Disclosures, som sammanställts i enlighet med informationskraven i SFDR.

Redogörelse för investeringsbeslutens negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Principal Adverse Impact (PAI) statement finns tillgänglig på East Capital Groups webbplats.

Samarbeten

Espiria är anslutna till PRI, Principles for Responsible Investment, FN:s riktlinjer för ansvarsfulla investeringar. Det innebär att vi implementerar sex principer relaterade till aktivt ägarskap, integration av ESG-frågor och rapportering. En av principerna handlar även om att arbeta tillsammans för att mer effektivt implementera principerna.

Vi är även aktiva medlemmar i en rad olika branschinitiativ och organisationer som exempelvis ACGA, CDP, IFRS, Climate Action 100+, IIGCC, SISD, SWESIF och TCFD.

Mer om våra branschinitiativ
Att Göra Skillnad För Världen Med Investeringar

Att göra skillnad för världen med investeringar

Vikten av social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet får allt större utrymme på finansmarknaderna. Portföljförvaltaren Huizi Zeng beskriver impact-investeringar och hur de skiljer sig från andra hållbarhetsstrategier.

Sustainable Investment Report 2023 Front 615X405

East Capital Group Sustainable Investment Report

Efter att ha drivit ESG-frågor på tillväxt- och frontiermarknader i mer än 25 år, tillämpar vi inom East Capital Group unika insikter och metoder i våra investeringar. Ta del av vår hållbarhetsrapport, Sustainable Investment Report, som omfattar hela East Capital Group. Rapporten presenterar verktyg och utfall från alla gruppens varumärken: Adrigo, East Capital, East Capital Real Estate och Espiria.