05/05/2022

Förvaltningskommentar april 2022

Värdeutveckling

Fonderna hade en negativ värdeutveckling i april. Höga inflationstal och stigande räntor har inneburit att risktillgångar och särskilt aktier föll på bred front Företagsrapporterna har så här långt visat en bättre resultatutveckling än de nedjusterade förväntningarna, som berodde både på kriget i Ukraina och de kraftigt stigande priserna på råvaror och insatsvaror. I början av året försvagades den svenska kronan väsentligt mot både dollarn och euron, dollar har fortsatt varit stark medan euron försvagats och åter är på årsskiftesnivå. Dollarns styrka har dämpat nedgången i fondernas värde, på grund av graden av nordamerikansk exponering. Blandfonderna sjönk under månaden, Espiria 30 med 1,3 procent, Espiria 60 med 2,4 procent och Espiria 90 med 2,4 procent. Aktiefonderna Espiria SDG Solutions och Espiria Global gick ned med 1,9 respektive 4,7 procent.

Europas beroende av rysk naturgas skapar negativa realekonomiska konsekvenser när Ryssland väljer att använda gasexporten som ett geopolitiskt påtryckningsmedel i syfte att splittra länder i EU och minska deras insatser för att hjälpa Ukraina. Osäkerheten har gjort att priset på gas har stigit, vilket bidragit till att inflationen ökat ytterligare. Inflationen mätt som KPIF blev 6,1 procent i Sverige, den högsta nivån sedan 1990-talet, och gjorde att Riksbanken höjde räntan med 25 räntepunkter i slutet av månaden.

Espiria SDG Solutions utvecklades i linje med index under månaden. Espiria Global utvecklades svagt mot index främst beroende på en svag period för flera IT-bolag, samt att fonden har en exponering om 110 procent mot aktiemarknaderna.    

I blandfonderna hade räntebärande värdepapper en positiv utveckling i en miljö med stigande långräntor. Aktieinnehaven gick över lag ner, med undantag för företag verksamma inom hållbar energiomställning som OX2 (vindkraft projekt).    

Hälsovårdsbolagen visade en blandad utveckling, Bristol Myers Squibb och Merck & Co utvecklades sidledes medan Pfizer och Roche sjönk. Av de stora amerikanska teknologiföretagen lyckades inte ens Microsoft (-9 procent) stå emot i den allmänna nedgången trots en mycket stark rapport för Q1. Meta Platforms (tidigare Facebook) steg efter sin kvartalsrapport som inte överraskade på resultatraderna, sannolikt på extremt nedskruvade förväntningar, aktien var ändå ner under april.

OX2, den svenska vindkraftsutvecklaren går från klarhet till klarhet och har under senare tid säkrat projekt för kommande år. Med detta blir vinstutsikterna i bolaget ”säkrare”, något som också återspeglats i aktiekursen, med nya högstanivåer under månaden sedan introduktionen sommaren 2021.

Omvärldsutveckling

Coronapandemin har nu börjat att släppa sitt grepp om världsekonomin, även om smittspridningen i delar av Asien fortfarande är omfattande. De negativa BNP-effekterna som vi såg i början av pandemin har till stor del återhämtats och framåtblickande data pekar på en fortsatt god tillväxt i USA och euroområdet.

Kriget i Ukraina ser ut att bli mer utdraget, vilket gör att företagen behöver anpassa sig till den nya situationen, och stigande energipriser och brist på naturgas är en reell osäkerhetsfaktor att räkna med. Kvartalrapporteringen visar på ett inflationstryck i många sektorer och det är en utmaning att bibehålla sina marginaler, särskilt i konsumentnära företag.

Med stigande räntor blir företagens finansiering dyrare, vilket kommer att bli märkbart i fastighetsbolagen. De som har en hög andel skulder i förhållande till fastighetsportföljens värde (LTV - loan to value) har extra motvind och kommer följaktligen utvecklas sämre på börserna. Samtidigt gynnas bankerna av högre räntor och får en förbättrad intjäning. Detta har varit tydligt för svenska banker under rapportperioden för första kvartalet.

Inflationstrycket är redan högt och har accelererar beroende på stigande råvarupriser. Den amerikanska centralbanken FED signalerar en höjning av styrräntan om 50 baspunkter i maj. Ytterligare cirka 6 höjningar är att vänta under det närmaste året och då väntas den korta räntan vara 2,5 procent. Den 10-åriga amerikanska obligationsräntan har stigit till 2,81 procent.

Motsvarande tyska ränta har gått upp 20 baspunkter till 0,80 procent. Utvecklingen i Sverige visar också på en markerad uppgång för räntan på 10-åriga statsobligationer till 1,5 procent.

Oljepriset var oförändrat, Brentolja på 105 (105) dollar per fat, medan naturgaspriserna (LNG – Henry Hub Index) steg kraftigt till 6,89 (5,57). Risken för gasembargo även i Europa har fortsatt fått gaspriser att skjuta i höjden. Kronan försvagades tydligt mot dollarn (till 9,75), men stärktes något mot euron (till 10,27).

Innehav och förändringar under perioden

Vi har under månaden investerat i en grön obligation utgiven av Stena Metall, i syfte att öka betydelsen av den cirkulära ekonomin. Stena Metall hjälper andra företag med deras hållbarhetsarbete genom att ta hand om och återvinna avfall och sälja det återvunna materialet vidare som insatsvaror. Det finns stora miljövinster i att återanvända material. Förutom att ha fordonsindustrin som kund, har Stena Metall exempelvis hjälpt Electrolux att ta fram en dammsugare gjord av återvunnen plast. Bolaget finns i dag på 200 platser i sju länder, en försäljning på 23 mdr och en konservativ finansiell riskprofil.

I fonderna i Espiria 60, Espiria 90 och Espiria Global har vi ökat innehaven i Ming Yang (vindkraftverk), Longi (solenergi) och Sungrow Power (tillverkar inverters som omvandlar likström till växelström) alla en del i den hållbara energiomställningen.

För samma fonder har andelen i OX2 reducerats något, efter en mycket god utveckling. För Espiria 90 har vi även reducerat andelen i småbolaget Arise, som utvecklar förnybar energi med tonvikt på vindkraft.

Utblick

Under april har börserna tagit till sig ett betydligt mer negativt makroscenario. Det har medfört att vinstförväntningarna på företagen skruvats ner ordentligt samtidigt som högre räntor signalerar att börsen varit ”för dyr”. Givet att de långa räntorna stabiliseras på dagens nivå och inte stiger ytterligare är börsernas värdering väl underbyggd. Med detta sagt kan geopolitiska händelser ge chockeffekter även i närtid, men vi förväntar oss en stabilisering av utvecklingen, baserat på att företagen mår bra och att riskerna för en recession är begränsade.

Aktieexponeringen i våra portföljer har en god balans av strukturella vinnare och företag som har en väl underbyggd värdering, baserad på en normaliserad intjäning. De räntebärande placeringarna återfinns främst i företagsobligationer, med kort löptid, i företag med goda kassaflöden.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Senaste artiklarna

07/12/2022

Förvaltningskommentar november 2022

Efter en kraftigt positiv börsutveckling i oktober höll trenden i sig även under november månad. Konjunkturutsikterna har inte ändrats nämnvärt och är fortsatt relativt dystra men det finns stigande förhoppningar om att amerikanska centralbanken Fed snart ska slå in på en mindre ”hökaktig” väg.

 
Läs mer
07/11/2022

Förvaltningskommentar oktober 2022

Utvecklingen för fonderna var positiv under oktober. En annalkande lågkonjunktur ser alltmer sannolik ut då både konsumentindikatorer och inköpschefsindex (PMI) pekar på dämpad efterfrågan i ekonomin.

 
Läs mer
04/10/2022

Förvaltningskommentar september 2022

Utvecklingen för fonderna var återigen svag under september, detta i ljuset av fortsatta ränteuppgångar och fördjupad konjunkturoro. Blandfonderna Espiria 30, Espiria 60 och Espiria 90 gick ned med 2,4, 4,7 respektive 6,4 procent. Aktiefonderna Espiria Global och Espiria SDG Solutions sjönk med 7,9 respektive 6,3 procent.

 
Läs mer
06/09/2022

Förvaltningskommentar augusti 2022

Juli månads positiva börstrend fortsatte inledningsvis även under augusti, men förbyttes i en bred nedgång när konjunktur- och ränteoro samt stigande energipriser satte tonen.

 
Läs mer