06/09/2022

Värdeutveckling

Utvecklingen för blandfonderna Espiria 30 och Espiria 60 var marginellt positiv med en uppgång om 0,1 procent. Espiria 90 backade 2,0 procent där andelen svenska aktier belastade då Stockholmsbörsen föll över 6 procent. Aktiefonderna Espiria Global och Espiria SDG Solutions sjönk med 0,6 respektive 3,4 procent. Juli månads positiva börstrend fortsatte inledningsvis även under augusti, men förbyttes i en bred nedgång när konjunktur- och ränteoro samt stigande energipriser satte tonen. Kopplat med nedgången försvagades även den svenska kronan, särskilt mot dollarn, men även mot euron.

Blandfondernas exponering mot räntebärande värdepapper utvecklades positivt under augusti månad trots en ränteuppgång som parallellförflyttade hela den svenska statslånekurvan uppåt. Den höga andelen floating rate notes (FRN) i fonderna ger en kupongavkastning som justeras med marknadsräntorna och har under perioden därför bidragit till avkastningen.

Espiria SDG Solutions som Espiria Global utvecklades sämre än index under månaden. Detta förklaras främst av en relativt låg andel amerikanska aktier men även att sektorn Industri utvecklades svagt.

Inom globala aktier utvecklades de största innehaven något svagare än börserna i stort, som till exempel Microsoft, Bristol Myers Squibb och Alphabet. Sektortrenderna har varit vaga sedan halvårsrapporterna presenterades, men många cykliska aktier har haft motvind vad gäller kursutveckling.

Espiria SDG Solutions gick sämre än index under månaden. De kinesiska innehaven inom förnybar energi utvecklades svagt när Kina fortsatt brottas med nedstängningar i samband med pandemin. De svenska innehaven Volvo Cars och Essity (hygien- och hälsovårdsprodukter) gick ned med 10 respektive 15 procent under månaden.

Omvärldsutveckling

Fortsatt är inflationen hög även om konsumentförtroendet pekar på en avmattning i konjunkturen. Med stigande energipriser (på el) kommer också prisökningarna att vara mer ihållande än tidigare förväntat. Mot bakgrund av detta steg också obligationsräntorna kraftigt under augusti. Detta fick börserna att rekylera nedåt relativt snabbt och kraftigt.

Det globala risksentimentet fick sig en törn efter sommaren kraftiga börsuppgång sedan centralbanker signalerar fortsatta höjda styrräntor för att motverka den för ögonblicket höga inflationen. Risken att centralbanker genom sitt inflationsfokus höjer räntan för kraftigt och skapar realekonomiska negativa effekter med lägre ekonomisk aktivitet och högre arbetslöshet, har ökat.

Den amerikanska 10-åriga obligationsräntan steg till 3,2 procent under månaden (2,65 procent sista juli). Den svenska 10-åriga statsobligationsräntan gick samtidigt upp till 1,87 procent (1,33 procent). Uppgången för långa räntor, såväl i Sverige som i vår omvärld, är den viktigaste förklaringen till den svaga börsutvecklingen under andra halvan av augusti.

Priset för Brentolja föll tillbaka till 95 (104) dollar/fat. Kronan försvagades mot dollarn (till 10,68) och mot euron (10,72).

Innehav och förändringar under perioden

Inom globala har inga nya innehav tillkommit, men andelarna i både Oracle (affärssystem och molnlösningar för företag) och Broadcom (mjukvara) har utökats. Aktierna i Murata Manufacturing (komponenter till elektronikindustrin) och Samsung Electronics (konsumentvaror inom elektronik) har sålts på grund av försämrade utsikter, mot bakgrund av konsumenternas försämrade köpkraft.

I Espiria SDG Solutions har vi minskat i OX2 (utvecklare av vindkraftsparker) efter en stark kursutveckling, efter en övertygande halvårsrapport, som visade på flera stora projektförsäljningar.

Utblick

Förväntansbilden med avseende på konjunkturutvecklingen har tydligt försvagats under sensommaren. Höga energipriser och urholkad köpkraft för konsumenterna får ett genomslag även i företagens intjäning och dämpade prognoser för andra halvåret. Börserna har på kort sikt tagit till sig en svagare omvärldsutveckling och investerarförtroendet är på en mycket låg nivå. Sannolikt kommer den ”slagiga” utvecklingen att fortsätta under hösten. Utsikterna i många branscher är ljusa på lite längre sikt och särskilt i företag där hållbara lösningar är en drivkraft. Vi bibehåller vår inriktning på kvalitetsbolag som över tid har förutsättningar att utvecklas väl i både absoluta tal och relativt börserna i stort. De räntebärande placeringarna återfinns i företagsobligationer med korta löptider.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Senaste artiklarna

02/02/2023

Espiria lanserar fonden Nordic Corporate Bond

Espiria lanserar en ny företagsobligationsfond som ger investerare tillgång till den nordiska obligationsmarknaden och förvaltas av ett team med expertis av de lokala marknaderna.

 
Läs mer
02/01/2023

Förvaltningskommentar december 2022

Fonderna visade en vikande utveckling under december månad, detta efter två månader av uppgång.

 
Läs mer
20/12/2022

Espiria – Marknadsutsikter för 2023

2022 har varit ett svårnavigerat år, dominerat av konflikten i Ukraina och dess påverkan på den ekonomiska utvecklingen.

 
Läs mer
20/12/2022

Letter To CEO From CIO Espiria & Group CIO

As the CIO for Espiria and the CIO for East Capital Group, we are writing to you because Espiria is a shareholder or a bondholder in your company. Since our start in 1997, 25 years ago, we have been working for positive change.

 
Läs mer