Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Espiria Global 615X405

Espiria Global

NAV-kurs

313,85 SEK

1 dag

+0,40 %

i år

+8,70 %

Datum

2024-02-23

Hållbarhet

Artikel 8

NAV-kurs

325,39 SEK

1 dag

+0,40 %

i år

+8,70 %

Datum

2024-02-23

Hållbarhet

Artikel 8

En global aktiefond för långsiktigt sparande

En aktivt förvaltad aktiefond som investerar i globala aktier som främjar innovation och hållbarhet, med möjlighet till hävstång om upp till 20 procent i form av terminer på breda aktieindex. En fond som passar dig som vill investera långsiktigt och ta en högre risk.

Innovation och hållbarhet

Att investera i innovation och hållbarhet innebär att fokusera på långvarig tillväxt och bidra till en bättre värld. Innovativa bolag som utvecklar banbrytande teknik och hållbara produkter gynnas av den ökande globala efterfrågan på samhällsomvandlande lösningar. De är särskilt lämpade för långsiktiga investeringar, eftersom de kontinuerligt anpassar sig till föränderliga marknadsförhållanden och tekniska framsteg. Samtidigt bidrar deras fokus på att minimera negativ miljöpåverkan till att skapa långsiktigt värde för såväl investerare som samhället.

Fondfördelar

 • Global aktieexponering
 • Bred riskspridning över geografier, sektorer och underliggande drivkrafter, med begränsad exponering mot enskilda bolag
 • Kvalitetsbolag med starka affärsmodeller och balansräkningar, god lönsamhet och skickligt ledarskap
 • Investeringar understödda av långsiktiga trender inom hållbarhet och innovation

Portföljen består av 50-70 olika bolag med fokus på kvalitet och balans

Investeringsstrategin har en tonvikt mot marknadsledande bolag med starka affärsmodeller och skickligt ledarskap, där bolagens innovation och hållbarhet är centrala i investeringsprocessen. Alla Espirias investeringsbeslut utgår ifrån ett ramverk där bolag betygsätts utifrån ledarskap, affärsmodell, marknad, fundamentala faktorer och hållbarhet.

Investeringsbesluten vägleds av vår uppfattning att:

 • Portföljbalans skapar stabilitet över konjunkturcykeln och minskar känsligheten mot kraftiga rörelser i enskilda trender
 • Kvalitetsbolag med visibilitet i intjäning har historisk erbjudit motståndskraft i börsnedgångar
 • Exponering mot megatrender understödjer en god försäljningstillväxt över tid där hållbara bolag med innovationskraft har goda möjligheter att växa snabbare än marknaden, till en lägre risk
Investeringsfilosofi och aktiv förvaltning

Investera i Espiria Global

Du kan direktspara hos fonden genom att öppna ett ISK eller depåkonto. Du kan även investera i Espirias fonder genom någon av distributörerna nedan:

Branschfördelning

Största innehav

Wind Turbines 615X405

Hållbarhet

Espiria arbetar aktivt för att skapa positiv förändring, genom våra investeringar och bolagspåverkan. Vår investeringsfilosofi bygger på att hitta bolag med hög standard vad gäller kvalitet och hållbarhet genom grundläggande analys och egenutvecklade ESG-verktyg.

Fondfakta

Fond

Espiria Global A

Andelsklass

A SEK

ISIN

LU0901111830

Startdatum

2013-05-31

Hemvist

Luxembourg

Kategori

Global Large-Cap Blend Equity

Morningstar Rating™ (3 år)

2

Årlig avgift

1,84 %

- varav förvaltningsavgift

1,40 %

Hållbarhetsprofil

Läs mer

Fond

Espiria Global C

Andelsklass

C SEK

ISIN

LU0674580955

Startdatum

2011-09-06

Hemvist

Luxembourg

Kategori

Global Large-Cap Blend Equity

Morningstar Rating™ (3 år)

2

Årlig avgift

1,80 %

- varav förvaltningsavgift

1,40 %

Hållbarhetsprofil

Läs mer

Riskindikator

Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in investeringen i förtid och kan innebära att du får mindre tillbaka.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lägre risk

Högre risk

Lägre möjlig avkastning

Högre möjlig avkastning

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Lägre risk

Högre risk

Lägre möjlig avkastning

Högre möjlig avkastning