Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Espiria Hallbarhet Grafik

Om Espiria

Vi fokuserar på portföljbalans, kvalitetsbolag och strukturella trender ledda av innovation och hållbarhet för att uppnå betydande kapitaltillväxt för investerare

Investeringsfilosofi

  • Vi söker portföljbalans genom bred riskspridning över geografier, sektorer och underliggande drivkrafter, med begränsad exponering mot enskilda bolag.
  • Vi investerar med ett fokus på kvalitetsbolag, där starka affärsmodeller, god lönsamhet och skickligt ledarskap ger motståndskraft i börsnedgångar.
  • Vi utgår ifrån megatrender ledda av innovation och hållbarhet, vilket understödjer en god försäljningstillväxt över en längre tidshorisont.

Aktiv förvaltning

Vårt förvaltningsteam har en lång erfarenhet av att analysera och handplocka investeringar. Oavsett om det är aktier, företagsobligationer eller andra räntebärande papper så går vi metodiskt till väga när vi investerar dina pengar. Våra förvaltare väger alltid in bolagsspecifika förutsättningar, makroekonomiska faktorer, globala trender, hållbarhet och risk innan de fattar investeringsbeslut. Resultatet blir en mix av tillgångar i välbalanserade fonder där förvaltarna använder all sin kunskap och erfarenhet för att ge fondandelsägarna stabil avkastning.

Namnet Espiria har rötter i de latinska och franska orden ”spero” och ”espoir” (att förvänta/förhoppning), det engelska aspire (sträva) och det svenska ”spira” (växa och gro) och speglar vår beslutsamhet om att leverera ett växande kapital för investerarna i våra fonder.

Investeringar med hållbarhetsfokus

På Espiria arbetar vi aktivt för att skapa positiv förändring och driva industrier mot att bli mer hållbara, genom våra investeringar och bolagspåverkan.

Alla våra Investeringsbeslut vägleds av Espirias Quality & Sustainability Score (EQSS), ett verktyg som hjälper till att främja specifika miljömässiga och sociala egenskaper såsom låg risk för minskad biologisk mångfald, ökad styrelsemångfald och en anpassning till FN:s mål för hållbara investeringar, SDG:s (Sustainable Development Goals) och nettonollmålet.

Läs mer här

Välbalanserade fonder

Vi erbjuder fem fonder med olika riskprofiler. Espirias fonder är inte indexfonder, som strävar efter en värdeutveckling som speglar och följer ett visst marknadsindex. När marknaden skiftar kan detta innebära stora förändringar i dina pengars värde på både kort och lång sikt. Vårt utbud av fonder är uppbyggda för att kunna erbjuda investeringslösningar som ger dig en så bra avkastning som möjligt baserat på din önskade risknivå. De fungerar både som helhetslösning eller som en del av en större portfölj.

Avkastning och risk går hand i hand. Hög risk betyder en ökad risk att investeringen sjunker i värde vid volatila tider, men också möjligheten till en högre avkastning över tid.

Investeringsteam

Peter Van Berlekom 615X405

Peter van Berlekom

Portföljförvaltare & Investeringsansvarig Espiria

Peter är investeringsansvarig med ett övergripande ansvar för Espirias strategier och ett fokus på aktier.

Jakob Wikander 615X405 2

Jakob Wikander

Portföljförvaltare och vice investeringsansvarig

Jakob arbetar som portföljförvaltare med fokus på globala aktier och räntor.

Huizi Zeng 615X405

Huizi Zeng

Portföljförvaltare

Huizi arbetar som portföljförvaltare med fokus på aktier och hållbarhet.

Stefan Pari 615X405

Stefan Pari

Portföljförvaltare

Stefan arbetar som portföljförvaltare med fokus på räntor.

Axel Ekros 615X405

Axel Ekros

Analytiker

Axel arbetar som analytiker för fonderna inom East Capital Group.

Karine Hirn 615X405 (1)

Karine Hirn

Partner & Chief Sustainability Officer East Capital Group

Karine är hållbarhetschef, samt partner och en av grundarna av East Capital Group. Karine har universitetsexamen från EM Lyon i Frankrike samt en forskarexamen från Institut d’Etudes Politiques IEP i Paris. Hon talar franska, engelska, svenska, ryska samt grundläggande mandarin och spanska.

East Capital Group 540X355 3

East Capital Group

Espiria är en del av East Capital Group - en global kapitalförvaltare baserad i Sverige sedan 1997. East Capital Group består av East Capital, Espiria, Adrigo och East Capital Real Estate. Vi erbjuder aktiv förvaltning av olika investeringslösningar inom aktier, räntepapper och fastigheter. Kärnan i vår verksamhet är inte bara att hitta attraktiva investeringsmöjligheter utan även arbeta för att driva fram förändringar genom att kombinera aktiva investeringar med ett tydligt ESG-ramverk.

Spara för framtiden

Du kan direktspara hos Espiria genom att öppna ett ISK eller depåkonto. Du kan även investera i Espirias fonder genom någon av vår distributörer.