Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Ett beslut. Vi tar hand om resten.

Kapitalplacering borde vara enkelt. Men det kan vara komplicerat. Vilka tillgångar ska jag äga, i vilka branscher och länder? När är det dags att köpa, sälja eller allokera om? Och hur hittar jag hållbara investeringar? Många frågor måste få svar och ofta behöver en mängd beslut fattas. 

 

Nu räcker ett enda beslut - vilken risk är lämplig för dig? Resten sköter våra erfarna förvaltare. Vi investerar utifrån din valda fonds risknivå och optimerar tillgångarna i fonderna för bästa möjliga avkastning, med ambitionen att bidra till att du i framtiden kan förverkliga dina mål och drömmar. 

 

text image

Ett enda beslut, vilken risknivå passar dig?

Våra fonder:

Aktier

Räntor

Låg Risk
Hög Risk
text image

Aktiv riskstyrd förvaltning

Vi förvaltar våra fonder på ett sätt som gör att du kan känna dig säker på att risken i ditt fondsparande inte kommer att förändras nämnvärt över tid. Vi kallar det aktiv riskstyrd förvaltning. Du behöver bara bestämma vilken risk du är beredd att ta i ditt fondsparande. Ju högre risk, desto högre avkastning kan du förvänta dig på sikt. Men det innebär också större volatilitet, eller rörelser, upp och ner i fondens värde. Och vice versa - ju lägre risk, desto lägre förväntad avkastning och mindre volatilitet. Med utgångspunkt i att bibehålla din fonds bestämda risknivå optimerar vi sedan kombinationen av tillgångar i fonderna löpande för att du ska få en så bra avkastning som möjligt i ditt sparande. 

Våra förvaltare gör kontinuerligt en gedigen traditionell analys av makroekonomiska faktorer och räntekurvor och gör omfattande företagsbesök. Resultatet av detta arbete är de kvalificerade och förankrade beslut vi tar för att uppnå en optimal mix av tillgångar i våra fonder. 

text image

Våra fonder

Kärnan i vår förvaltningsfilosofi är ett kontrollerat risktagande och väldiversifierade fondportföljer. Espirias fonder är inte indexfonder, som strävar efter en värdeutveckling som speglar och följer ett visst marknadsindex. När marknaden skiftar kan detta innebära stora förändringar i dina pengars värde på både kort och lång sikt. Vårt utbud av fonder är istället väl genomtänkt och uppbyggt på olika risknivåer för att kunna erbjuda investeringslösningar som ger dig en så bra avkastning som möjligt baserat på din risknivå. 

 

För att kunna hålla en fonds faktiska risk så lik din bestämda risknivå som möjligt så har vi för varje fond definierat en målrisk och en riskkorridor, inom vilken fondens risk rör sig. Över tid anpassar vi allokeringen strategiskt utifrån den långsiktiga riskstyrningen och taktiskt för att ta tillvara på möjligheter som dyker upp i omvärlden, så att varje fonds målrisk nås över tid. Det ger dig som kund mer förutsägbarhet gällande risknivån i ditt fondsparande. 

Henrik Kwarnmark
Portföljförvaltare

“Att investera kan uppfattas som komplicerat och många orkar eller vill inte lägga sin tid på det. Det är där Espiria kommer in. Vi gör det enkelt för människor att börja fondspara genom att ta hand om majoriteten av besluten. Så att våra kunder istället kan ägna sig åt det de tycker är roligt.”   

Våra förvaltare

Investeringar med miljö- och hållbarhetsfokus

Hållbarhet är viktigt för oss. Därför arbetar vi aktivt för att utöka antalet ansvarsfulla investeringsmöjligheter. Vi kravställer investeringsbeslut och bolag utifrån hållbarhetsaspekter såsom miljö, mänskliga rättigheter, affärsetik och säkerhet, och utesluter bolag som bevisligen brutit mot internationella konventioner och normer. För att främja en långsiktigt hållbar utveckling och en bättre värld för kommande generationer. Läs mer här!

text image