02/02/2023

Värdeutveckling

Samtliga fonder visade en positiv utveckling under månaden. Med Espiria Global i topp med +10,6 procent följt av Espiria 90 +8,2 procent, Espiria SDG Solutions +8,1 procent, Espiria 60 +6,7 procent och Espiria 30 +3,4 procent. Med starka aktiemarknader premierades rena aktiefonder och fonder med en hög allokering till aktier. Utvecklingen för räntebärande placeringar var också gynnsam, men i en betydligt lugnare takt.

Den i december nystartade räntefonden Espiria Nordic Corporate Bond gick upp med 1,6 procent, där riskaptiten för högavkastande företagsobligationer fick genomslag.

Konjunktursignalerna från USA är alltmer dämpade och sannolikheten för en lågkonjunktur har ökat. Samtidigt har denna risk minskat något i Europa, detta mot bakgrund av milt väder och en dämpad energikris, i alla fall under innevarande vinter. Kina öppnar snabbt upp sin ekonomi efter en längre tid av nedstängning till följd av pandemin. Tillväxtutsikterna är därmed betydligt mer positiva än tidigare förväntat.

Ränteexponeringen i Espiria 30, 60 och 90 hade en positiv månad med breda uppgångar där endast ett fåtal emittenter visade en negativ avkastning. En högre ränta som bas och ett betydande kreditriskpåslag innebär att nordiska företagsobligationer generellt fortsatt ser attraktivt värderade ut.

Espiria Global utvecklades väsentligt bättre (2,7 procentenheter) än index och Espiria SDG Solutions utvecklades något bättre (0,3 procentenheter) än index i januari 2023.

Inom globala aktier utvecklades cykliska sektorer starkt med IT, kommunikation och sällanköpsvaror i täten. Hälsovårdsaktier gick däremot svagt mot bakgrund av en svagare dollar (med många företag som har sin intjäning i dollar). Bland starka aktier märks särskilt TSMC (halvledartillverkning), Amazon (näthandel och molntjänster), Qualcomm (halvledare, mobil kommunikation) och Kion (gaffeltruckar, logistiksystem till lager).

I Espiria SDG Solutions gick förutom TSMC och Kion även Alstom (spårbundna transportsystem), Coursera (utbildning online) och BYD (elbilar) starkt.

Omvärldsutveckling

Börsåret har startat i dur efter ett svagt 2022 mätt i värdeutveckling. Flera positiva faktorer har på kort tid sammanfallit; inflationssignalerna pekar på en topp i närtid, räntehöjningarna ser därmed ut att komma till ett stopp under året, återöppnandet av kinesisk ekonomi balanserar till del en svagare utveckling i andra stora ekonomier och energiefterfrågan i Europa har dämpats, vilket medfört att en energikris undvikits.

Företagen som redan rapporterat för helåret 2022 visar över lag på en något dämpad efterfrågan och fortsatt relativt hög kostnadsinflation. Orderingången inom maskinindustrin är lägre vilket är en indikator på lägre aktivitet. Bilindustrin är ett undantag där uppdämd efterfrågan särskilt för elbilar och en god ordersituation talar för fortsatt hög aktivitet. Konsumentnära företag inom sällanköpsvaror förutspår sjunkande efterfrågan och en besvärlig inledning på 2023. Samtidigt ser vi att i stort sett varje företag har lanserat kostnadsbesparingsprograms för att förbättra sin lönsamhet.

Den amerikanska centralbanken har tillkännagett en höjd styrränta direkt efter månadens slut den 1 februari till 4,50–4,75 procent (+25 punkter). Obligationsräntorna sjönk under månaden, den amerikanska 10-åringen till 3,50 procent (3,86) den svenska upp till 2,02 procent (2,35).

Priset för Brentolja var för tredje månaden i följd 85 dollar/fat. Kronan försvagades marginellt mot dollarn till 10,45 (10,43) men försvagades mot euron till 11,34 (11,16).

Innehav och förändringar under perioden

I Espiria Nordic Corporate Bond har vi ökat positionen i en säkerställd obligation utgiven av Open Infra. Bolaget äger fibernät i företrädesvis svenska glesbygdskommuner med positiv befolkningstillväxt. För många enskilda hushåll innebär en stabil och snabb fiberuppkoppling en flexibilitet när det exempelvis kommer till möjligheten att arbeta hemifrån eller mötas digitalt som komplement till ett fysiskt möte. Eftersom kostnaden att dra fiber till enskilda villor är hög är sannolikheten låg att någon konkurrent till Open Infra gräver fiber till samma hushåll. Det naturliga monopol som skapas innebär att bolaget genom sin prissättning kan säkerställa kapacitet att både möta framtida fiberinvesteringar i syfte att växa och klara av sina finansiella åtagande.

Inom globala aktier (Espiria Global, 30, 60 samt 90) har innehavet i japanska SMC Corporation utökats. SMC är världsledande inom pneumatik (tryckluftsteknik) för industriella lösningar. Huvudmarknaderna är främst i Asien, företaget har en marknadsledande rörelsemarginal om cirka 30 procent och är höglönsamt. Innehavet i Pfizer (läkemedel) har avyttrats beroende på en vikande vinsttrend, överlönsamheten är på väg att försvinna då deras försäljningen av covid-vaccin minskar betydligt.

I Espiria SDG Solutions har vi nyinvesterat i svenska CellaVision (instrument för automatisering av blodanalyser). Med en ledande och närapå unik position inom området blodanalyser kan företaget uppnå mycket goda marginaler.

Utblick

Året har startat starkare än förväntat med avseende på kursutveckling för risktillgångar. Helt uppenbart är vi nära en räntetopp för styrräntorna. Frågan som avgör börsutvecklingen är snarast på vilken nivå de långa obligationsräntorna kommer att stabiliseras. Givet att dagens långräntenivå består och att konjunkturen försvagas måttligt finns det goda förutsättningar för en fortsatt god ”underton” för risktillgångar som aktier och företagsobligationer. På riktigt kort sikt kommer kapitalflöden och rapportutfall kopplat till förväntningar att avgöra utvecklingen. För att balansera möjligheter och risker är som alltid vårt fokus för aktier på kvalitetsbolag och för företagsobligationer på starka kassaflöden och goda säkerheter.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Senaste artiklarna

02/03/2023

Förvaltningskommentar februari 2023

För rapportsäsongen har nordamerikanska företag redovisat resultat, för 2022, som klart understigit marknadens förväntningar samtidigt som rörelsemarginalerna sjunkit.

 
Läs mer
02/02/2023

Espiria lanserar fonden Nordic Corporate Bond

Espiria lanserar en ny företagsobligationsfond som ger investerare tillgång till den nordiska obligationsmarknaden och förvaltas av ett team med expertis av de lokala marknaderna.

 
Läs mer
02/01/2023

Förvaltningskommentar december 2022

Fonderna visade en vikande utveckling under december månad, detta efter två månader av uppgång.

 
Läs mer
20/12/2022

Espiria – Marknadsutsikter för 2023

2022 har varit ett svårnavigerat år, dominerat av konflikten i Ukraina och dess påverkan på den ekonomiska utvecklingen.

 
Läs mer