Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Förvaltarkommentar maj 2024

Värdeutveckling

Utvecklingen för börserna visade på en underliggande styrka när nya ”All Time High” nåddes såväl i USA som i Europa. Åter igen var det halvledarföretagen som ledde marknaderna uppåt, men slutet av månaden kännetecknades av lätt vikande kurser. De flesta defensiva sektorer, som hälsovård och dagligvaror, visade på en mer dämpad utveckling i termer av aktiekurser. Eftersom konjunktursignalerna överlag är relativt positiva har också förväntningarna om snart förestående räntesänkningar av den amerikanska centralbanken Federal Reserve satts på paus. Den nordiska kreditmarknaden kännetecknades fortsatt av en stor efterfrågan på krediter, men med ett relativt snävt utbud. 

Blandfonderna hade en blandad utveckling under maj, Espiria 30 var oförändrad, Espiria 60 sjönk med 0,7 procent och Espiria 90 steg med 0,3 procent. De utländska innehaven gav ett negativt bidrag till avkastningen på grund av att den svenska kronan stärktes. Svenska aktier och de räntebärande innehaven bidrog däremot positivt.

Espiria Global Innovation gick ned med 1,6 procent. Innehaven i halvledarföretag gick starkt: TSMC (halvledartillverkning, Taiwan) +9 procent, Qualcomm (halvledare, mjukvara kommunikation, USA) +10 procent, Infineon (halvledare, mikrokontrollers, Tyskland) +17 procent.

Aktiefonden Espiria SDG Solutions steg med 0,4 procent. Svenska utvecklaren av gröna energilösningar OX2 var upp med 44 procent efter uppköpsbud. Alstom (tåg, signalsystem, Frankrike) +18 procent har genom en företrädesemission väsentligt minskat sin skuldsättning. Bristol Myers Squibb (läkemedel, USA), -8 procent och John Deere (traktorer/jordbruksmaskiner, USA), -8 procent, gick svagt efter nedjusterade utsikter för 2024.

Espiria Nordic Corporate Bond gick upp med 0,9 procent under månaden. Kreditspreadarna i Nordisk High Yield har fortsatt att gå ihop. Som tidigare är kreditspreadarna högre i Norden än i övriga Europa och USA, men gapet har minskat något. 

Omvärldsutveckling

I USA har inköpschefsindex (PMI) varit starkt samtidigt som konsumentefterfrågan är relativt svag. Med dessa blandade konjunktursignaler är amerikansk ekonomi i ett mellanläge. Sverige har efter positiva inflationstal sänkt styrräntan med 25 baspunkter till 3,75 procent. Detta samt signaler från Riksbanken, som ser ytterligare två sänkningar av samma magnitud i år, ger ett ökad förtroende för den ekonomiska utvecklingen. Trenden är positiv och på sikt bör räntekurvan normaliseras även om tiden dit är osäker.

Den amerikanska 10-åriga statsobligationsräntan sjönk marginellt till 4,5 (4,6) procent. I Sverige har långräntorna fallit tillbaka marginellt, den 10-åriga statsobligationsräntan till 2,4 (2,5) procent. 

Priset för Brentolja sjönk tillbaka till 81 (87) dollar/fat. Metallpriserna var fortsatt starka men det ses av branschbedömare som spekulativt snarare än efterfrågestyrd. Den svenska kronan stärktes mot både dollarn och euron. 

Innehav och förändringar under perioden

I Espiria Global Innovation har tre nya innehav tillkommit. Husqvarna (utomhusprodukter, Sverige) ledande tillverkare av bland annat motorsågar och gräsklippare. ON Semiconductor (halvledare, USA) tillhandahåller halvledare främst till bil- och verkstadsindustri. IQVIA (medicinsk teknik, USA) har en världsledande position inom analys av data för nya produkter/lösningar inom det medicinska området. 

I Espiria SDG Solutions har vi sålt OX2 efter uppköpsbud, aktien är fullvärderad i och med budet och det är osannolikt att någon annan budgivare dyker upp. Även i SDG Solutions är Husqvarna ett nytt innehav. Elektrifieringen av företagets erbjudande är ambitiöst och nästan 2/3-delar av försäljningen av produkter förväntas vara batteridrivna år 2026. Detta är en ökning med uppemot 20 procentenheter på några få år.

Espiria 30 och Espiria Nordic Corporate Bond deltog i en primäremission av en obligation i Sobi (läkemedel, Sverige). Sobi är ett särläkemedelsföretag som genom förvärv utökat sin produktportfölj. En del av finansieringslösningen är att ta upp ett 5-årigt FRN lån med en spread om 190 baspunkter. Sobi har en BBB- kreditrating.

Utblick

Ekonomin går på lågvarv men risken för recession är borta. Samtidigt innebär det att räntesänkningarna kommer något senare givet att inflationen inte biter sig kvar. Denna utveckling är också vårt grundscenario varför risktillgångar som högavkastande obligationer och aktier är intressanta. Espirias fonder har en väl balanserad exponering mot just denna typ av risktillgångar. För aktier gäller fortsatt att vi förväntar oss en god utveckling för helåret, men att kortsiktigt kan värdeutvecklingen bli mer dämpad. För företagsobligationer är utvecklingen fortsatt väl i linje med vår bild för helåret.                                                                                                   

Relaterade artiklar

Förvaltarkommentar april 2024
Förvaltarkommentar februari 2024
Förvaltarkommentar januari 2024
Förvaltarkommentar december 2023
Marknadsutsikter 2024 - Espiria förvaltningskommentar