Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Förvaltarkommentar februari 2024

Värdeutveckling

Den positiva utvecklingen på världens börser fortsatte i februari med nya högstanivåer (All Time High) för S&P 500 index i USA. Europeiska börser steg också om än i en måttligare takt. Ett positivt trendbrott på de kinesiska börserna materialiserades också under månaden.

Samtliga Espiria fonder visade en positiv värdeutveckling. Aktiefonderna Espiria Global gick upp med 3,9 procent och Espiria SDG Solutions gick upp med 3,3 procent. Espiria 30 steg med 1,4 procent, Espiria 60 med 2,6 procent och Espiria 90 med 3,7 procent. Fonden Espiria Nordic Corporate Bond var upp med 0,3 procent.

För företagsobligationer har kreditspreadar gått ihop i Norden. Efterfrågan från investerare på högavkastande obligationer, med attraktiva och höga korträntor, är relativt stark med beaktande av att signalerna om att räntetoppen nåtts blir allt tydligare. 

Inom globala aktier gick selektivt ett antal teknologiaktier starkt, dit hör Meta Platforms (sociala medier, USA) +26 procent, TSMC (tillverkning av halvledare, Taiwan) +10 procent, Trimble (tekniklösningar för geospatiala och industriella applikationer, USA) +20 procent och Amazon (e-handel, molntjänster, USA) + 14 procent.

Omvärldsutveckling

Allt tydligare framträder bilden av måttlig tillväxt i USA, men låg i vårt närområde, samtidigt har risken för en regelrätt lågkonjunktur minskat betydligt. Inflationssiffrorna är tydligt på väg ner men som alltid förekommer det hack i kurvan, vilket är uppenbart i Sverige där månadssiffran för januari var ”för hög” på grund av livsmedelspriserna. Riksbanken har flaggat för räntesänkningar längre fram i år, men det är osannolikt att man sänker före den Europeiska Centralbanken.

Den amerikanska 10-åriga statsobligationsräntan steg till 4,3 (4,0) procent. I Sverige har långräntorna varit oförändrade med den 10-åriga statsobligationsräntan på 2,5 procent. 

Priset för Brentolja sjönk marginellt till 82 (83) dollar/fat detta trots geopolitiska spänningar med krig i Gaza och attacker mot handelsfartyg i Röda Havet. Kronan stärktes återigen, mot dollarn till 10,30 och euron till 11,20. 

Innehav och förändringar under perioden

I fonden Espiria Nordic Corporate Bond har vi utökat innehaven i obligationer utgivna av såväl bilföretaget Volvo Cars som banken Danske Bank. Ett nytt innehav är Coor (verksamma inom fastighetsservice) med en femårig obligation (företaget har en BB+ rating), en löptid om 5 år och en direktavkastning på 6,6 procent (STIBOR plus 260 baspunkter).

I Espiria 90, normalt med en 30-procentig andel svenska aktier, har vi reducerat Volvo Cars (+39 procent) efter det att företaget annonserade en kursomläggning med avseende på det 48-procentiga innehavet i förlustbringande Polestar, som till större del kommer att skiftas ut till aktieägarna inkluderat Volvo Cars huvudägare Geely. Med detta förbättras de finansiella utsikterna och aktien har därför också uppvärderats väsentligt. 

I Espiria SDG Solutions har vi reducerat innehavet i läkemedelsföretaget Amgen (USA). Aktien har utvecklats starkt, sannolikt på grund av flera lovande nya läkemedel och särskilt ett verksamt mot övervikt (dämpar hungerkänslor) i klinisk utvecklingsfas. Kompletteringsköp har gjorts i Oracle (affärssystem, USA) och Sandvik (industri).

Utblick

Med en förväntan om att styrräntorna kommer att sänkas väsentligt under kommande år ser vi en låg ekonomisk tillväxt som mest trolig. Mot bakgrund av detta är ytterligare nedrevideringar av förväntad försäljningsutvecklingen i de flesta sektorer små och efterhand kommer jämförelsetal på årsbasis att ”bottna ut”. För att bibehålla sina marginaler arbetar företagen med kostnadsdisciplin och effektiviseringar för att upprätthålla en god lönsamhet. Välskötta företag har bäst förutsättningar att överbrygga denna fas varför vi har fokus på kvalitetsföretag och marknadsledare. För företagsobligationer ser vi fortsatt en god förväntad avkastning till relativt låg risk.

Relaterade artiklar

Espiria lanserar en ny utdelande andelsklass som svar på en stark utveckling och hög efterfrågan från investerare
Förvaltarkommentar januari 2024
Förvaltarkommentar december 2023
Marknadsutsikter 2024 - Espiria förvaltningskommentar

Nyheter

Visa mer
Förvaltarkommentar april 2024
Espiria lanserar en ny utdelande andelsklass som svar på en stark utveckling och hög efterfrågan från investerare