Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Förvaltarkommentar juni 2024

Värdeutveckling

Börsutvecklingen under månaden liksom under det första halvåret var tudelad, förenklat kan mönstret förklaras med att de största IT företagen och läkemedelsföretag med inriktning mot obesitasmedicin gick starkt medan övriga sektorer utvecklades ”sidledes” i termer av kursutveckling. Fortsatt är konjunktursignalerna från USA relativt positiva, vilket gör att en sänkning av styrräntan tidigast sker vid nästa möte den sista juli. Den nordiska kreditmarknaden kännetecknades fortsatt av en stor efterfrågan på krediter, men med ett relativt snävt utbud. 

Blandfonderna steg under månaden, Espiria 30 med 1,8 procent, Espiria 60 med 3,0 procent och Espiria 90 med 2,2 procent. Återigen var teknologibolagen i fokus och de ledde utvecklingen för aktier. De räntebärande innehaven bidrog till avkastningen med en makrobild som alltmer visar positiva förtecken.

Espiria Global Innovation steg med 5,2 procent. Tre av fondens större teknologi-innehav rapporterade under månaden, samtliga med övertygande tal och utsikter som är stödjande för tillväxt och lönsamhet: Broadcom (halvledare/mjukvara, USA) +17 procent, Oracle (affärssystem/databaser, USA) +22 procent samt Adobe (programvara för skapande och publicering av innehåll, USA) +27 procent.

Aktiefonden Espiria SDG Solutions steg med 0,5 procent. Med en relativt låg vikt i IT aktier har utvecklingen inte följt med den generella uppgången på börserna mer än begränsat. Ett par innehav med en mer cyklisk exponering har gått svagt; Kion (industritruckar, logistiklösningar, Tyskland) -10 procent och Smurfit Kappa (förpackningar, Irland) -8 procent.

Espiria Nordic Corporate Bond gick upp med 1,4 procent under månaden. Kreditspreadarna i Norden har gått ihop samtidigt som de gått isär i Europa, sannolikt till stor del beroende på politisk osäkerhet inför parlamentsvalen i Frankrike. 

Omvärldsutveckling

Fortsatt är konjunktursignalerna från USA relativt positiva, vilket gör att en sänkning av styrräntan tidigast sker vid nästa FOMC möte den sista juli, vid det senaste mötet i juni bibehölls räntan oförändrad på 5,25–5,50 procent. I Europa är konjunkturen svagare, vilket också innebar att ECB sänkte räntan med 25 baspunkter till 3,75 procent i juni. Sveriges Riksbankschef indikerar att ytterligare upp till tre räntesänkningar kan komma under året, detta efter den första om 25 baspunkter i maj. Det förutsätter dock att konsumentprisstatistiken framöver visar på en inflationstakt i linje med Riksbankens mål. 

Den amerikanska 10-åriga statsobligationsräntan sjönk marginellt till 4,3 (4,5) procent. I Sverige har långa räntan gått ner, den 10-åriga statsobligationsräntan till 2,2 (2,4) procent. Den svenska ”tioåringen” ligger cirka 30 baspunkter under den tyska. Riksbanken höll styrräntan oförändrad på 3,75 procent vid sitt möte i juni.

Priset för Brentolja steg till 85 (81) dollar/fat, ett tecken på en balanserad ekonomisk aktivitetsnivå. Metallpriserna föll tillbaka och särskilt kopparpriset. Efter förra månadens kronförstärkning var kronans värde stabilt mot både dollarn och euron. 

Innehav och förändringar under perioden

I Espiria Global Innovation har de tio största innehaven en vikt om 37 procent varav åtta amerikanska och ett taiwanesiskt där just innovationskraft gett en mycket hög tillväxt tydligt präglad av teknologisk utveckling. Till de tio hör också Novo Nordisk (läkemedel, Danmark) där modern diabetesmedicin visat sig kunna dämpa obesitas samt sannolikt, efter komplettering av studier, kunna behandla bland annat högt blodtryck. Sammantaget har fonden en god exponering inom tillväxtområden som drar nytt av AI, inom allt från konsumentprodukter till effektiviseringar av företagens processer relaterat till mjukvara. 

I Espiria SDG Solutions har vi köpt Merck KGaA (hälsovård, specialkemi till elektronikindustrin, Tyskland). Särskilt inom divisionen laboratorieutrustning/lösningar har Merck KGaA gjort flera förvärv som integrerats lyckosamt. Genom denna tillväxtstrategi stödd på goda kassaflöden har företaget visat en lönsam tillväxt under lång tid. Bidraget till hållbarhetsmålen är också särskilt tydligt inom Life Science-området.

Utblick

Ett halvt år in på 2024 har det ekonomiska läget stabiliserats: ekonomisk aktivitet är på lågvarv, inflationen är på väg ner och den är nära målet på många håll. Sänkning av styrräntor har börjat i Europa och USA väntas följa efter i närtid. Med detta som bakgrund är risktillgångar fortsatt intressanta.  Vi har valt en väl balanserad exponering mot just denna typ av risktillgångar. För aktier gäller fortsatt att vi förväntar oss en god utveckling för helåret men att kortsiktigt kan värdeutvecklingen bli mer dämpad. För företagsobligationer är utvecklingen fortsatt väl i linje med vår bild för helåret.                                                                                             

Relaterade artiklar

Förvaltarkommentar maj 2024
Espiria lanserar en ny utdelande andelsklass som svar på en stark utveckling och hög efterfrågan från investerare
Förvaltarkommentar februari 2024
Förvaltarkommentar januari 2024