Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Förvaltningskommentar augusti 2023

Värdeutveckling

Augusti månad karaktäriserades av en stabil och fortsatt positiv utveckling för de räntebärande placeringarna, aktier som tillgångsslag visade också en positiv avkastning i fonderna beroende på en tydlig kronförsvagning.

Blandfonderna Espiria 30 och Espiria 60 gav en positiv månadsavkastning om 0,4 respektive 0,3 procent. Espiria 90 gick däremot ned med 0,4 procent där en hög andel svenska aktier belastade avkastningen. Aktiefonden Espiria Global steg med 0,6 procent.

Espiria Nordic Corporate Bond visade fortsatt en positiv avkastning, med 0,5 procent under perioden. Islandsbanki fick en hög kreditrating från Moodys kopplat till bankens starka balansräkning och stabila kassaflöden. Kraftproducenten Småkraft har gett ut en säkerställd obligation med BB kreditrating av Nordic Credit Rating. Dessa två innehav är goda exempel på innehav som väntas ge en god och stabil avkastning i fonden.

Espiria SDG Solutions föll tillbaka med 2,0 procent. Flera av företagen/aktierna med starka drivkrafter i omställningen till ett mer hållbart samhälle gick svagt och då särskilt relaterat till energiomställningen, däribland vindkraftparksutvecklaren OX2  -18 procent och kinesiska Ming Yang (tillverkare av vindkraftverk) -14 procent. Fortsatt hade Novo Nordisk (läkemedel) +16 procent en god kursutveckling där efterfrågan för företagets obesitasmedicin Wegovy överträffar högt ställda förväntningar.

Omvärldsutveckling

Sceneriet med successivt lägre inflationstal i omvärlden är intakt därmed närmar vi oss också slutet på räntehöjningscykeln. I Sverige är inflationen fortsatt högre än i omvärlden på grund av den svaga kronan och effekten av importerad inflation. Svenska tillväxt är också negativ där inbromsningen är särskilt märkbar i byggindustrin. Sammantaget ser vi en låg eller obefintlig global tillväxt i närtid där förbättrade inflationssiffror så småningom leder till ett slut på den penningpolitiska åtstramningen.

Den amerikanska styrräntan är oförändrat 5,25–5,50 procent vilket har en tydligt dämpande effekt på den ekonomiska utvecklingen. Europa är senare i konjunkturcykeln men vi ser en tydlig inbromsning i till exempel Tyskland. Den tioåriga amerikanska obligationsräntan steg till 4,13 (3,98) procent. Även i Sverige gick den 10-åriga obligationsräntan upp, till 2,73 procent (2,53).

Priset för Brentolja var oförändrat kring 85 dollar/fat. Även metallpriserna var stabila, kopparn kostar ~8500 dollar/ton. Den svenska kronan försvagade återigen mot både dollarn och euron och är på årslägstanivåer.

Innehav och förändringar under perioden

Under månaden har vi deltagit i en nyemission från det norska investmentbolaget Kistefos där bolaget gett ut en 5-årig obligation med rörlig ränta med en första kupong på 9,73 procent i årstakt. Bolagets största innehav är en mycket lönsam nischbank med säte i Luxemburg. Gross asset value (GAV) är cirka 14 miljarder norska kronor och investeringarna är koncentrerade till sektorerna finans, teknologi, service och rederi. 

I Espiria 90, med en 30-procentig andel av svenska aktier, har vi nyinvesterat i Sobi (läkemedel) med inriktning på sällsynta och svåra sjukdomar. Sobi, med inriktning på främst hematologi och immunologi har nyligen förvärvat CTI Biopharma och genomför därför en företrädesemission för finansieringen. Vinsttillväxten för Sobi väntas överstiga 20 procent för de närmaste två åren, väl över snittet för liknande företag och beroende på en lovande portfölj av nya läkemedel.

Utblick

Inledningen av hösten brukar vara en period med nervösa börser. I år står vi vid denna tid i gapet mellan svagare vinster för många sektorer/företag och en förväntan om lägre styrräntor längre fram. Detta skapar osäkerhet och särskilt som värderingen är i nivå med eller något över ett historiskt snitt. I avvaktan på ett tydligt ledarskap och då närmast tack vare en mer positiv ränteutveckling framöver är det mest sannolikt med en sidriktad aktiebörs. På lång sikt kommer aktier att utvecklas väl och i nivå med avkastningskravet. Räntebärande värdepapper erbjuder en attraktiv förväntad avkastning i rådande makromiljö.

Relaterade artiklar

Förvaltarkommentar februari 2024
Förvaltarkommentar januari 2024
Förvaltarkommentar december 2023
Marknadsutsikter 2024 - Espiria förvaltningskommentar
Förvaltningskommentar november 2023

Nyheter

Visa mer
Förvaltarkommentar februari 2024
Förvaltarkommentar januari 2024