Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Förvaltningskommentar september 2023

Värdeutveckling

Inledningen på hösten var svag på världens börser vilket medförde en negativ avkastning i såväl Espirias blandfonder som aktiefonder. Räntebärande placeringar utvecklades positivt vilket också återspeglas i fonden Espiria Nordic Corporate Bond. En starkare krona begränsade nedgången i blandfonderna tack vare en exponering i endast svenska och nordiska räntebärande instrument.

Blandfonderna Espiria 30, Espiria 60 och Espiria 90 gick ned med 1,9, 3,8 respektive 3,8 procent. Aktiefonderna Espiria Global och Espiria SDG Solutions gick ned med 6,4 respektive 6,6 procent.

Espiria Nordic Corporate Bond gick upp med 0,4 procent i september. Trots osäkerheten som råder på fastighetsmarknaden där flera fastighetsbolag haft svårt att ersätta förfallna lån med nya på kreditmarknaden är den generella efterfrågan på att investera i obligationer hög, just beroende på attraktiva räntor. I fonden är nya investeringar i allt väsentligt koncentrerade till rörelsedrivande verksamheter bortom fastighetsbolag.

Espiria Global liksom Espiria SDG Solutions gick ned i linje med den svaga utvecklingen på världens börser. I Espiria Global visade några få innehav en liten positiv utveckling, dit hör banken Nordea och Traton (lastvagnar). I Espiria Global Solutions var också några nordiska aktier bland de bästa, som Volvo Cars (personbilar) och Boliden (gruvor).

Omvärldsutveckling

Amerikansk ekonomi visar en relativ styrka jämfört med utvecklingen i Europa. När väl den penningpolitiska åtstramningen haft full effekt med en inflationstakt i linje med centralbankernas långsiktiga mål kan vi se framåt med mer optimism och så småningom också lägre styrräntor.

Inflationstal i Europa visar på en tydlig inbromsning i konsumentpriserna men ännu på en inflation, mätt i årstakt, på över 4 procent. Det har gjort att den europeiska centralbanken ECB och Riksbanken höjde sina styrräntor under månaden, båda till nivån 4,0 procent (med 25 baspunkter). Avmattningen i konjunkturen är nu tydlig och räntehöjningscykeln är rimligtvis nära sitt slut. Osäkerhet kring när räntesänkningar kan komma skapar oro på kapitalmarknaden med vikande tillgångspriser. Den tioåriga tyska obligationsräntan steg till 2,91 (2,61) procent. Även i Sverige gick den 10-åriga obligationsräntan upp och ligger nu marginellt över den tyska på 2,94 procent.

Oljepriset för Brentolja steg till 92 (85) dollar/fat. Metallpriserna föll tillbaka, till exempel för koppar till 8200 (8500) dollar/ton. Den svenska kronan stärktes mot både dollarn och euron efter det att Riksbanken annonserat en gradvis försäljning av dollar och euro för delar av valutareserven.

Innehav och förändringar under perioden

Vi har investerat i en 5-årig obligation utgiven av Småkraft (småskaliga vattenkraftverk) med en ränta om 5,7 procent (FRN; floating rate note). Småkraft har en mycket stabil verksamhet där kraftgenerering ger stabila kassaflöden. Obligationen ersätter en obligation som förfallit, där fonderna tidigare investerat i. 

Inom globala aktier är svenska fastighetsbolaget Castellum ett nytt innehav. Med en stark huvudägare i Akelius och likaledes starka finanser och välbelägna energieffektiva fastigheter ger det en intressant exponering till reala tillgångar. När väl ”krisen” för många svenska fastighetsbolag är över bör Castellum befinna sig i ett attraktivt läge just beroende på att det är ett högkvalitativt bolag.  

I Espiria SDG Solutions har vi nyinvesterat i Sobi (läkemedel), ett snabbväxande företag med inriktning mot hematologi och immunologi, där vinsttillväxten de närmaste åren väntas bli över 20 procent per år.

Utblick

Vi är mitt i en period av instabila aktiebörser, helt beroende på osäkerhet kring vinstutvecklingen i företagen och styrräntor som fortfarande är i stigande. Detta sammanfaller med den ”normala” oro som infaller under hösten. Sammantaget behövs det tydligare signaler om att räntetoppen är nådd och att förväntningar om att kommande sänkningar inte sker alltför långt fram i tiden. På lång sikt kommer aktier, som alltid, ge en avkastning i nivå med avkastningskravet. Räntebärande värdepapper erbjuder en attraktiv förväntad avkastning i rådande makromiljö.

Relaterade artiklar

Förvaltarkommentar februari 2024
Förvaltarkommentar januari 2024
Förvaltarkommentar december 2023
Marknadsutsikter 2024 - Espiria förvaltningskommentar
Förvaltningskommentar november 2023

Nyheter

Visa mer
Förvaltarkommentar februari 2024
Förvaltarkommentar januari 2024