Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Förvaltningskommentar april 2023

Värdeutveckling

Blandfonderna Espiria 30 och Espiria 90 steg med 0,1 respektive 0,6 procent. Nordic Corporate Bond fonden gick upp med 0,4 procent under månaden. På aggregerad nivå visade börserna en förvånansvärd stabilitet under april, detta trots stora svängningar i enskilda aktier i efterdyningarna av den ”kris” kollapsen i amerikanska nischbanker och schweiziska Credit Suisse orsakat. Blandfonden Espiria 60 gick ner med 0,5 procent. Espiria Global sjönk med 0,4 procent vilket var marginellt sämre än jämförelseindex, Espiria SDG Solutions sjönk med 1,1 procent och utvecklades därmed sämre än jämförelseindex under april 2023.

För årets fyra första månader har samtliga Espiria fonder haft en positiv utveckling, på mellan 2,3 och 10,4 procent.

Ränteexponeringen i Espiria 30, 60 och 90 hade en positiv utveckling med oförändrade kreditspreadar. Fortsatt har svenska fastighetsbolag varit i fokus på kreditmarknaden. Detta då fastighetsvärden i många bolag behöver skrivas ner med ett högre ränteläge och annalkande refinansieringsbehov.

Rapportsäsongen har än igen öppnat starkt och särskilt för banker och teknologiföretag. Amerikanska storbanker har gynnats av nischbankernas problem med kapitalflykt, detta syntes också i till exempel JP Morgans kvartalsrapport. Nordiska banker uppvisar för första gången på många år en avkastning på eget kapital om över 15 procent, då stigande korträntor väsentligt förbättrar lönsamheten. Nordea (bank) är ett lysande exempel. Microsoft (mjukvara/molnlösningar) +7 procent visar en imponerande tillväxt i AI (Artificiell Intelligens) relaterade tjänster kopplat till ChatGPT. Meta Platforms (sociala medier), kurs +13 procent, redovisar överraskande en högre försäljning än förväntat för första kvartalet.

Omvärldsutveckling

Företagens kvartalsrapporter indikerar att vinstnivåer fortsatt är på goda nivåer trots en generell konjunkturinbromsning i USA och Europa. Företagen har så här lång kunnat kompensera sig väl för stigande kostnader och efterfrågan är också relativt god i de flesta sektorer förutom inom sällanköpsvaror, men undantaget lyxvaror och personbilar. Hälsovårdsbolag som under åren 2020–2022 visade hög försäljning av vaccin, medicin och diagnostiska test tack vare pandemin ser nu kraftiga nedgångar. Ekonomierna kan sägas anpassa sig till en miljö med ett högre ränteläge, vilket så här långt fungerat utan alltför stora störningar.

Den svenska Riksbanken höjde styrräntan till 3,5 (3,0) procent den 26 april och flaggar för ytterligare en höjning under sommaren, sannolikt med 25 baspunkter. Inflationstrycket är fortsatt för högt enligt Riksbanken men med vidtagna höjningar kan slutet på höjningscykeln skönjas. De svenska 10-åriga obligationsräntorna steg något under månaden, till 2,31 (2,23) procent. Efter räntehöjningarna hittills under 2023 är avkastningskurvan tydligt inverterad vilket är en signal om en stundande lågkonjunktur.

Priset för Brentolja var oförändrat 80 dollar/fat, men med en kraftig ”studs” uppåt i mitten av månaden. Kronan var något starkare mot dollarn (på 10,30) men försvagades återigen mot euron (till 11,36).

Innehav och förändringar under perioden

För Espiria 60 och 90 har vi investerat i en icke säkerställd obligation i danska European Energy (vind- och solkraftsoperatör) delaktig i en stor del av värdekedjan för nyetablering av förnybar el. Projektutvecklingen som företaget bedriver är lönsam med rådande elpriser, detta kombinerat med goda kassaflöden och egna parker ger en intressant exponering med en attraktiv förväntad avkastning.

Inom globala aktier (Espiria- Global, 30, 60 samt 90) är Novozymes ett nytt innehav. Företaget är verksamma inom bioteknologi och är leverantör av enzymer och mikroorganismer till en mängd områden, allt från livsmedel, hygienprodukter till djurhälsa och massa/pappersprodukter. Andelarna i Meta Platforms (sociala medier) och Broadcom (halvledare/kommunikationsinfrastruktur) har reducerats.

I Espiria SDG Solutions har innehaven i Essity (hygienprodukter) och Yara (konstgödsel) reducerats efter en god kursutveckling. Andelen i Organon (läkemedel med fokus på kvinnohälsa) har utökats då aktien inte utvecklats alls lika bra som den underliggande verksamheten.

Utblick

I väntan på mer tydliga signaler om att räntetoppen kan vara passerad är en sidriktad aktiemarknad mest trolig. I det korta perspektivet är vinstutvecklingen under inledningen av 2023 en positiv faktor som dock motverkas av en något hög aktievärdering och en allmän osäkerhet om konjunkturutvecklingen. För att balansera möjligheter och risker är som alltid vårt fokus inom aktier på kvalitetsbolag och för företagsobligationer på starka kassaflöden och goda säkerheter.

Relaterade artiklar

Förvaltarkommentar maj 2024
Förvaltarkommentar april 2024
Förvaltarkommentar februari 2024
Förvaltarkommentar januari 2024
Förvaltarkommentar december 2023