Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Förvaltarkommentar januari 2024

Värdeutveckling

Efter en mycket stark avslutning på fjolåret började januari särskilt positivt på den amerikanska börsen, men mer trevande i Europa och med en något negativ avkastning i Sverige. Utvecklingen för räntebärande placeringar var positiv för obligationer med korta löptider, men svagt vikande för långa. Under månaden gick blandfonderna Espiria 30 upp med 2,4 procent, Espiria 60 med 3,5 procent och Espiria 90 med 2,3 procent. Av aktiefonderna gick Espiria Global upp med 4,5 procent och Espiria SDG Solutions ned med 0,4 procent. Räntefonden Espiria Nordic Corporate Bond steg med 1,1 procent.

För företagsobligationer har kreditspreadar gått ihop såväl i Europa som i Norden. Sektorn fastigheter har gått starkast i januari och har nu kommit till nivåer, där vi förväntar oss, att även bolag av sämre kreditkvalitet kommer att pröva förutsättningarna att komma ut på kapitalmarknaden vid refinansiering.  

Teknologiföretag har fortsatt utvecklats starkt med fokus på flera av de sju största, ofta benämnda ”Magnificent 7”.  Förutom mjukvaruföretaget Microsoft +7 procent, sociala medieföretaget Meta Platforms (tidigare Facebook) +13 procent med flera techbolag, ingår även Tesla (bilar) -25 procent i gruppen. Värderingen av Tesla är fortsatt extremt krävande, aktien är inte heller representerad i fonderna. Bilföretagen brottas med en besvärlig konkurrenssituation där elbilarna för de flesta tillverkare är väsentligt mindre lönsamma. Aktieutvecklingen har varit blandad för våra innehav i bilsektorn: Volkswagen +6 procent, Mercedes -1 procent och Volvo -16 procent.

Hållbarhetsaktier har fortsatt sett en svag utveckling och särskilt för kinesiska företag verksamma inom hållbar energi. Ming Yang (producent av vindkraftverk) -27 procent och Longi Green Energy (solceller) -12 procent är exempel på detta.  

Omvärldsutveckling

Den makroekonomiska bilden har inte förändrats under inledningen av året. Fortsatt förväntas centralbankerna sänka styrräntan senare under 2024, men när starten sker är osäkert. Inledningen av rapportsäsongen pekar på att företagen förväntar sig en relativt svag efterfrågan för året som kommer, men att risken för en recession är låg.

Den amerikanska 10-åriga statsobligationsräntan steg något till 4,0 (3,9) procent. I Sverige har de långa räntorna också gått upp, den 10-åriga statsobligationsräntan från 2,0 till 2,3 procent. Detta är än en gång en klar signal om att inflationsförväntningar på lång sikt gått ner. 

Priset för Brentolja steg till 83 (77) dollar/fat sannolikt beroende på att en mjuklandning för ekonomin, snarare än en recession, är det mest troliga scenariot. Efter en osedvanligt stor årsskifteseffekt och stärkt krona, försvagades vår valuta mot såväl dollarn (till 10,40) som euron till (11,30). 

Innehav och förändringar under perioden

Företaget Scatec har emitterat en 4-årig obligation i primärmarknaden med en kupong om 9,1 procent som flera av Espirias fonder investerade i. Scatec är en norskt ledande kraftproducent när det kommer till förnyelsebar energi. Bolaget utvecklar och äger sol-, vind- och vattenkraftverk globalt med tonvikt på tillväxtmarknader.

Inom globala aktier har vi nyinvesterat i Zalando, ledande aktör inom näthandel av kläder, skor och skönhetsartiklar. Den strukturella drivkraften med tillväxt inom nätbaserad handel kvarstår och företaget har starka marknadsandelar i sina huvudmarknader med tonvikt på Tyskland. Utmaningen är förbättrad lönsamhet, aktiekursen är på samma nivå som vid börsintroduktionen år 2014.

I Espiria SDG Solutions är industriföretaget Sandvik ett nytt innehav. Cirka hälften av försäljningen är kopplad till gruvindustrin och dess investeringsplaner. Här ser vi en stabilitet i närtid vad gäller efterfrågan och god tillväxt på längre sikt, i takt med att efterfrågan för metaller som koppar efterfrågas alltmer i den gröna omställningen. Innehavet i Etsy (nätförsäljning av hantverksprodukter) har sålts då svårigheterna i att nå god lönsamhet för relativt småskalig verksamhet är uppenbara.

Utblick

Med en förväntan om att styrräntorna kommer att sänkas väsentligt under kommande år ser vi en låg ekonomisk tillväxt som mest trolig. Mot bakgrund av detta är ytterligare nedrevideringar av förväntad försäljningsutvecklingen i de flesta sektorer små och efterhand kommer jämförelsetal på årsbasis att ”bottna ut”. För att bibehålla sina marginaler arbetar företagen med kostnadsdisciplin och effektiviseringar för att upprätthålla en god lönsamhet. Välskötta företag har bäst förutsättningar att överbrygga denna fas varför vi har fokus på kvalitetsföretag och marknadsledare. För företagsobligationer ser vi fortsatt en god förväntad avkastning till relativt låg risk.

Relaterade artiklar

Förvaltarkommentar juni 2024
Förvaltarkommentar maj 2024
Espiria lanserar en ny utdelande andelsklass som svar på en stark utveckling och hög efterfrågan från investerare
Förvaltarkommentar februari 2024