Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Förvaltningskommentar mars 2023

Värdeutveckling

Bland- och aktiefonderna visade en positiv utveckling under mars månad. Obligationsfonden Espiria Nordic Corporate Bond backade något, minus 0,2 procent. En turbulent kapitalmarknad under perioden med finansiella problem i såväl amerikanska regionala banker som schweiziska Credit Suisse fick djupgående återverkningar på tillgångspriser för särskilt finansaktier och vissa bankobligationer (AT1:or). Blandfonderna Espiria 30, Espiria 60 och Espiria 90 var upp med 0,5, 1,0 respektive 1,1 procent. Espiria Global steg med 2,7 procent medan Espiria SDG Solutions gick upp med 1,0 procent.

Ränteexponeringen i Espiria 30, 60 och 90 hade en negativ utveckling där kreditspreadar gick isär, särskilt för bankobligationer. De fastighetsbolag som tryggat sin finansiering genom kapitalinjektioner har belönats med lägre kreditspreadar när den finansiella risken minskat.

Espiria Global utvecklades bättre än jämförelseindex medan Espiria SDG Solutions utvecklades sämre än jämförelseindex under mars 2023.

I och med att finansiella företag påverkats i form av kursfall efter fallissemanget av två amerikanska och en systemviktig europeisk bank gick sektorn särskilt svagt på kapitalmarknaden. Fondernas bankinnehav har varit helt koncentrerade till kvalitetsbanker med en synnerligen god kapitaltäckning, de har också drabbats mindre än sektorn i termer av kursutveckling. Samtidigt som den finansiella krisen drabbat en sektor har kapital skiftat in i stabila tillväxtaktier och särskilt teknologi-företag. Microsoft (mjukvara/molnlösningar), Adobe (programvara) och Alphabet (sök- och streamingtjänster) tillhör den gruppen och utvecklades särskilt starkt.

Omvärldsutveckling

Fortsatt visar inflationssiffror från både USA och Europa på höga jämförelsetal, både i årstakt och månad för månad. Positivt är att ökningstakten dämpas framöver vilket visar att ”inflationstoppen” sannolikt har passerats. I ljuset av detta ser också de amerikanska styrräntehöjningarna att gå mot sitt slut senare i år även om nivån justerades till 4,75–5,0 procent av FED.

Tillväxtutsikterna för den globala ekonomin är dämpad men med Kina som ett viktigt undantag där en återöppnad ekonomi efter pandemin talar för en tillväxt om över 5 procent 2023. I västvärlden har konsumentnära företag motvind mot bakgrund av minskat köputrymme. Samtidigt är investeringar i bland annat förnybara energikällor och klimatomställning frikopplade från den allmänna konjunkturavmattningen och där ses en strukturellt stark efterfrågan.

Obligationsräntorna sjönk under månaden, den amerikanska 10-åringen till 3,54 procent (3,91) den svenska ner till 2,23 procent (2,67).

Priset för Brentolja var lägre; 80 dollar/fat. Kronan var något starkare mot dollarn på 10,37 (10,47), men försvagade mot euron till 11,07 (11,26).

Innehav och förändringar under perioden

Espiria 30, 60, 90 och Nordic Corporate Bond valde att investera när Oatly emitterade en konvertibelobligation. Oatly är ett starkt varumärke med rötter i den skånska myllan, som producerar havrebaserade livsmedel med havredryck som sin viktigaste produkt. Kapitalet från obligationen tryggar det kapitalbehov som behövs för att nå lönsamhet. Priset på såväl aktien som obligationen har gått upp efter emissionen i och med att risken i företaget minskat väsentligt.

Inom globala aktier (Espiria- Global, 30, 60 samt 90) har flera innehav minskats efter en god utveckling, allt för att bibehålla en god portföljbalans. Dit hör Volkswagen (bilar och lastvagnar), Oracle (affärssystem) och JP Morgan (bank). Samtidigt har innehaven i bland andra Alphabet, Amazon (e-handel, molnlösningar) och Amgen (läkemedel) utökats. Innehavet i försäkringsbolaget MetLife har sålts då resultatutvecklingen sannolikt påverkas negativt av bankoron i USA och att visibiliteten i företagets intjäning är låg.

I Espiria SDG Solutions har vi reducerat andelen i Novo Nordisk (läkemedel), vikten i portföljen är 3,4 procent per sista mars. Även andelen i Landis+Gyr (elmätare, mjukvara eldistribution mm) har minskats. Cellavision (blodanalys) är sedan tidigt i år ett nytt innehav som utökats under mars månad.

Utblick

Trots finansiell oro främst för banker ser efterverkningarna inte ut att skapa en allvarlig finanskris. Efter en överraskande stark börsmånad är det rimligt att anta en lugnare utveckling i närtid. Givet att inga nya chocker tillkommer och att inflationen toppar ut bör våren bjuda på en försiktigt optimistisk utveckling för risktillgångar. För att balansera möjligheter och risker är som alltid vårt fokus; aktier i kvalitetsbolag och för företagsobligationer starka kassaflöden och goda säkerheter.

Relaterade artiklar

Förvaltarkommentar maj 2024
Förvaltarkommentar april 2024
Förvaltarkommentar februari 2024
Förvaltarkommentar januari 2024
Förvaltarkommentar december 2023