Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Förvaltarkommentar april 2024

Värdeutveckling

Efter ett starkt första kvartal uppvisade april en marginellt dämpad börsutveckling. Inför rapportsäsongen för första kvartalet var förväntningarna på teknologiföretagen skyhöga och särskilt för de allra största amerikanska. Även om rapporterna i de flesta fall slog förväntningarna så har kursreaktionerna varit mindre positiva än vid tiden för årssiffrorna för 2023. Samtidigt är konjunkturbilden relativt samstämd med en svag inledning av 2024, men där företagen ser mer optimistiskt på återstoden av året vad gäller efterfrågan. Den nordiska kreditmarknaden kännetecknades av en stor efterfrågan på krediter, men med ett relativt snävt utbud.
 
Blandfonderna utvecklades sidledes under april, Espiria 30 steg 0,1 procent, Espiria 60 var +/- 0 procent och Espiria 90 var ned med 0,1 procent. Innehaven i de räntebärande innehaven gav ett positivt bidrag medan aktierna gav ett något negativt bidrag.

Espiria Global Innovation var ned med 1,4 procent. Vi såg en positiv kursutveckling i Alphabet (sökmotor, strömningstjänster, USA) +5 procent och Schneider Electric (elprodukter och energilösningar, Frankrike) +5 procent. Aktierna i Bristol Myers Squibb (läkemedel, USA) -17 procent utvecklades svagt efter att ha redovisat en engångsnedskrivning relaterat till förvärvade bioteknikföretag.

Aktiefonden Espiria SDG Solutions var ned med 1,0 procent. Kursrörelserna i innehaven var överlag begränsade, men Novo Nordisk (läkemedel, Danmark) +3 procent, utvecklades väl medan Bank Rakyat (bank, Indonesien) -16 procent, backade.

Espiria Nordic Corporate Bond gick upp med 0,6 procent under månaden. Kreditspreadarna i Nordisk High Yield har fortsatt att gå ihop, vilket står i kontrast till övriga Europa och USA där de gått isär något. Vi kan dock fortfarande konstatera att spreadarna i Norden fortfarande är högre än i övriga Europa och USA. 

Omvärldsutveckling

Fortsatt är konjunktursignalerna från USA relativt positiva med en måttlig tillväxt för 2024. Givet att inflationen fortsatt kommer ner finns det inget som talar emot kommande räntesänkningar, även om de skjuts något framåt i tiden. I Europa kommer tillväxten att vara låg, men vi ser en stabilisering av efterfrågan i ekonomin efter ett antal svaga kvartal. Sammantaget bör vi se sänkta styrräntor men exakt när centralbankerna agerar är oklart. I ett lite längre perspektiv förväntas en normalisering av räntekurvan.

Den amerikanska 10-åriga statsobligationsräntan steg till 4,6 (4,2) procent. I Sverige har långräntorna gått upp något, den 10-åriga statsobligationsräntan till 2,5 (2,4) procent. 

Priset för Brentolja var oförändrat 87 dollar/fat. Metallpriserna var uppåtriktade både för basmetaller (som koppar och nickel) och ädelmetaller (guld och silver). Med en relativt ljus amerikansk konjunkturbild har dollar också stärkts, särskilt mot kronan till 10,95 (10,68). 

Innehav och förändringar under perioden

I Espiria Global Innovation har den förändrade inriktningen mot innovationsdrivna företag inneburit nyinvesteringar i Hexagon (metrologi, industri och produktdesign med hård- och mjukvara, Sverige) ett teknikledande företag med en god tillväxt driven av nya produkter/tjänster och Volvo Cars (personbilar, Sverige) med en successiv omställning till att bli en ren elbilstillverkare. Volvo Cars har med en ny plattform/drivlina för modellen EX30 utvecklat en kraftfull och energisnål elbil. 

I Espiria SDG Solutions är svenska Nibe (industriföretag med värmepumpar, element, spisar) ett nytt innehav. För omställningen till ett mer hållbart samhälle behövs energieffektiva och gröna lösningar där värmepumpar ersätter mer traditionell uppvärmning med olja/gas. Efter en period med svag efterfrågan på grund av låga energipriser är det rimligt att anta att en normalisering inträder med ökad orderingång/försäljning. Innehaven i Afry (konsult, Sverige) och Kion (industritruckar, logistiklösningar, Tyskland) har reducerats. 

Espiria 30 och Nordic Corporate Bond deltog i en primäremission av en grön obligation i MOWI (Norge), världens största laxodlare. Bolagets starka kassaflöde och lönsamhet tillsammans med en förhållandevis moderat skuldsättning har gett bolagen ett starkt ratingbetyg från Nordic Credit Rating Agency. MOWI har verksamhet i samtliga regioner i världen som bedriver laxodlingar och är fullt vertikalt integrerad vilket ger en stabilitet i intjäningen.

Utblick

Omvärldsbilden är i allt väsentligt intakt med en ekonomi som går på lågvarv, men med en något bättre efterfrågebild när vi blickar in i 2025. Lägre korträntor kommer att ge ett stöd för tillväxten. Företagen är i en anpassningsfas till en mer normal makromiljö som förhoppningsvis lagt externa chocker bakom sig. Förtroendet för att investera i risktillgångar har återvänt, vilket också speglas i den goda utvecklingen för Espirias fonder. Vi ser att marknadsledare, oavsett sektor, är bäst positionerade i denna miljö. Aktier som tillgångsklass har utvecklats väl varför en lugnare fas i termer av kursutveckling är mer trolig i närtid. För företagsobligationer är utvecklingen väl i linje med vår bild för helåret.                                                  

Relaterade artiklar

Förvaltarkommentar februari 2024
Förvaltarkommentar januari 2024
Förvaltarkommentar december 2023
Marknadsutsikter 2024 - Espiria förvaltningskommentar
Förvaltningskommentar november 2023

Nyheter

Visa mer
Förvaltarkommentar april 2024
Espiria lanserar en ny utdelande andelsklass som svar på en stark utveckling och hög efterfrågan från investerare