Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Förvaltningskommentar februari 2023

Värdeutveckling

Nordic Corporate Bond visade en positiv avkastning om 0,4 procent under månaden. Blandfonderna backade måttligt i ljuset av en svagare börsutveckling samtidigt som de räntebärande innehaven begränsade nedgången, Espiria 30 var -0,2 procent, Espiria 60 -1,1 procent och Espiria 90 -1,5 procent. Aktiefonderna rekylerade nedåt under februari efter den starka uppgången i januari, Espiria Global var -2,5 procent och Espiria SDG Solutions -4,5 procent.

Ränteexponeringen i Espiria 30, 60 och 90 hade återigen en positiv månad där endast ett fåtal emittenter visade en negativ avkastning. Flera svenska fastighetsbolag har annonserat kapitalinjektioner för att stärka balansräkningarna, dels med rena aktieemission dels med hybridkapital vilket stärkt förtroende för hela sektorn sett ur ett kreditriskperspektiv. Fortsatt gäller att med en högre ränta som bas och ett betydande kreditriskpåslag är nordiska företagsobligationer attraktivt värderade.

Espiria Global utvecklades bättre medan Espiria SDG Solutions utvecklades sämre än jämförelseindex under februari 2023.

För rapportsäsongen har nordamerikanska företag redovisat resultat, för 2022, som klart understigit marknadens förväntningar samtidigt som rörelsemarginalerna sjunkit. I Europa har såväl omsättning som vinst stigit med cirka 10 procent när merparten av bolagen har rapporterat. Inom globala aktier har Nordea (nordisk bank) redovisat en fin vinstutveckling i kärnverksamheten. Meta Platforms (sociala medier) redovisade ett överraskande starkt budskap i sin rapport den 1 februari med bättre utsikter, initieringen av ett sparprogram och ett stort aktieåterköp. Novo Nordisk ser en kommersiell framgång för sin nya obesitasmedicin i USA, med en synnerligen stark försäljningsstart.

Omvärldsutveckling

Omvärldsbilden har inte förändrats där inflationssignalerna pekar på en topp i närtid, räntehöjningarna bör därmed också komma till ett stopp under andra halvåret 2023 men förväntningarna om snabbheten i detta skeende har ändrats när faktiska inflationssiffror fortfarande är på en hög nivå.

Tillväxtutsikterna för den globala ekonomin är dämpad men med Kina som ett viktigt undantag, där en återöppnad ekonomi efter pandemin talar för en tillväxt om över 5 procent 2023. Konsumentnära företag erfar en särskilt svår period med en ”frånvarande” slutkund beroende på urholkad köpkraft. Investeringar i förnybara energikällor och klimatomställningen är frikopplade från den allmänna konjunkturförsvagningen och ser en strukturellt stigande efterfrågan.

Sedan den 1 februari är den amerikanska styrräntan 4,50–4,75 procent och centralbanken FED flaggar för ytterligare minst en höjning under våren. Obligationsräntorna steg under månaden, den amerikanska 10-åringen till 3,91 procent (3,50) den svenska upp till 2,67 procent (2,02).

Priset för Brentolja var något lägre, 84 dollar/fat. Kronan var oförändrad mot dollar kring 10,47 och stärktes mot euron till 11,07 (11,34).

Innehav och förändringar under perioden

I Espiria 30 och Espiria 60 har vi nyinvesterat i en grön obligation utgiven av Volvo Cars. Likviden är öronmärkt för den gröna transformeringen till fullt elektrisk biltillverkande till år 2030. Med en löptid om 3 år betalar Volvo Cars en kupong om 5,375 procent/år i en icke-säkerställd obligation (för fasträntedelen av emissionen om totalt 1500 mdr kronor). Volvo Cars har en stark finansiell ställning utan finansiell nettoskuld och omsatte 330 mdr kronor 2022).

Inom globala aktier (Espiria- Global, 30, 60 samt 90) har innehavet i Meta Platforms (sociala medier) reducerats efter en stark kursuppgång i samband med redovisning av bokslutsrapporten. Även andelen Ahold Delhaize (detaljhandel dagligvaror) har reducerats då vinstutvecklingen kommer att dämpas efter rekordåret 2022. Innehavet i bioläkemedelsbolaget Amgen har utökats då företaget har flera intressanta nya mediciner i sin utvecklingsportfölj.

I Espiria SDG Solutions har innehavet i indonesiska Bank Rakyat utökats, en välskött affärsbank med en betydande andel mikrofinansiering (som driver samhällsutveckling och välstånd). Andelen i Abbott Laboratories har reducerats då vinst och försäljningsutvecklingen väntas avta i år.

Utblick

Efter en mycket stark inledning på året är en konsolideringsperiod med kursrekyler nedåt en naturlig följd. Detta sammanfaller också med stigande obligationsräntor. Även om inflationen är mer seglivad än förväntat för någon månad sedan bör toppen för korträntorna komma i närtid med start i USA, för att följas av Sverige/Europa. På riktigt kort sikt kommer kapitalflöden och förväntat konjunkturscenario att avgöra riskaptiten. För att balansera möjligheter och risker är som alltid vårt fokus för aktier på kvalitetsbolag och för företagsobligationer på starka kassaflöden och goda säkerheter.

Relaterade artiklar

Förvaltarkommentar april 2024
Förvaltarkommentar februari 2024
Förvaltarkommentar januari 2024
Förvaltarkommentar december 2023
Marknadsutsikter 2024 - Espiria förvaltningskommentar

Nyheter

Visa mer
Förvaltarkommentar april 2024
Espiria lanserar en ny utdelande andelsklass som svar på en stark utveckling och hög efterfrågan från investerare