Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Förvaltningskommentar oktober 2023

Värdeutveckling

Trenden var fortsatt vikande på världens börser vilket medförde en negativ avkastning i såväl Espirias blandfonder som aktiefonder. Räntebärande placeringar utvecklades däremot svagt positivt vilket också återspeglas i Espiria Nordic Corporate Bond. Den svenska kronan försvagades återigen och särskilt mot dollarn. Detta dämpade nedgången för placeringarna i utländska aktier.

Blandfonderna Espiria 30, Espiria 60 och Espiria 90 gick ned med 0,8, 1,7 respektive 2,2 procent. Aktiefonderna Espiria Global och Espiria SDG Solutions gick ned med 2,6 respektive 4,5 procent.

Espiria Nordic Corporate Bond steg med 0,2 procent i oktober. Fonden har en övervägande defensiv exponering, det vill säga av obligationer med korta löptider i företag där vi bedömer kreditrisken som låg. Vi är fortsatt avvaktande till att köpa obligationer utgivna av fastighetsbolag då de normalt inte erbjuder säkerheter i form av panter i fastigheter. Samtidigt är intresset stort att emittera obligationer, med en hög kupongränta, i såväl finansiella företag som bland industriföretag.

Espiria Global liksom Espiria SDG Solutions gick ned under månaden där negativa kursreaktioner var särskilt kraftiga i aktier som inte levde upp till resultatförväntningar. Dit hör Alstom (tåg och signalsystem för spårbunden trafik) -43 procent och Kion (gaffeltruckar och logistiksystem) -23 procent. Till ljuspunkterna hör Microsoft (mjukvara) +7 procent efter att ha redovisat en kraftig försäljningstillväxt och Novozymes (industriella enzymer, ingredienser till läkemedel) +11 procent, där fusionen med Christian Hansen blir klar kring årsskiftet 2023/24. 

Omvärldsutveckling

Omvärldsbilden från tidigare i höst kvarstår där amerikansk ekonomi visar en relativ styrka jämfört med utvecklingen i Europa. När väl den penningpolitiska åtstramningen haft full effekt med en förväntad inflationstakt i linje med centralbankernas långsiktiga mål kan vi se framåt med mer optimism och så småningom också lägre styrräntor.

Återigen överraskar inflationstalen i Europa positivt där inflationen mätt i årstakt understiger 3 procent. Med detta kan centralbankernas korträntehöjningar närma sig ett slut. Samtidigt vill centralbankscheferna att utvecklingen är helt tydlig varför eventuella sänkningar inte ska diskonteras ”i förtid”. Sannolikt får vi leva med en förhöjd osäkerhet kring hur styrräntorna kommer att utvecklas i närtid. Den tioåriga tyska obligationsräntan sjönk något till 2,81 (2,91) procent. I Sverige var den 10-åriga obligationsräntan i stort sett oförändrad på 2,93 procent.

Oljepriset för Brentolja sjönk tillbaka till 85 (92) dollar/fat trots utökade spänningar och krig i Mellanöstern. Den svenska kronan försvagades återigen mot både dollarn och euron när konjunktursignalerna i Sverige pekar nedåt.

Innehav och förändringar under perioden

I Espiria Nordic Corporate Bond fond har vi deltagit i en primäremission av en efterställd obligation emitterad av Storebrand, ett försäkringsbolag som sedan de grundades år 1767 vuxit till att bli ett av Nordens största. Bolaget har ett starkt investment grade betyg kopplat till deras finansiella styrka, moderat skuldsättning och stark intjäningsförmåga.

Inom globala aktier är uppemot två tredjedelar aktieinnehaven hänförliga till sektorerna IT, Kommunikation och Hälsovård, med en dominerande andel höglönsamma verksamheter. Till exempel har såväl de stora teknologi- som läkemedelsföretagen en rörelsemarginal över 30 procent. Detta ger en bättre motståndskraft vid en försämrad konjunkturutveckling. Inga nya innehav har tillkommit under månaden. 

I Espiria SDG Solutions har några av fondens innehav i mindre/medelstora företag rapporterat svaga kvartalsresultat och då också underpresterat i termer av kursutveckling. De högt ställda kraven på att innehaven i fonden bidrar till hållbarhetsmålen (SDGs) har begränsat valmöjligheterna i termer av exponering, vilket negativt påverkat avkastningen under 2023. Andelen i defensiva aktier har ökats med Roche (läkemedel) samtidigt som innehavet i Cadeler (fartyg för installation av vindkraftverk) reducerats.

Utblick

Vi är i slutfasen av en period av instabila aktiebörser, helt beroende på osäkerhet kring vinstutvecklingen i företagen är stor och att förhoppningen om en mer gynnsam ränteutveckling låter vänta på sig. Sammantaget behövs det tydligare signaler om att räntetoppen är nådd och att förväntningar om att kommande sänkningar inte sker alltför långt fram i tiden. På lång sikt kommer aktier, som alltid, ge en avkastning i nivå med avkastningskravet. Räntebärande värdepapper erbjuder en mycket attraktiv förväntad avkastning till en relativt begränsad risk.