Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hållbarhetsmål i realiteten - ett besök hos Essity

VisitAtEssity 730X480
Huizi Zeng besöker Essitys kontor i Göteborg.

 

SDGs_3_Good-Health-And-Well-Being   Essity arbetar aktivt med att hitta lösningar för att uppfylla de globala hållbarhetsmålen (SDGs) och mer specifikt  SDG-målet 3.3 "Bekämpa smittsamma sjukdomar", med sitt affärsfokus på hygien- och hälsoprodukter. Men i takt med att nya möjligheter dyker upp och bolaget nu strategiskt skiftar mer mot hälso- och medicinlösningar kan bolagets påverkan i allt högre grad komma att omfatta SDG-målet 3.4 "Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa".

 

Under maj 2023 hade jag förmånen att besöka Essitys kontor i Göteborg tillsammans med en mindre grupp investerare. Vi fick då möjlighet att besöka världens första fossilfria mjukpappersbruk, som ligger i Lilla Edet, cirka 40 minuters bilresa från Göteborgs centrum.

Syftet med besöket var att få en fördjupad kunskap om vart och ett av Essitys tre affärsområden: Health & Medical, Consumer Goods och Professional Hygiene. Dessa områden omorganiserades för drygt ett år sedan. Efter att ha deltagit i fyra möten med representanter från varje affärsområde och genomfört ett platsbesök på mjukpappersanläggningen är det lätt att bli imponerad av Essity som bolag. Medarbetarna är passionerade och har ett starkt "driv", bolaget differentierar sig genom innovation och hållbar design även i vardagsprodukter som toalettpapper och handdukar (med dispensers) och de har en tydlig vision för långsiktig lönsam tillväxt.
 
En spännande toalettrunda
Tack vare Essitys expertis inom professionell hygien blir även ett toalettbesök en spännande upplevelse. Tillsammans med företagets Key Account Manager för norra Sverige fick vi lära oss att innovation sker i varje del av deras produkter. Ett av många exempel är att deras toalettpappersrullar och dragbara mjukpappersdispenser en total kostnadsbesparing på 25 procent för kunderna, trots ett högre pris per papper. Handduken med dispenser fokuserar på att minska pappersavfallet, säkerställa enkelt underhåll och den mycket komprimerade handduken i en stor dispenser ger en överlägsen kapacitet på 2 100 stycken jämfört med det tidigare systemets 300 stycken. Denna innovation stöds av 25–30 relaterade patent. För kunderna innebär det en trygghet att inte behöva oroa sig för att papperet ska ta slut för snabbt. Essitys lösning för återvinning av handdukar möjliggör dessutom 7–9 gångers återanvändning av samma fiber, där den återvunna vävnaden blir nytt råmaterial för Essity. Sammantaget leder denna återvinningsprocess till en CO2-besparing på 40 procent för kunden.

När tradition möter innovation
På Lilla Edets anläggning upptäckte vi att pappersbruket driver ett biogaseldat kraftverk på plats som levererar nästan all el som behövs, bland annat för att driva tre stora pappersmaskiner som körs dygnet runt. Överraskande nog är den äldsta av dessa pappersmaskiner, som togs i bruk 1957, fortfarande den mest energieffektiva trots att den inte är den snabbaste. Även om pappersproduktionen bygger på gammal teknik är automatiseringen mycket väl implementerad i alla steg, inklusive konvertering, förpackning, lagring och distribution. Den innovativa aspekten kom in när vi fick veta att 85 % av den massa som används i produktionsprocessen kommer från återvunnen fiber, till exempel återvunnen massa från kontorsavfall och tidningspapper. Ny återvunnen massa från kartong används också, vilket ger de slutliga mjukpappersprodukterna en behaglig brun ton. Dessutom återvinns vatten genom hela processen, och pappersslam från produktionen används i förbränning för att generera energi. Ånga som genereras under produktionen används också som en källa till fjärrvärme.

Essity2 2023 730X530

En verksamhet i förändring
Vid en första anblick ser Essity ut att tillhöra den defensiva sektorn Consumer Staple, men det är viktigt att inte förbise dess cykliska fundament. Massa-, fiber- och oljebaserade råvaror, såsom superabsorbenter, används i stor utsträckning vid tillverkning av mjukpapper, blöjor, mensskydd och inkontinensskydd. På koncernnivå svarar råvaror och förnödenheter för 45 procent av Essitys totala rörelsekostnader för år 2022. Prisvolatilitet i dessa viktiga råvaror kan vara utmanande för alla företag, särskilt när man möter motstånd från kunder avseende prishöjningar.

Det är tydligt att Essity har arbetat aktivt för att försvara sina marginaler på kort sikt och omforma sin affärsmix för att bli mindre cyklisk på lång sikt. Under det senaste året har bolaget framgångsrikt genomfört prishöjningar och har strävat efter att frikoppla sig från fluktuationer i råvarupriserna. Denna frikoppling uppnås främst genom två strategier enligt vår uppfattning: produktinnovation och gradvis förskjutning av fokus mot nya tillväxtmöjligheter och verksamheter med högre marginaler inom hälsa och medicinska lösningar. För närvarande genomför företaget en strategisk översyn av sin europeiska private label-verksamhet inom mjukpapper för konsumenter och sitt 52-procentiga ägande i Vinda (83 procent av försäljningen är mjukpappersverksamhet). Om dessa tillgångar avyttras kan kapital frigöras för investeringar i nya områden med lönsam tillväxt, både organiskt och genom förvärv.

Lösningar för hälsa och medicin
Två strukturella drivkrafter på marknaden är ett åldrande samhälle och en ökning av kroniska sjukdomar. Essity är väl positionerat för att ytterligare penetrera hälsovårdsmarknaden med sitt ledande varumärke för inkontinensskydd, Tena, som redan har gjort betydande framsteg med nyförsäljning hos vårdgivare och på apotek. Som ett bolag med kunskap inom både konsument- och medicinmarknaden har Essity goda förutsättningar att lyckas inom kategorier som kräver kompetens inom båda områden, såsom bland annat sårvård, kompressionsbehandling och icke-invasiv ortopedi. Under vårt besök på Essitys kontor i Göteborg fick vi möjlighet att se hur bolagets nya digitala lösningar kan komma att utvecklas på sjukhus, äldreboenden och inom hemtjänsten.

Förutom värdeskapande produkter är företaget medvetna om att förändringar kan vara avgörande för att driva försäljning till slutkunder, särskilt för produkter och lösningar som alltid måste finnas till hands, som hygienprodukter. I laboratoriemiljö fick vi också en glimt av Essitys Tena-sensorlösning för kontinensvård där en nyutvecklad bärbar enhet för blåsmätning är den första i sitt slag i världen.

Sammantaget gav besöket på Essity och anläggningen i Lilla Edet ett bestående intryck av ett företag som drivs av innovation, hållbarhet och en tydlig vision för långsiktig framgång. Utmaningar kvarstår, men Essitys djupt rotade engagemang för att skapa värde för kunder och andra intressenter gör att det uppfyller alla kriterier på ett spännande företag med ljusa utsikter.

Relaterade artiklar

East Capital Group släpper hållbarhetsrapport
Att göra skillnad för världen med investeringar
Invest with impact on the stock market
Hållbarhetsdrivna investeringar för grön omställning