Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Förvaltningskommentar maj 2023

Värdeutveckling

Espirias fonder hade en positiv värdeutveckling under månaden främst tack vare att teknologiaktier hade en mycket stark värdeutveckling. Blandfonderna Espiria 30, Espiria 60 och Espiria 90 steg med 1,8, 3,3 respektive 1,3 procent. Espiria Global steg med 5,2 procent medan Espira SDG Solutions var upp marginellt med 0,1 procent beroende på att företag med stort avtryck inom hållbarhet var ur fokus. Nordic Corporate Bond fonden steg med 0,4 procent. Sammantaget visade aktiemarknaden styrka trots fortsatt inflations- och ränteoro, men där förväntningar om en dämpad konjunktur är stödjande för börserna. Utvecklingen inom AI (artificiell intelligens) har varit en motor för många teknologiföretag och en hög tillväxt har gjort ett tydligt avtryck med uppvärderingar av främst de största bolagen som följd, däribland Microsoft, Meta Platforms och Broadcom.

Ränteexponeringen i Espiria 30, 60 och 90 hade en oförändrad till positiv utveckling under månaden. Fastighetssektorn har fortsatt vara i fokus efter att SBB nedratats till BB+ med fortsatt negativa utsikter av Standard and Poors, vilket fick stora negativa effekter på såväl obligationspriset som deras aktiekurs. Fondernas exponering mot obligationer i fastighetsbolag är låg.

Espiria Global utvecklades i nivå med jämförelseindex medan Espiria SDG Solutions utvecklades sämre än jämförelseindex under maj 2023.    

Inom globala aktier gick tre amerikanska bolag och ett bolag från Taiwan särskilt starkt: Broadcom (halvledare/kommunikationsinfrastruktur) +26 procent, Alphabet (sökmotor/sociala medier) +14 procent, Amazon (e-handel, molnlösningar) +18 procent och TSMC (tillverkare av halvledare) +10 procent, samtliga med bäring på utvecklingen inom AI.

Svenska aktier hade en relativt svag utveckling under maj vilket också återspeglas i utvecklingen för Espiria 90 (med en 30-procentig andel svenska aktier). Scandic Hotels Group presenterade en övertygande rapport med god beläggning i hotellen och aktien steg med 9 procent. Aktierna i Electrolux (vitvaror) föll tillbaka med 12 procent efter det att budrykten inte materialiserats så här långt.  

Omvärldsutveckling

De globala ekonomierna i västvärlden bromsar in samtidigt som återöppnandet av Kina inte sker med den kraft som förväntat. Därmed finns bättre förutsättningar för en lägre inflation och ett snart slut på räntehöjningscykeln. Anpassningen till mer normala räntor, till skillnad mot under nollränteperioden, kan sägas vara över. Samtidigt som konsumenterna fortsatt pressas av sämre köpkraft anpassar sig företagen till en tuffare konkurrenssituation med interna åtgärder. Detta är särskilt tydligt i teknologiföretag som i många fall trimmar kostnaderna med tonvikt på personal.

Den amerikanska centralbanken FED höjde styrräntan i början av maj till 5,0–5,25 procent, den högsta nivån sedan sensommaren 2007. Med detta besked är det sannolikt att vi är vid eller nära toppen för styrräntan. I Sverige väntas ett räntebesked från Riksbanken i juni, även här kan ett slut på höjningarna skönjas även om tidpunkten är senare än i USA. Här spelar också den svaga kronan in som fortsatt är inflationsdrivande. De svenska 10-åriga obligationsräntan var oförändrat 2,31 procent.

Priset för Brentolja sjönk till 72 (80) dollar/fat, en tydlig signal om låg efterfrågan och en svagare konjunktur. Kronan försvagades märkbart mot såväl dollarn till 10,85 (10,30) som euron till 11,67 (11,36). Finansieringsproblem inom den svenska fastighetssektorn är en delförklaring till den svaga kronan där flera bolags höga belåning förorsakat en förtroendekris.

Innehav och förändringar under perioden

Vi deltog i en primärtransaktion när Getinge emitterade en ny 5-årig obligation. Getinge är en global aktör inom medicinteknik med fokus på produktion och försäljning av högkvalitativ sjukhusutrustning. Verksamheten är till sin karaktär konjunkturellt icke-cykliskt och marginalerna är stabila över tid. Den finansiella risken är låg och förväntas vara kopplat till en konservativ finanspolicy.

Inom globala aktier har innehavet i Ahold Delhaize (detaljhandel livsmedel) reducerats ytterligare. Efter att ha rapporterat en kvartalsvinst enligt förväntan är det rimligt att anta att marginalerna i Ahold Delhaize inte kan förbättras ytterligare när konsumentefterfrågan försvagas, vilket förklarar en lägre vikt i portföljen. Även andelen i Meta Platforms (sociala medier) har reducerats efter en synnerligen stark kursutveckling.

I Espiria SDG Solutions har vi ökat andelen i Trimble (mjukvara och mätsystem till infrastruktur/industri). De mer cykliska innehaven i Umicore (materialteknik) och Yara (konstgödsel) har reducerats beroende på försämrad intjäning med lägre råvarupriser.

Utblick

Efter en månad med en stark börs helt driven av ett fåtal teknologiföretags uppvärdering i ljuset av tillväxt relaterad till AI, är det rimligt att anta en lugnare period. Samtidigt som värderingen av relaterade bolag är hög eller mycket hög finns det ett gott värderingsstöd i sektorer som hälsovård och finans. Om en dämpad inflationstakt materialiseras kommer lägre företagsvinster som följdeffekt. Men i ett sådant skifte blir räntetoppen mer tydlig och stödet i värderingen övergår från vinst- till ränteutsikter. Därför har vi fokus på företag med stabilitet i intjäning och goda marginaler. För företagsobligationer i Norden ser vi en attraktiv avkastning givet att företagen har starka kassaflöden och goda säkerheter.

Relaterade artiklar

Förvaltarkommentar februari 2024
Förvaltarkommentar januari 2024
Förvaltarkommentar december 2023
Marknadsutsikter 2024 - Espiria förvaltningskommentar
Förvaltningskommentar november 2023

Nyheter

Visa mer
Förvaltarkommentar februari 2024
Förvaltarkommentar januari 2024